Pripomienky občanov obce k návrhu rozpočtu pre rok 2014

Pripomienky občanov obce k návrhu rozpočtu pre rok 2014

 

26.03.2014 23:44

Občania obce Rozhanovce

 

Poslancom OZ Rozhanovce

V Rozhanovciach, dňa 26.03.2014

 

Vec:

PRIPOMIENKY k Návrhu rozpočtu obce Rozhanovce na roky 2014-2016

 

                Vážení poslanci OZ Rozhanovce, ako občania obce máme možnosť a povinnosť pripomienkovať návrh rozpočtu na roky 2014-2016. Na základe zákonov SR je rozpočet obce na rok 2014 záväzný a na ďalšie dva roky len výhľadový, nám sa umožňuje pripomienkovanie len na aktuálny rozpočtový rok z neúplného, nepresného, štruktúrou neodborne a zle zostaveného rozpočtu obce, ktorý vôbec nenaplňuje literu zákona.

Na úvod vyslovujeme výhrady voči samotnej štruktúre zostaveného rozpočtu, dovoľujeme si citovať niektoré dôležité zákony pre ich zverejňovanie:

Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať  svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií podľa odseku 3.

§ 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program obce"), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce.

V súvislosti s vyššie uvedeným, ktorýkoľvek občan Rozhanoviec nemá možnosť – nie je spôsobilý analyzovať, porovnať a posúdiť výsledky hospodárenia za minulé 2 obdobia a tak racionálne hodnotiť p. Nagyovou predložený, nepresný, neúplný  a mätúci návrh rozpočtu na rok 2014, 2015 a 2016.

Rozpočet pre obec Rozhanovcenapríklad vo svojej výrokovej časti PRÍJMY,  položka 111003, podielové dane, uvádza na rok 2014 sumu 526069€, na rok 2015 sumu 483078€ a na rok 2016 opäť sumu 526000€. To by znamenalo, že na rok 2015 sa obci „stratí“ 42991€ a v následnom roku sa príjem obnoví.Táto zásadná chyba sa opakuje aj v nasledovných položkách ako je Daň z pozemkov, Daň zo stavieb, Daň z bytov, kde úhrnom sa stráca v roku 2015 čiastka 8797€ a v následnom roku 2016 sa opäť objaví, to znamenánapríklad stav, že sa obci v roku 2015 stratia pozemky, byty a stavby, a v roku2016 sa opäť objavia.

Tento nesúlad sme registrovali aj u nami vybraných nasledovných príjmových položiek:

133003 41 – Daň za hracie automaty – nevýherné, rozdiel 5200€

 133013 41 –Daň za TDO (Tuhý domový odpad), rozdiel8797€

212003 41 – Prenájom- byty-Zdravotné stredisko, rozdiel 7191€

221004 41 – Správne poplatky, rozdiel 3591€

223001 41 – Recyklačný fond, rozdiel 1391€

223003 41 – Poplatky za stravu- zamestnanci Ocu, rozdiel 4690€

223003 41 – Poplatky za stravu – dôchodcovia, rozdiel 2419€

223001 41 – Poplatky- el. energia- byty- preddavky , rozdiel1256€

 

V časti  príjmových položiek DOTÁCIA:

312001-90 –Dotácia – HN-deti – MŠ, ZŠ – strava, rozdiel623€

312001- 2 – Transfér na školstvo- ZŠ aj vzdel. pouk., rozdiel 51624€

312001- 2 - Transfér na školstvo- MŠ, rozdiel 1519€

312001- 1 – Transfér HN- na školské pomôcky, rozdiel 349€

312 – 5% - rast platov nepedagog., rozdiel 5152€

 

V súvislosti s príjmovou časťou rozpočtu sa vynárajú otázky logicky späté s položkami:

- 133003 41 Daň za hracie automaty,

je plánovaný vysoký príjem v r. 2015, (6000€), pričom z dôvodu prijatia VZN o zákaze hracích automatov sa tento príjem zrušil;

 

- 212003 41 -  Prenájom – Zdravot. Stredisko- lekári,

 je plánovaný príjem za prenájom priestorov len 1772€, pričom náklady na údržbu budov činia 2500€ (položka 635006 41 - Údržba budov – Kúria-Zdravotné stredisko- plánovaný výdaj),  súčasne s plánovaným výdajom 8380€ - „neidetifikovateľný“ materiál (vedený pod položkou 633006 41- Materiál),  pričom v nasledovnom r. 2015 a 2016 vôbec nie je položka plánovaná.

