Téma: návrh na úpravu rozpočtu

Téma: návrh na úpravu rozpočtu

Správu k návrhu na úpravu rozpočtu č. 1 si môžete prečítať na tomto odkaze.

 

Podstatná je zmena č. 4

 

4. Kapitálové výdavky: Program 1, podprogram 8 Rozvoj obci funkčná klasifikácia 06.2.0 ekonomická klasifikácia 713005 nákup špeciálnych strojov o – 5 000 € plánované výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci sa presúvajú na ekonomickú klasifikácie 719004 vrátky. Na základe listu MV SR zo dňa 04.04.2016 bolo požiadané o vrátenie nevyčerpanej dotácie vo výške 5 000 € z dôvodu, že úhrada faktúry 1512003 bola vykonaná z bežného účtu obce, pričom povinnosťou obce bolo túto úhradu poukázať z dotačného účtu. Zaujímavé bude zistiť kto je za túto chybu zodpovedný.

 

pridané 12.4.2016