Téma: nepovolené skládky a prvý mesiac monitoringu fotopascami

Za posledný mesiac som riadne označil a zabezpečil niektoré lokality v obci, kde si lesné čistinky a potoky niektorí zmýlili s kompostoviskom či smetnou bedňou. To že situáciu budeme riešiť sme už oznámili aj v článku v obecnom časopise a v zápisoch z rokovania zastupiteľstva. Vzhľadom na to že fotopasce sa javia ako veľmi účinný prostriedok navrhnem zakúpenie ďalších.

 

Fotopasca je nastavená prostredníctvom gps lokátora a dátovej sim kraty tak, že akýkoľvek pohyb okamžite zaznamenáva a odosiela na could server a aj v prípade jej odcudzenia máme okamžite vedomosť o páchateľovi.

 

Obec už začala správne konanie vo veci priestupku voči platnému VZN o nakladní s odpadom s niekoľkými osobami, ktoré prichytili fotopasce.

Tie veľmi dobre fungujú najmä v noci, viď fotka srnky z úvodu článku.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že fotopasca bude aj naďalej umiestňovaná na rôznych miestach extravilánu obce a pri opakovanom prichytení zakladateľov nelegálnych skládok odpadu budú sankcie vyššie.

 

Tak isto sme získali dotáciu vo výške 5000 eur na nový kamerový systém v obci by malo pribudnúť 7-8 kamier pre množiace sa drobné krádeže hlavne v okolí obecného úradu.

 

Výťah z VZN o odpadoch:

článok 10 

Spoločné záverečné ustanovenia Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením, b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením, c) nesplní oznamovaciu povinnos poda § 18 ods. 6 zákona o odpadoch, d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi (§39 ods. 12 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.), e) poruší povinnosti a zákazy uvedené v čl. 4 tohto nariadenia, f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o odpadoch, 

2. Za priestupok podľa: a) odseku l, písm. a) až f) možno uložiť pokutu do výšky 165,96 Eur 

3. Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prejednáva obec. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 

4. Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

5. Starosta obce môze právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 3 319,00 eur ak: a) poruší nariadenie b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest. 

6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 5 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon c. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní-správny poriadok v znení neskorších predpisov). Pokuta je príjmom obce.

 

pridané 1.8.2015