- 212003 41 – Nájomné za hrobové miesta,

Je plánovaný príjem 130€, pričom je zákonom viazaný úrad na predloženie zmlúv pre občanov podľa zákona číslo 131/2010 Z.z o pohrebníctve zo dňa 03.03.2010, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011, kde každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na dobu 10 rokov. Nájom za hrobové miesto na dobu 10 rokov je stanovený vo VZN obce. Príjem tvorí fond na údržbu cintorína.

- 221004 41 – Správne poplatky,

je príjem plánovaný  na rok 2014 v sume 9029€, bez členenia , pričom v r. 2015 je plánovaný len v objeme 5438€, žiadame o uvedenie dôvodu poklesu príjmov v tejto položke;

- 223001 41 - Služby za multikáru,

je plánovaný príjem neuveriteľných 14€, pričom sa za palivo vynakladá podľa výdajovej položky 643001 41 suma 1692€ a za servis, údržbu a opravy suma 2480€- viď položku 634002 41. Žiadame o prehodnotenie prevádzky a spojených nákladov v súvislosti s vyťažovaním prostriedku;

- 223003 41 – poplatky za stravu- zamestnanci ObÚ,

je plánovaný príjem v roku 2014v sume 477€ a v r. 2015 v sume5167€, iste sa jedná o preklep v plánovaní;

- 223003 41 - poplatky za stravu- dôchodcovia,

je plánovaný príjem v r. 2014 v sume 6175€ a v r. 2015 len sume 3756€, žiadame o vysvetlenie, na základe akých skutočností došlo k takému poklesu plánovaného príjmu, ak zároveň v r. 2016 je plánovaný príjem v tejto položke opäť 6175€;

- 223003 41 - Poplatky za energie- Zdravotné stredisko,

je plánovaný príjem vo výške 6508€, avšak v r. 2015 vôbec nie sú zahrnuté do príjmu obce, žiadame vysvetlenie, z akého dôvodu?

- 223003 41 - Poplatky za el. energiu- byty – preddavky,

je plánovaný príjemv r.2014 vsume7976€,v r. 2015 v sume6720€ a v r. 2016 opäťnarastú na sumu 7976€.Žiadame vysvetlenie, z akého dôvodu zvolil  plánovací orgán tento postup a rôzne výšky poplatkov?

- 223001 41 - Rusnáková- fa  spoločne 201€ x 12,

deklarovaný, plánovaný príjem pre r. 2014 činí sumu 551€ a v nasledovnom roku 2015 sa suma navýšila na hodnotu 2172€ a potom v r. 2016 sa plánuje v rovnakej výške predošlého roka v sume551€,teda ako v r.2014; Žiadame o vysvetlenie postupu stanovenia tejto položky a zverejnenie sumy, ktorú nájomca doteraz obci neuhradil;

- 223001 41 - Služby pohrebného vozidla,

je plánovaný príjem 0€ v r. 2014; to znamená, že obec prevádzkuje vozidlo zadarmo? Žiadame o stanovisko obce;

- 453 131D – Nevyčerpané dotácie 2012, 2013 ZS

Je plánovaný príjem pre r. 2014 v sume 29435€, v nasledujúcom roku 2015 v sume 20200€ a v roku 2016 v rovnakej výške ako v r.2014, t.j. 29435€. Toto je zavádzajúca, zmätočná  informácia, pretože sa predpokladá, že v roku 2015 a 2016 obec už nedostane žiadne vyrovnania.

454001 46 – rezervný fond príjem,

nevykazuje sa, teda neplánuje žiadny príjem, čo znamená, že obec sa nepripravuje na možnú investíciu nijakým spôsobom a pre nijaké účely? Žiadame o stanovisko obce;

 

Uvedené informácie potvrdzujú, že obecný úrad pristúpil k návrhu príjmovej časti rozpočtu chaoticky, bez koncepcie šetrenia finančných prostriedkov, bez koncepcie zvyšovania príjmov obce a bez finančne právnych znalostí, potrebných pre riadne  zabezpečenie finančného krytia výdavkov obce, v súvislosti s využívaním majetku a možností obce.

