Téma: ako podať sťažnosť

Téma: ako podať sťažnosť

Na tomto odkaze nájdete vzor sťažnosti. ktorú môžete podať na obecný úrad z rôznych objektívnych dôvodov.

Napriklád už niekoľko rokov máte podanú žiadosť a v tejto veci sa nekoná.

 

Táto sťažnosť bude následne riešená podľa novej smernice pre vybavovanie sťažností, kde sme zaviedli dôslednú evidenciu a kontrolu.

V tomto prípade je obec povinná do 60 dní na vašu sťažnosť reagovať a vyrozumieť Vás o riešení sťažnosti, prápadne či je opodstatnéná.

Kontrola bude prebiehať celoročne.

 

 

 

Znenie smernice:

 

 

Zásady    Obce Rozhanovce

 o vybavovaní sťažností

/ďalej len „zásady“/

 

 

 

 

§ 1

Tieto Zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrení a písomnom oznamovaní výsledku  prešetrenia  sťažnosti, pri kontrolovaní vybavovania sťažnosti v obci Rozhanovce ( ďalej len „obec“).

 

§ 2

Základné pojmy

 

1)      Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

-          sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánov alebo zamestnancov obce a

-          poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánov alebo zamestnancov obce.

2)      Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

a)      má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,

b)      poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky zákonník – susedské spory, zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového  poriadku, Civilného mimo sporového poriadku, Správneho súdneho poriadku, Trestný poriadok, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov a pod.),

c)      je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zmien a doplnkov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  (Exekučný poriadok  a o zmene a doplnení ďalších zákonov a pod.), alebo

d)     smeruje proti rozhodnutiu obce vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (Správny poriadok).

3)      Sťažnosťou nie je ani podanie

a)      orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

b)      osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

4)      sťažovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťažnosť.

 

§ 3

Podávanie a prijímanie sťažností

 

1)      Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

2)      Sťažnosť podanú písomne prijíma podateľňa obce, ktorá ju po zaevidovaní  predloží starostovi obce, ktorý poverí zamestnanca zodpovednému za vybavenie sťažnosti na jej vybavenie v zákonných lehotách.

3)      Obsahové náležitosti sťažnosti sú:

-          meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa

-          názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,

-          predmet sťažnosti, t. j. musí z nej byť jednoznačné proti komu sťažnosť smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha,

-          podpis sťažovateľa.

4)      Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná.

5)      Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

6)      Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

7)      Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne overené plnomocenstvo.

8)      O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri podaní, zamestnanec zodpovedný za vybavenie sťažnosti (ďalej zodpovedný zamestnanec), vyhotoví písomný záznam o ústnej sťažnosti. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, zodpovedný zamestnanec záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania. Ak sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti obce v rozpore s právnymi predpismi, zodpovedný zamestnanec nie je povinný záznam vyhotoviť.

9)      Sťažnosť, ktorú obec  nie je  príslušná  vybaviť,  zodpovedný zamestnanec postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia, orgánu verejnej správy príslušnému na vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

10)  Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v  nej určené komu z  nich sa majú doručovať, zodpovedný zamestnanec zašle sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý.

§ 4

Evidencia sťažností

 

1)      Centrálnu evidenciu prijatých sťažností vedie zodpovedný zamestnanec, oddelene od ostatných písomností.

2)      Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená, v poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.

 

§ 5

Príslušnosť na vybavenie sťažností

 

1)      Sťažnosť vybavuje zamestnanec zodpovedný za vybavenie sťažnosti.

2)      Ak sťažnosť smeruje proti činnosti starostu, poslanca miestneho zastupiteľstva a hlavného kontrolóra na prešetrenie a oznámenie výsledku prešetrenia je príslušná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejného činiteľa.

3)      Na vybavenie sťažnosti proti starostovi obce pri výkone štátnej správy je príslušný najbližší orgán štátnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú pôsobnosť podľa príslušného zákona.

4)      Na prešetrenia sťažnosti proti činnosti vedúceho zamestnanca obce a štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom, je príslušný hlavný kontrolór obce.

5)      Sťažnosť nesmie vybavovať, ani prešetrovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba, ktorá je podriadená tejto osobe.

§ 6

Lehota na vybavenie sťažnosti

 

1)      Zodpovedný zamestnanec je povinný sťažnosť vybaviť v lehote do 60 pracovných dní.

2)      Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta alebo ním splnomocnený zástupca predlžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

3)      Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia obci.

§ 7

Prešetrovanie sťažnosti

 

1)      Sťažnosti sa prešetrujú tak, aby sa zistil skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi obce ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

2)      Ak nemožno sťažnosť prešetriť, zodpovedný zamestnanec to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.

3)      Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.

4)      Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich.

5)      Sťažnosť prešetruje zodpovedný zamestnanec obce. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, zodpovedný zamestnanec to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi to sťažovateľovi.

6)      O prešetrení sťažnosti vyhotoví zodpovedný zamestnanec, ktorý sťažnosť prešetruje, zápisnicu o prešetrení zápisnice podľa prílohy č. 2 týchto Zásad.

