Pozvánka: zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.11. a návrh smernice o zabezpečení poskytovania stravovania

Pozvánka: zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.11. a návrh smernice o zabezpečení poskytovania stravovania

V utorok 17.11. sa uskutoční zasadnutie obecného zasutpiteľstva.

Viac v priloženej pozvánke s programom.

 

K podmienkam poskytovania stravy - najprv je nutné dodržať legislatívny postup a zrušiť platné VZN.

 

Následne by mala nadobudnúť platnosť interná smernica, ktorá nadobudne účinnosť po podpísaní starostom.

Návrh smernice:

 

SMERNICA

zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v obci Rozhanovce pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rozhanovce v súlade s s ustanoveniami § 12,  písm. e) a § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu, ktorej účelom je stanovenie podmienokposkytovania príspevku na stravu pre dôchodcov z rozpočtu obce na území obce Rozhanovce.

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 

1. Poskytovateľom príspevku je Obec Rozhanovce (ďalej „poskytovateľ“) .

2. Príjemcom príspevku je občan Obce Rozhanovce, ktorý má na území obce trvalý pobyt

    a spĺňa aspoň jedno z kritérií:

 - dovŕšil dôchodkový vek a je poberateľom starobného, sociálneho alebo invalidného

   dôchodku,

 - sociálne odkázaný  občan,  ktorý  pre  svoj  zlý  zdravotný  stav  nemá možnosť 

   zamestnania (vyjadrenie lekára) a jeho príjem nepresahuje 2,0 násobok životného minima, a

 -  špeciálne prípady posudzované obecným zastupiteľstvom - siroty (ďalej ako „príjemca“).

 

 3. Výška príspevku na jedno jedlo sa stanoví nasledovne:

 

                      OSAMELÝ DÔCHODCA

    I. kategória         dôchodok do 350 €          0,70 €/deň

    II. kategória        dôchodok do 450 €          0,50 €/deň

    III. kategória       dôchodok nad 450 €        bez príspevku

 

                       MANŽELSKÁ DVOJICA

       I. kategória         súčet dôchodkov do 700 €     0,50 €/deň

      II. kategória         súčet dôchodkov do 800 €     0,30 €/deň

     III. kategória         súčet dôchodkov nad 800€    bez príspevku

 

 

Článok II.
Podmienky pre posúdenie nároku na príspevok

 

1. Príspevok sa môže poskytnúť iba občanovi s trvalým pobytom v obci Rozhanovce na
     základe písomnej žiadosti.

2. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a údaje o spoločne posudzovaných   

    osobách (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa), údaje o ekonomickej a sociálnej situácii, 
    odôvodnenie žiadosti o poskytnutie príspevku a prílohy, potvrdené príslušnými inštitúciami   

    (rozhodnutie o výške dôchodku, potvrdenie o príspevku na diétne stravovanie,  
    prídavku na nezaopatrené dieťa).   

3. Poberateľ príspevku alebo ním poverená osoba, prípadne príbuzný je povinný  písomne   

    oznámiť obci Rozhanovce do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre trvanie  

     podmienok pre poberanie príspevku (hospitalizácia, zmena príjmu, úmrtie, atď.).
     V prípade úmrtia poberateľa nevzniká nárok na poberanie príspevku pozostalostnej osobe.

4. Príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytne  na jedno jedlo na pracovný deň
     v mesiaci.

5. Príspevok na stravovanie sa poskytne v hodnote zodpovedajúcej priznanej výške
      príspevku vynásobenej počtom zodpovedajúcich počtu pracovných    dní príslušného

      mesiaca. 

6. Príspevok na stravovanie sa neposkytne tomu občanovi, ktorému je  poskytovaná
      opatrovateľská služba a v rámci nej má zahrnutý úkon príprava jedla.

8. Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky
      voči obci Rozhanovce (daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, atď.).

9.   Príjemca žiada o príspevok formou písomnej žiadosti (vzor tvorí prílohu „smernica

      poskytovania príspevku na stravovanie“) a potvrdením o poberaní starobného dôchodku,

      ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní.