 

Ďalej si dovoľujeme pripomienkovať niektoré, preobčanovveľmi významné, výdavkové položky verejnej správy ObÚ:

Žiadame vysvetlenie, z akého dôvodu rozpočet obce Rozhanovce  nebol a nie je zverejnený aj na oficiálnej stránke obce?

- 01116 633006 41 - Materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tlačivá, spotreba ObÚ,

položkaje duplicitná, v neúmerne vysokých sumách 5780€ a pre zdravotné stredisko 8380€,žiadame rozčleniť výšky súm na spotrebný materiál, kancelárske potreby, čistiace potreby, v závislosti od miesta určenia; Na porovnanie nákladov iných obcí ( sú rádovo nižšie) je možnosť nazrieť do ich rozpočtov na internete, čo v prípade obce Rozhanovce nemáme z dôvodu nezverejnenia rozpočtu obce na webovej stránke obce.

- 01116 634003 41 -  poistné MV,

v položke nie je možné stanoviť, na ktoré vozidlo a v akej výške je poistenie určené, respektíve žiadame zverejniť zmluvu;

- 0170 821005 41 - splátka úveru ZŠ,

splátka je stanovená na sumu660 Eur, t.j. sumu, ktorá pre takú veľkú obec, ako sú Rozhanovce,nie je likvidačná (neúnosná), aby sa nemohla z rozpočtu plánovať ďalšia investícia napríklad do ZŠ;

- 0451 635006 41 - údržba ciest,

je plánovaná suma vo výškeneuveriteľných 80 000 Eur, ktorá v porovnaní s inými obcami rozlohou aj počtom obyvateľov považujemeza neúmerne vysokú(pre porovnanies inými obcami, v priemere ich plánovaný výdaj činí 5-7000€/ rok). Žiadame vysvetlenie, na základe akých podkladov dospel plánovací orgán k tejto sume;

-700 43 - chodníky na ul SNP,

plánovaná megasuma375772€je neskutočne nadhodnotená; Žiadame o predloženie spôsobu stanovenia ceny a postupu pri výbere vstupných, podkladových materiálovk stanoveniu uvedenej výšky plánovaného výdaja.  Žiadame o informáciu, aký postup alebo spôsob  bude zvolený pre výber dodávateľa;

- 04513 717002 131C - rekonštrukcia cesty Lúčna ulica,

Výdaj je plánovaný v sume 2498€, pričom na OZ bolo deklarované, že časť finančných prostriedkovje účelovo viazaných na  obnovu zelene, žiadame o vysvetlenie, ktorých položiek sa to týka;

  • 712002 131C – Investícia PARČÍK pri ZŠ,

navrhujeme plánované fin.prostriedky určené na parčík pri ZŠ vo výške 2 500 Eur použiť na realizáciu parkoviska na pôvodnom mieste parčíka, z dôvodu každodennej vysokej frekvencie vozidiel,v dobe príchodu a odchodu detí do ZŠ, aby sa predišlo možnej nehode pri vystupovaní detí z vozidiel, ktoré ich privážajú a odvážajú

- 0510 637004 41 -  nakladanie s odpadmi, odvoz TDO,

 obec od občanov vyzbiera poplatok za KO vo výške 45 279 Eur. Na zabezpečenie odvozu vynaloží 33 229 Eur. Žiadame o vysvetlenie, ako sa nakladá s rozdielom sumy, keď obec je povinná inkasovať od občanov len sumu potrebnú na tento účel? (rozdiel  činí 12 050 Eur)

-0660 632001-637004 41 -  bývanie a obč. vybavenosť obecný byt  nájomca p.Rusnáková,

Žiadame o vysvetlenie, z akého dôvodu sa nerieši otázka deložovania, ak je obec na tomto byte už dlhé roky stratová. Skúsenosti s deložovaním sú, nebol problém deložovať rómskych občanov, tak prečo sa to nerieši rovnako, mimochodom nájomca nemá maloleté deti (na porovnanie príjem 651 Eur a výdaj 3 417 Eur, čo činí rozdiel 2 766 Eur, o ktoré obec prichádza);

- 08209 -  ostatné kultúrne služby – KD,

je v tomto roku celkove plánovaný výdaj v sume 29397€ na chod , energie, vodu, telefón, materiál, údržbu budovy, deratizáciu, opravu kotlov, špec. služby, čo vnímame ako prehnane vysoké prevádzkové náklady na zrekonštruovanú budovu. Žiadame o poskytnutie stanoviska obce, aké zaujala východiská pre efektívnejšie využívanie kultúrneho domu (KD) a zníženie prevádzkových nákladov, pretože plánovaný príjem za prenájom budovy je v sume 2220€ a náklady 29397€?

