Pozvánka: zasadnutie OZ v utorok 30.6.2015

Pozvánka: zasadnutie OZ v utorok 30.6.2015

 P O Z V Á N K A

 

            Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1        

 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na   

                                        zasadanie, ktoré sa uskutoční                             

                             dňa 30.6.2015  /utorok/ o 17,00 hod.

               miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.

  

 

                          Program zasadania obecného zastupiteľstva :   

                                    

1.      Zahájenie zasadania OZ

 

2.      Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

3.      Schválenie programu schôdze

 

4.      Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva

 

5.      Voľba hlavného kontrolóra obce Rozhanovce

 

6.      Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za r. 2014

 

7.      Schválenie rokovacieho poriadku

 

8.      Schválenie zásad o oznamovaní protispoločenskej činnosti (§11 ods.8 zák. č. 307/2014 Z.z.)

 

9.      Prejednanie žiadosti občanov

 

10.  Interpelácia poslancov

 

11.  Diskusia, rôzne

 

12.  Návrh na uznesenie

 

13.  Prijatie uznesenia č. 5/2015

 

14.   Záver

 

 

 

                                             

                                                                                          

 

pridané 26.6.2015