Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

Obec Rozhanovce oznamuje občanom, že dňa 21.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: 

„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, podľa § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh predmetného strategického dokumentu.
Obsah záverečného stanoviska v elektronickej forme je zverejnený na webovom sídle MŽP SR:  https://www.enviroportal.sk/sk/eia 
a je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Rozhanovciach v čase stránkových hodín.

Alebo tu

pridané 23.5.2018