- 0911 635 41 - údržba vonkajších priestorov a bežná údržba,

 vo výške 100 000 Eur ( neidentifikovateľná položka, neurčito deklarovaná); Ak sa uvedená položka týka rekonštrukcie škôlky, potom sme toho názoru,že nie je potrebná kompletná rekonštrukcia škôlky, len jej vonkajších priestorov, navrhujeme a žiadame preklasifikovať túto položku a presne ju špecifikovať, aby bola kontrola nad čerpaním tejto rozpočtovej položky (katastrofálny stav prechodovej chodby, okien, strechy...). Je potrebné zakomponovať požiadavky riaditeľky MŠ, ktorá je o týchto problémoch najlepšie informovaná a kompetentná navrhovať  účelové úpravy priestorov;

- 0912 635 111- údržba, oplotenie a ostatný spotrebný materiál,

je plánovaný výdaj v sume27 830 Eur. Uvedenú položku, respektíve výdajpovažujeme za bezpredmetný, pretože oplotenie si zabezpečuje škola z vlastných fin. prostriedkov, a preto navrhujeme tieto finančné prostriedky použiť na prístavbu ZŠ- výdajne stravy;

- 9502 -  CVC ZS Rozhanovce,

je plánovaná suma 13 124 Eur. Žiadame o rozčlenenie položky, pre stanovenie účelnosti prostriedkov vynaložených v tejto položke. Položka je neidentifikovateľná.

- 09601 -  632001 41Školská jedáleň,

plánovaný výdaj za elektrickú energiu a plyn je v sume 25319€ v r. 2014. Pre rok 2015 je na úrovni18805€ a v roku 2016 sa plánuje na úrovni 25319€. Žiadame vysvetlenie, či sa jedná o chybu alebo sa prechodne zníži odber energií;

Žiadame o stanovisko obce, prečo neplánuje obec zakúpiť zariadenie, ktoré je na dnešnú dobu štandardné, energeticky efektívne, napríklad zakúpenie konvektomatu a/alebo iných zariadení, ktoré bude nápomocné pri varení, pečení, parení, atď. pre našich stravníkov? V dnešnej dobe príprava parených buchiet- na čipke pre 130 stravníkov je extrém, za ktorý nanajvýš obec zaplatí pokutu pri kontrole hygienikov a pritom cena jedného konvektomatu sa pohybuje cca 3 000 Eur, čo je nevýznamná položka pri súčasnom návrhu rozpočtu obce.(viď príloha);

- 712002  131C zahrňuje traktor a štiepkovač,

je plánovaný nákup v hodnote 36000€12000€. Je na zváženie, či táto investícia  je domyslená do dôsledku, pretože s ňou je spojené celoročné personálne zabezpečenie - mzda obsluhy, priestor na garážovanie, servisné práce a prehliadky, školenie obsluhy, stráženie, náplne, revízne práce a podobne, čo si vyžiada ďalšie náklady. Navrhujeme túto investíciu prehodnotiť z pohľadu zlúčených nákladov a možnosti riešenia doteraz využívaných spôsobov zabezpečenia potrieb, avšak za výhodnejších podmienok ako boli doteraz.

Prostriedky navrhujeme presunúť do fondu na budúce projekty obce, respektíve na pokrytie súčasných, oveľa významnejších potrieb obce.

- 712000 131C - osvetlenie, chodníky, zeleň a lavičky na cintoríne,

je plánovaná investícia vo výške 149370€. Je to významná, objemom 2. najdrahšia investícia bez rozčlenenia nákladov a podľa nášho názoru príliš nadhodnotená. Žiadame o predloženie projektu a predloženie podkladov, na základe ktorých bola navrhnutá cena a prehodnotenie celého zámeru spoločne s výstavbou urnového hája za 10000€;

0810 642002 41 – cyklistický klub a futbalový klub,

na uvedené aktivity Obecné zastupiteľstvo neplánuje žiadne prostriedky, pretože asi neuvažuje o potrebách mladých ľudí, rozvoja ich zdravia, duševnej pohody, rozvoja osobností, charakterových vlastností, zodpovednosti a v konečnom dôsledku aj reprezentáciu obce. Mládež  a jej kvalitná výchova a príprava do života je zárukou našej budúcnosti, budúcnosti občanov Rozhanoviec, budúcnosti obce;

