Téma: moje zápisky zo schôdze OZ zo dňa 21.9.2015

Téma: moje zápisky zo schôdze OZ zo dňa 21.9.2015

Zápisky zo schôdze OZ Rozhanovce zo dňa 21.9.2015 o 17:30 – Malá sála KD Rozhanovce

Prítomní poslanci: Ing. Matúš Adamčík, Matúš Dugas, PaedDr. Martina Koribská, Jana Verebová, Ing. Oto Záviš, Ing. Aneta Netbalová , Ing. Marek Rabada, Ing. Michal Husnaj

Ospravedlnení: Marián Nosáľ

Ďalej prítomní starosta obce: Viktor Gazdačko – viedol zasadnutie, Hlavný kontrolór: JUDr. Mária Želinská, Prednosta obecného úradu: Ing. Mgr. Miroslav Šulík

Hostia: 3

Začiatok: 17:34

Koniec: 20:14

 

Zahájenie schôdze:

Starosta predniesol návrhy k návrhovej komisii a zapisovateľa.

 

Program schôdze – schválenie programu rokovania

                                                            

Otvorenie zasadnutia OZ

1.1 Schválenie programu rokovania,

1.2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a učenie zapisovateľa

1.3. Schválenie doplnku č.1 k VZN č.1/2015 o pomoci v hmotnej núdzi

1.4 Schválenie doplnku č. 3 k VZN č. 7/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

1.5. Schválenie plánovaného spolufinancovania vo výške 5%, t.j. 7003,62 € na rok 2016 pri pripravovanom projekte na domáce kompostovanie

1.6. Schávlenie dotácie z rozpočtu obce na pre občianske združenie Klub športu a kultúry Rozhanovce

1.7. Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2015

1.8. Rôzne

1.9. Záver

 

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomný)

 

Schválenie doplnku č.1 k VZN č.1/2015 o pomoci v hmotnej núdzi. Išlo o doplnenie VZN k príspevku obce k strave dôchodcom. V úvode požiadal o slovo Mgr. Ing. Miroslav Šulík (ďalej len prednosta) a vysvetlil, že podľa konzultácie sa domnieva, že VZN ako aj jeho návrh na doplennie nie je v súlade s právnou úpravou. Kontrolórka obce JUDr. Mária Želinská (ďalej len kontrolórka) sa pýtala na pripomienky k doplnku a či boli vyhodnotené. Prednosta úradu hovoril o VZN s vedúcou spoločného úradu, ktorá mu povedala že nevyhovuje zákonnej úprave. Prednosta tento príspevok navrhuje vypracovať na základe smernice, ktorú by mohol pripraviť do budúceho týždňa. Starosta tento bod rokovania následne vypustil a nedal o nom hlasovať a zrušiť VZN.

 

Ďalším bodom bolo schávlenie doplnku č. 3 k VZN č. 7/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Slovo bolo udelené riaditeľovi ZŠ a ekonómke – riaditeľ vysvetlil potrebu pre zvýšenie poplatku z 5 na 7 eur.

 

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomný)

 

Ďalším bodom bolo schválenie plánovaného spolufinancovania vo výške 5%, t.j. 7003,62 € na rok 2016 pri pripravovanom projekte na domáce kompostovanie.

 

Starosta objasnil projekt na domácie kompostoviská, kde návrh vznikol na stretnutí starostov mikroregiónu. V rámci tohto projektu riešime spolu s ostatnými obcami zabezpečenie kompostovísk v hodnote 7003,62 €, ktoré tvoria 5 percent celkových nákladov. Každá domácnosť by mala dostať kompostér lebo nový zákon o odpadoch to ukladá za povinnosť. V projekte je zapojených 12 obcí. Starosta informoval, že sa rozdelia obyvateľom podľa veľkosti sa tieto pozemku. Dom ktorý je skolaudovaný a má súpisné číslo bude mať nárok na kompost, ale len ak projekt prejde.

 

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomný)

 

Ďalším bodom programu bolo schválenie žiadosti o dotáciu z rozportu obce Rozhanovce pre občianske združenie Klub športu a kultúry Rozhanovce.

 

Starosta predstavi žiadosť občianskeho združenie, ktorého členom je aj poslanec Ing. Matúš Adamčík. Poslanec Adamčík následne predstavil činnosť občianskeho združenia. Vysvetlil účel použitia na podporu športu a kultúry v obci. Okrem toho ide hlavne o podporu miestneho futbalového klubu, ktorému nebola vyplatená dotácia z rozpočtu obce za posledné dva roky a ktoré je zabŕzdené dlžobou jedného so štatutárov voči obci. Vzhľadom na túto skutošnosť si hráči a obyvatelia v obci založili nové občianske združenie a majú záujem prevádzkovať tréningový proces hráčov MFK Rozhanovce a futbalové ihrisko vzhľadom na nedostatočné materiálne vybavenie klubu. Ostatné náklady vyplývajúce z členstva v súťažiach futbalové zväzu ako sú rozhodcovia a zväzové poplatky. Združenie žiada o sumu 3400 € na tento rok. Starosta sa pýta či nie je konflikt záujmu poslanec a žiadateľ pre občianske združenie. Poslanec Adamčík odpovedal, že vzhľadom na komplikovanú situáciu a nezáujem niektorých zodpovedných osôb nenašiel iné východisko a čestne vyhlásil, že dotáciu riadne zúčtuje podľa zákona, v opačnom prípade môže niesť právne následky. Plánuje ju použiť na nákup tréningových pomôcok a chod klubu, ktorý sa bude starať o tréningový proces hráčov vo všetkých kategóriách. V rámci platných pravidiel futbalového zväzu zvažuje po dohode so štaturármi MFK pod podmienkov ich čiastočnej výmeny - prechod klubu pod nové občianske združenie, ktoré bude možne v budúcom roku. Všetky dokumenty k použitiu dotácie predloží verejnosti, alebo poslancom kedykoľvek a za použitie preberá zodpovednosť. V závere vyhlásil poslanec Adamčík, že iné východisko pre záchranu klubu nenašiel a financovanie z vlastných zdrojov už naďalej nie je únosné, preto sa rozhodol pre založenie nového klubu. Ďalšími členmi sú hráči MFK Rozhanovce menovite Marián Tóth a Marek Pecúch spoločne s kolektívom hráčov pod MFK Rozhanovce.

