Pozvánka: zasadnutie OZ 3.9.2015

Pozvánka: zasadnutie OZ 3.9.2015

a základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční dňa 03.09.2015 /štvrtok/ o 17,30 hod. miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva :
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu schôdze
4. Kontrola plnenia uznesenia č. 5 zo zasadnutia OZ dňa 30.06.2015
5. Schválenie:
a/ Štatútu obce
b/ Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
c/ Organizačného poriadku Obecného úradu
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce
7. Schválenie výzvy na asfaltovanie ulice MČT
8. Schválenie vzdania sa členstva Mgr. Ing. Miroslava Šulíka vo finančnej komisii
9. Žiadosť riaditeľa ZŠ o prerokovanie a schválenie zriadenia 4. oddelenia ŠKD v šk. roku 2015/2016
10. Správa starostu obce
11. Správa prednostu OcÚ
12. Správa Hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia, rôzne
15. Návrh na uznesenie
16. Prijatie uznesenia č. 7/2015 zo dňa 03.09.2015
17. Záver

 

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť, môžete využiť elektronickú podateľňu v hornom menu a Vašu otázku položím za Vás.

 

pridané 2.9.2015