Súťaž na práce - chodník MČT

Súťaž na práce - chodník MČT

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás vyzývame na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na zákazku a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky: 

Názov predmetu obstarávania: „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Rozhanovce - chodníky a spevnené plochy na ul. Matúša Čáka Trenčianskeho“

 

Projektová dokumentácia tu