Téma: finančná komisia obce

Téma: finančná komisia obce

V tejto téme predstavujem schválený plán finančnej komisie obce a jej členov.

 

Prvé stretnutie finančnej komisie sa uskutoční už budúci týždeň!

 

Predseda: Ing. Aneta Nedbalová

Podpredseda: PaedDr. Martina Koribská

Členovia: Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Ing. Miroslav Šulík, Bc. Miroslava Juhásová

 

Ciele a plány finančnej komisie:

 

·         Spolupráca pri tvorbe programového rozpočtu obce (ďalej len „PR“) na roky 2015-2017,

 

·         Spracovanie návrhu na poskytnutie príspevku v zmysle VZN o dotáciách pre žiadateľov, kontrola čerpania dotácií poskytnutých obcou,

 

·         Oboznámenie sa s výročnou správou obce a s výsledkom inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov,

 

·         Schválenie záverečného účtu obce, predloženie správy audítora a hodnotiacej správy k PR,

 

·         Kontrola platnosti a aktuálnosti uzatvorených zmlúv,

 

·         Kontrola vyberania daní a poplatkov obcou,

 

·         Pravidelné štvrťročné predkladanie čerpania PR obce na zasadnutia OZ.

 

Finančná komisia sa bude pravidelne stretávať, minimálne raz za štvrťrok, po prípade podľa potreby, na základe zvolania predsedu resp. podpredsedu komisie.

 

Pridané 6.2.2015