10. Dodávateľom stravovania dôchodcom je subjekt, ktorý je oprávnený poskytovať 

      stravovacie služby.

 

 

Článok III.
Všeobecné ustanovenia

 

1. O nároku na priznanie príspevku na stravovanie rozhoduje obec Rozhanovce zastúpená  

    starostom obce formou rozhodnutia na základe podkladov vypracovaných a posúdených

    príslušnou komisiou zriadenou Obecným zastupiteľstvom Rozhanovce. Rozhodnutie  bude

    vydané na dobu trvania podmienok pre poberanie príspevku.

2. Príspevok bude mesačne zúčtovávaný na základe zoznamu a po doložení potrebných          

    dokladov jednotlivých stravníkov do piateho dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci 

    v ktorom stravník poberal stravu. Jednotliví stravníci svojim podpisom  potvrdia súhrnnú

    výšku poskytnutého príspevku. 

3. Príspevok na stravovanie sa bude poskytovať opakovane mesačne po dobu trvania
     podmienok na jeho poskytnutie. V zreteľa hodných prípadoch bude žiadosť prerokovaná v    

     Komisii zriadenou obecným zastupiteľstvom Rozhanovce a na základe jej odporúčania 

     udelí výnimku starosta obce.

4. Obec Rozhanovce si vyhradzuje právo kontrolovať použitie ním poskytnutého príspevku na   

    stravovanie a v prípade zistenia neoprávneného použitia príspevku vyvodiť
   príslušné zákonné sankčné opatrenia (ukončí sa poberanie príspevku  na stravovanie,
    v budúcnosti sa neprizná príspevok na stravovanie, a pod.).

5. Obec, vo výdavkovej položke rozpočtu – sociálne zabezpečenie vyčlení finančné

    prostriedky poskytovanie sociálnej služby v jedálni na príslušný kalendárny rok.

    Pri určení finančného ukazovateľa obec zohľadňuje tieto skutočnosti :

  • počet občanov, ktorým vznikol nárok na dôchodok a spĺňajú podmienky na poskytovanie finančného príspevku pre účely príspevku na stravovanie,

   -     počet žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku, poberateľov stravy a počet

         vydaných jedál.

 6. Obec sleduje mesačne výšku čerpaných finančných prostriedkov a pri ich vyčerpaní

     rozhodne o ďalšom postupe.

 

 

Táto Smernica zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v obci Rozhanovce pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav bola schválené na zasadnutí OZ Rozhanovce dňa .................................., uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť od .............................. a platnosť do doby prijatia novej Smernice.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Viktor Gazdačko

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

 

Meno a priezvisko: ......................................................................................................................

Dátum narodenia: .......................................................................................................................

Bydlisko: ......................................................................................................................................

Druh dôchodku  ..................... .................................................................................................1)

Ďalšia spoločne posudzovaná osoba:

Meno a priezvisko: ......................................................................................................................

Dátum narodenia: .......................................................................................................................

Bydlisko: ......................................................................................................................................

Druh a výška príjmu  ..................... ............................................................................................2)

Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ........................................

 

- Stravu si budem odoberať sám/ žiadam o dovoz stravy. *)

 

Zároveň čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám žiadny iný príjem z pracovnoprávneho vzťahu, zo zárobkovej alebo inej podobnej činnosti a že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov.

Súčasne v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam obci Rozhanovce svojim podpisom písomný súhlas na spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, číslo, bydlisko, výška dôchodkovej dávky) pre účely vybavenia žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie.

 

V Rozhanovciach dňa:.........................

 

                                                                                                                                ................................................

                                                                                                                                vlastnoručný podpis žiadateľa

 

1)Príloha: fotokópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, š. p. Bratislava o druhu dôchodku

2)Príloha: fotokópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, š. p. Bratislava o druhu dôchodku

*)nehodiace sa prečiarknite

OBEC ROZHANOVCE s účinnosťou od: ........................................ súhlasí s poskytnutím príspevku na stravovanie vo výške: ......................................... .

 

                                                                                                            Viktor Gazdačko

                                                                                                                                                  starosta obce

 

Pridané 13.11.2015