 

Hlasovanie o poskytnutí dotácie

Schválené 7x ZA, 1x Zdržal sa hlasovania (Adamčík), 1x Nehlasoval (Neprítomný)

 

Ďalši bod rokovania: Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2015

Starota predstavil návrh k úprave rozpočtu základnej školy. Ekonómka ZŠ predstavila návrh na zmenua dôvody. Kontrolórka upozornila, že nebol pripravený konkrétny návrh a preto sa k nemu nemohla vyjadriť, keďže nemala prístup k čerpaniu rozpočtu a navrhuje stretnutie na obecnom úrade vo štvrtok kedy s účtovníčkou obce a školy prejdú aktuálne čerpanie. Mala by sa ekonómka obce vyjadriť k navýšeniu. Prednosta preverí stav s ekonómkou obce. Prednosta navrhol, že zabezpečí aby ekonómka obce a ekonómka školy absolvovali stretnutie aby tento problém bezodkladne vyriešili resp. podĺa potreby. 

 

Bod bol následne vypustený a starosta nedal o ňom hlasovať pre chýbajúce podklady.

 

Rôzne – Starosta požiadal o čestné vyhlásenia k vzdaniu sa odmien za vykonávanie funkcie poslanca a člena komisií. Väčšina poslancov už čestné vyhlásenia o vzdaní sa odmien. Poslankyňa Koribská sa pýtala na webovú stránku pre škôlku, prednosta informoval, že webovú stránku obce aj škôlky robí správca a bude hotová do 30.9.2015. Poslanec Adamčík informoval, že stránku škôlky už pripravil, je spojazdnená a učiteľky boli zaškolené ako si na ňu majú pridávať obsah. Stránke funguje na bezplatnom hostingu a nevytvára žiadne náklady.

Poslanec Rabada sa pýtal v akom stave je zakúpenie vybavenia kuchyne na materskej škole. Prednosta informoval, že predloží špecifikácie pani vedúcej jedálne a následne to preveria s pani, ktorá má na starosti obstarania cez EKS. Ide o kotol a konvektomat.

Očakáva vyriešenie v priebehu týždňa. Tak isto poslanec Rabada navrhuje zjednodušenie platieb za materskú školu. Prednosta odpovedal že to preverí a požiadal o návrhy riešenia. Navrhuje aby sa o to starali zamestnanci úradu a nie učiteľky. Ďalej upozornil na problém s vodou na ktorý ho upozrnil občan, čaká sa na písomné podanie aby sa tento problém mohol riešiť. Ďalej poslanec Rabada predstavil návrh občana postaviť detský domček. Starosta informoval, že nie je možné z bezpečnostných dôvodov. Poslanec Rabada sa ďalej informoval v akom stave je návrh členov kultúrnej komisie zorganizovať výlet autobusom do oceanária v Maďarsku. Po diskusii sa poslanci ujednotili, že na obecný úrad pošlú ucelený návrh a obecný úrad ma následne zabezpečiť oznamy pre občanov a evidenciu uchádzačov o zájazd. Ďalej poslanec Rabada informoval o návšteve zastupiteľstiev v okolitých obciach kvôli dotácii na prevádzku jedálne pri ZŠ. Pošlú im žiadosť o sume, ktorú žiadame na žiaka z inej obce. Ďalej sa starosta sa informoval kvôli novej knihe, ktorú napísal pán Jelč a možnosti prezentácie. Kultúrna komisia predložila návrh urobiť večer pre pamätníkov pre občanov s pánom Jelčom kde by sa pripravil formát talkshow na 7.11.2015. Starosta informoval, že dva roky pracuje s pánom Jelčom na tejto knihe a chce prezentovať knihu na podujatí ruža pre starších 18.10.2015 spolu s prezentáciou knihy. Ďalej večer pre pamätníkov 7.11.2015 v kultúrnom dome pod formátom Talkshow.

Prednosta úradu inormoval, že obec vysúťažila cez EKS 7770 € drvič konárov do priemeru 10 cm. ˇĎalej že už prizval odborníka na realizáciu kamerového systému. Poslanec Adamčík upozornil, že na webe obce opäť chýbajú zmluvy napríklad od nakúpu kosačky. Prednosta preverí s ekonómkou prečo nezverejnila zmluvy. Poslanec Adamčík invormoval, že správca stránky už pripravil nový modul na stránku, kvôli prehľadnému zverejňovaniu dokumentov bez možnosit manipulácie s dátumom zverejnenia.Tak isto, prednosta upresnil že dnes bol v obci odborník na dreviny a zráta všetky dreviny kvôli projektu na vypracovanie projektu starostlivosti o dreviny.

Slovo dostal predseda DHZ Jozef Dancák a predstavil návrh na ocenenie hasičov seniorov na podujatí ruža pre starších. Starosta súhlasil s návrhom.

 

OZ zobralo na vedomie vystúpenie predsedu DHZ a informácie prednostu úradu.

 

 

 

Schôdza bola ukončená starostom o 20:14.

 

pridané 23.9.2015