Téma: Hrobové miesta - oznam obce

Repost rozhanovce.com

 

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať

písomnú formu.

Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, kde sa uzavrie zmluva o

prenájme hrobového miesta. Pri uzavretí zmluvy je potrebné na mape cintorína identifikovať

príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú

zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí

tlecej doby na pohrebisku.

Uzavretím nájomnej zmluvy obec prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na

uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov .

Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi, pri uložení ľudských

pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu.

Dĺžka tlecej doby

hrob 10 rokov

hrobka 20 rokov

Cintorínske poplatky

jednotlivé typy hrobových miest na desať rokov

Jedno hrob 30,00 €

Dvoj hrob 60,00 €

Detský hrob 5,00 €

Urna 10,00 €

hrob s obrubou 15,00 €

občania bez trvalého pobytu v obci

Jedno hrob, hrobka 350,00 €

Dom smútku

Schválený poplatok na 1 deň.

Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení domu smútku,

občan ktorý mal trvalý pobyt v obci 5,00€

Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení v dome smútku,

cudzí občan 8,30€

Legislatíva

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

https://rozhanovce.com/new/wp-content/uploads/2012/01/VZN-cintorín.pdf

 

pridal ado 14.8.2014