Téma: novinky k výstavbe dialnice zo stránky enviroportálu

Na stránke enviroportálu pribudli drobné zmeny k projekcii dialnice Budimír Bidovce v súvislosti so záťažou na životné prostredie.

Z dôvodu obmedzeného priestou, s ktorým na stránke nase-rozhanovce.com disponujem prenechávam link k dokumentom na tomto odkaze

 

Nájdete tu rastre a mapky s rozsiahly popisom zmien, ktoré by obec mala zverejniť.

 

Pre väčšinu obyvateľov sú zaujimáve len zmeny od kilometra 4 po kilometer 8, rozšíria sa protihlukové steny.

 

Konkrétne z dokumentu:

Zmena navrhovanej činnosti sa týka nasledovných zmien :

- zmeny v umiestnení diaľnice D1,

- zmeny v umiestnení a tvarov križovatiek,

- zmeny v polohách a rozsahu úprav preložiek a rekonštrukcií ciest a vytvorením objektov

   preložiek a rekonštrukcií ciest, ktoré neboli riešené v technickej štúdii,

- zmeny v mostných objektoch, vyplývajúcich zo zmien polohy D1, zmenách uhlov    križovania riek a potreba mimoúrovňových križovaní,

-  zmena odpočívadla - nie je uvažované s obojstranným odpočívadlom,

-  v úpravách a preložkách vodných tokov, ktoré neboli v technickej štúdii,

- zmeny v preložkách inžinierskych sietí, ktoré vyplynuli z podrobného geodetického zamerania, pripomienok správcov sietí a z koordinácie s ostatnými objektmi predmetnej stavby,

- zmeny v rozsahu a situovaní protihlukových stien.

 

Celkove sa zväčšil rozsah protihlukových stien z 2 090 m ( v DÚR ) až na 2 690 m ( v DSP ). V úseku Budimír - Bidovce sa navrhuje výstavba 4 protihlukových stien.

V DSP boli navrhnuté nasledovné protihlukové opatrenia:

300-00 Protihluková stena v km 1.700 D1 vľavo dĺžky 652m

301-00 Protihluková stena v km 1.800 D1 vpravo dĺžky 450m

302-00 Protihluková stena v km 6.0 vľavo dĺžky 654m

303-00 Protihluková stena v km 7.2 vľavo dĺžky 934m

 

zdroj obrázka a informácie - www.enviroportal.sk

pridané 8.8.2015