Pozvánka: zasadnutie OZ

Pozvánka: zasadnutie OZ
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční dňa 02.02.2017 /štvrtok/ o 17,00 hod.
 
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála
 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
5. Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie na kalendárny rok 2017
6. Návrh postupu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky č. 08“
7. Správa HK o výsledku finančnej kontroly
8. Žiadosti o schválenie dotácií na r. 2017
9. Dopyty a interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Záver
 
Viktor Gazdačko
starostaNa základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční dňa 02.02.2017 /štvrtok/ o 17,00 hod.
 
miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála
 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
5. Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie na kalendárny rok 2017
6. Návrh postupu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky č. 08“
7. Správa HK o výsledku finančnej kontroly
8. Žiadosti o schválenie dotácií na r. 2017
9. Dopyty a interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Záver
 
Viktor Gazdačko
starosta