Téma: čo nové v obci apríl 2015

Téma: čo nové v obci apríl 2015

Čo nové v obci za posledné obdobie: 

  • V posledných týždňoch sa vyhodnocoval projekt na projektovú dokumentáciu na chodníky, kde bude zadaná nové dopracovanie, vzhľadom na chýbajúce podklady. 
  • Na základe posledného uznesenia, ktoré stále chýba na obecnom webe (23.4.2015 - starosta prisľúbil nápravu) sme na zastupiteľstve odporúčali riešiť zaterasný výjazd na poľnú cestu z Družstevnej rampami a Lesnej rampami. Jednak sa zamedzí tvorbe nepovolených skládok a odstráni sa aj problém, ktorý vznikal poľnohospodárom. Tento týždeň bola osadená rampa na výjazde z Družstevnej. Kľúče budú k dispozícii na obecnom úrade.
 
Došlo aj k zaujímavej situácii kde obec síce odstránila záterasy, ale za krátko sa objavili opäť. Myslím, že súčasné riešenie je dobrým kompromisom - len ešte tak opäť odstrániť záterasy...
 
Skáladka na Lesnej, aj tu by mala pribudnúť záterasa prípadne ešte jedno preventívne opatrenie.
  • Ďalej začalo šistenie na Mlynskom potoku, ktoré si bude vyžadovať veľa úsilia. Zatiaľ na tom pracujú zamestnanci VPP. Stav povodia si budete môcť pozrieť v ďalšom článku.
  • Obec sa uchádza o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska na ploche asfaltového ihriska pri ZŠ. Spoluúčasť na tomto projekte je 5 percent, preto dúfajme, že na úrade vlády nám žiadosť schvália.
  • Budúci týždeň sa bude konať schôdza obecného zastupiteľstva, pravdepodobne v stredu, termín upresním na webe. V prípade, že sa chcete niečo spýtať môžete mi poslať email na naserozhanovce@gmail.com, prípravu a riešené témy tak isto zverejním.
  • Končia aj prípravy na vydanie prvého čísla obecného občasníka, ktorý dostanete do schránok.
  • Koho zaujíma návrh rozpočtu, o schvaľovaní ktorého sa bude rokovať, nájdete ho tu.
  • Na poslednej schôdzi sme v uznesení schválili:
C/ OZ žiada
 
1. predložiť zoznam vozidiel a spotrebu PHM vo vlastníctve na najbližšie OZ,
 
2. zabezpečiť zákaz parkovania na ihrisku pri obecnom úrade,
 
D/ OZ poveruje
 
1. poslanca M. Husnaja na jednanie s vlastníkmi bytov na ulici Školská 3 ohľadom zriadenia parkoviska
 
2. kontrolórku obce doručovaním všetkých materiálov týkajúcich sa jej činnosti elektronickou formou
 
3. starostu obce odstránením betónových zátarás na ulici Družstevnej
 
4. starostu obce zaslaním programov rozpočtu obce elektronickou formou,
 
5. starostu obce zabezpečiť reguláciu kúrenia v budove kultúrneho domu
 
 
 
 
E/ OZ odporúča
 
1. starostovi zistiť možnosti prenájmu Domu služieb,
 
2.  finančnej komisii prepracovať návrh rozpočtu spolu s účtovníčkou p. Nagyovou v termíne 8.4.2015 o 17:00 hodine na Ocú,
 
3. komisii verejného poriadku preveriť stav a navrhnúť riešenie sťažnosti obyvateľov 
 
4. komisii verejného poriadku hľadať riešenie na zriadenie venčoviska pre psov
 
5. starostovi premiestniť kontajnery na triedený odpad, ktoré sa nachádzajú pri starom kostole
 
6. starostovi začať s opravami výtlkov na komunikáciách
 
7. starostovi riešiť skládky odpadu,
 
 
 
 
F/ OZ upozorňuje
 
1. kontrolórku obce na porušenie povinností pri plnení úloh hlavného kontrolóra podľa § 18d zákona 369/1990 o obecnom zriadení
 
2.  kontrolórku obce na porušenie povinností pri sprístupňovaní osobných údajov 
 
 
 
  • Kontrolou tohto uznesenia by sa malo začať rokovanie OZ
 
pridané 23.4.2015