7)      Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti tomu orgánu verejnej správy, v ktorom bola sťažnosť prešetrovaná.

8)      V prípade zistenia nedostatkov pri prešetrovaní sťažnosti je starosta obce povinný:

a)      určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

b)      prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

c)      predložiť prijaté opatrenia hlavnému kontrolórovi,

d)     predložiť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti hlavnému kontrolórovi,

e)      ak nie je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia.

 

§ 8

Vybavenie sťažnosti

 

1)      Zodpovedný zamestnanec vyhotoví písomné oznámenie o výsledku prešetrenia  sťažnosti, ktoré odošle sťažovateľovi. Odoslaním písomného oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažnosť vybavená.

2)      V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená spolu s uvedením odôvodnenia výsledku prešetrenia, ktoré vychádza zo zápisnice. V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov.

 

§ 9

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

 

1)      V prípade opakovanej sťažnosti zodpovedný zamestnanec prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, táto skutočnosť sa oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorá bola vybavená sa neprešetruje. Opakovaná sťažnosť sa vybavuje v lehote do 60 pracovných dní.

2)      Opakovanú sťažnosť nesmie vybavovať zodpovedný zamestnanec, ktorý vybavoval sťažnosť, na ktorú bola doručená opakovaná sťažnosť.

 

§ 10

Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

 

1)      Sťažnosť, v  ktorej sťažovateľ vyjadril nesúhlas s  vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu obce o vybavovaní sťažnosti  alebo odloženiu sťažnosti. Takáto sťažnosť nie je opakovanou sťažnosťou. Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti alebo odloženiu sťažnosti prešetruje poverený zamestnanec v lehote do 60 pracovných dní. Oznámenie o vybavení sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti a  sťažnosti proti odloženiu sťažnosti podpisuje starosta obce.

2)      Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti nesmie vybavovať zodpovedný zamestnanec, ktorý vybavoval sťažnosť, na ktorú bola doručená sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti.

 

§ 11

Kontrola vybavovania sťažností

 

1)      Kontrolu vybavovania sťažností podľa týchto Zásad vykonáva hlavný kontrolór.

2)      Zodpovedný zamestnanec za vybavenie sťažnosti je povinný kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

 

§ 12

Záverečné ustanovenia

 

1)      Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť.

2)       Vedúci riaditelia príspevkových/ rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vydajú vlastné vnútorné normy na vybavovanie sťažností.

3)      Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi v súvislosti s podaním, prešetrením a vybavením sťažnosti, znáša sťažovateľ.

4)      Trovy, ktoré vznikli obci v súvislosti s podaním, prešetrením a vybavením sťažnosti, znáša obec.

5)      Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zásad sú príloha č. 1 - záznam o ústnej sťažnosti a príloha č. 2 - zápisnica o prešetrení sťažnosti.

6)      Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve.

7)      Zásady boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rozhanovce dňa 15. 12. 2016 

 

 

                                                                                          

 

 

Príloha č. 1

 

Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce

 

 

Záznam o ústnej sťažnosti

 

 

Sťažovateľ:

FO: .......................................................................................................................................................

(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu)

 

PO: .......................................................................................................................................................

(názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať)

 

Predmet sťažnosti:

Sťažnosť smeruje proti:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Sťažnosť poukazuje na nedostatky:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Sťažovateľ sa domáha:

 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Deň a hodina vyhotovenia záznamu: ................................................................................................

 

Záznam vyhotovil:  ....................................................................... /meno a priezvisko zamestnanca/

 

Zamestnanci prítomní pri ústnom podaní sťažnosti: .....................................................................

                                                                                         ......................................................................

                                                                                         ......................................................................

 

 

Podpis sťažovateľa: .............................................                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce

 

 

Z á p i s n i c a

o prešetrení sťažnosti v zmysle § 19 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

 

Predmet sťažnosti: .............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Orgán verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrila:

...............................................................................................................................................................

 

Obdobie prešetrovania sťažnosti: .....................................................................................................

 

Preukázané zistenia:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Dátum vyhotovenia zápisnice: ...........................................................................................................

 

Zodpovedná osoba za zistené nedostatky: .......................................................................................

 

Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku

 

v lehote do: ...................................................................

 

Prijaté opatrenia predložiť hlavnému kontrolórovi obce

 

v lehote do: ...................................................................

 

Správu o plnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti predložiť hlavnému kontrolórovi obce.

v lehote do: ...................................................................

Sťažovateľovi písomne oznámiť prijaté opatrenia

 

v lehote do: ...................................................................

 

Potvrdzuje sa odovzdanie dokladov

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Potvrdzuje sa prevzatie dokladov

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Mená, priezviská a podpisy zamestnancov, ktorí sťažnosť prešetrili:

 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Meno, priezvisko a podpis starostu obce,  alebo ním splnomocneného zástupcu:

...............................................................................................................................................................

 

pridané 3.1.2016