- 716 41 - PD - Kúria,

je plánovaná investícia 7950€. Investícia nie žiadnym spôsobom charakterizovaná. Žiadame predložiť zámer a vstupné podklady na stanovenie ceny projektu;

 

 

SUMÁR

Obec Rozhanovce, v zmysle predloženého rozpočtu na rok 2014,mimo riadneho, plánovaného príjmu inkasuje do príjmuza predaj pozemkov pod diaľnice 399 362,460€ a za   výrub stromov a krovín vrátane doplatkov za minulé obdobie 45732€ +172519€ = spolu  218251€.

Sumárne príjem obce  činí: 617613,46.- Eur

Finančné prostriedky v takomto objeme sa už na obec možno nikdy nedostanú a preto je potrebné citlivo pouvažovať o ich rovnomernejšom prerozdelení na viacero investičných akcií a/alebo na budúce projekty podporené štátom alebo ochotnými investormi. (obec musí plánovite umiestniť do rezervného fondu minimálne 5% z objemu budúcich, plánovaných investícií, ktoré je nutné predložiť ako základnú podmienku pri podaní žiadosti o akýkoľvek projekt z EU)

Na posúdenie priorít, vhodnosti,  účelnosti a efektivity výšky navrhovaných investícií uvádzame položky podľapredloženého rozpočtu, kde na strane výdajovzámerne uvádzamelen najvyššie plánovanépoložky na investície:

149370€ - na osvetlenie, chodníky, lavičky a zeleň na cintoríne

10000€ - Urnový háj, dom smútku na cintoríne

12000€ - Štiepkovač

36000€ - Traktor

2500€ - Parčík pri ZŠ

7950€ - PD – Kúria

80000€ - Údržba ciest

375772€ - Chodníky- rekonštrukcia na ul. SNP

2498€ - Rekonštrukcia ul. Lúčnej

11430€ - Rozšírenie vodovodu, kanála – KARAMY

15069€ – Verejné osvetlenie, Rekonštrukcia – Letdiodové svetlá

5825€ - Údržba budovy kultúrneho domu – svetlá

100000€ - Údržba vonkajších priestorov a bežná údržba na materskej škôlky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPOLU investície:  808414 Eur

Záver:

Ak sa občan Rozhanoviec zamyslí nad minulými i súčasnými požiadavkami rodičov na dostavbu výdajne stravy pri ZŠ Rozhanovce,  pre školou povinné deti, ktorá je požadovaná vyše 5 rokov a ktorá má chrániť naše deti, našu jedinú budúcnosť, na rekonštrukciu MŠ, ciest a chodníkov ako základných predpokladov fungovania obce, nerozumie a nechápe navrhovaným investíciám, ich výškam, členeniu a stanoveným prioritám. Nechápeme, prečo rodičia nebubnujú na poplach, aby ochránili vlastné deti pred každodennou hrozbou prechodu cez ulicu SNP, tam a späť, za každého počasia. Mladým ľuďomsa neposkytuje žiadna podpora na športové aktivity, na ich fyzický a duševný rozvoj,na boj proti obezite,na zvyšovanie zdravotnej úrovne, na reprezentáciu obce, na zvýrazňovanie životného prostredia atď.a v súvislosti s uvedeným aj pre odbúravanie alkoholizmu, používaniu drog i gamblerstvu.

Obec má úvery, ktoré nemá splatené a nevytvára žiadne rezervy na budúce možné investície, ktoré sú prvoradou podmienkou na predloženie  žiadosti na naplnenie podmienok pre získavanie  projektov z EU. Myslí OZ Rozhanoviec vôbec na budúcnosť obce?

Na základe uvedených skutočností žiadame, aby obecné zastupiteľstvo predložilo nový návrh rozpočtu, v zmysle platných zákonov, zvlášť Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a zvolalo verejné zhromaždenie občanov na pripomienkovanie rozpočtu obce, ako hlavného dokumentu rozvoja obce.

 

S úctou občania Rozhanoviec                                                                                 Ing. Tibor Kušnír

                                                                                                                                Bc. Aneta Nedbalová

                                                                                                                                Ing. Matúš Adamčík