Téma: parkovanie pri Milk Agro - vyjadrenie inšpektorátu

Téma: parkovanie pri Milk Agro - vyjadrenie inšpektorátu
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach-okolie podľa 3 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore obdŕžal Váš podnet vo veci 
 
problematického výjazdu z ul. Rybárska na ul. SNP v obci Rozhanovce pri predajni potravín 
 
a k predmetnému podnetu zasiela nasledovné stanovisko:
 
 
V II. štvrťroku 2015 sa zástupca Okresného dopravného inšpektorátu Okresného 
 
riaditeľstva PZ v Košiciach-okolie zúčastnil v obci Rozhanovce pracovného rokovania 
 
zvolaného starostom obce Rozhanovce za účasti vedúceho Okresného úradu pre cestnú 
 
dopravu a pozemné komunikácie Košice-okolie (príslušný cestný správny orgán pre cesty II. 
 
a III. triedy) ako aj zástupcu Správy ciest Košického samosprávneho kraja (správca 
 
komunikácií II. a III. triedy) a projektantov zastupujúcich spoločnosť MILK-AGRO spol. s r. 
 
o., Čapajevova 36, Prešov, predmetom ktorého bolo zlepšenie rozhľadových pomerov v 
 
križovatke ulíc Rybárska a SNP a úprava priestoru pred predajňou spoločnosti MILK-AGRO. 
 
Zástupcovia dopravného inšpektorátu a okresného úradu dopravy Košice-okolie na 
 
predmetnom rokovaní z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nesúhlasili 
 
s navrhovaným riešením priestoru pred predajňou potravín t. j. vytvorenie aspoň dvoch 
 
parkovacích miest a navrhli vybudovanie chodníka, ktorý by plynule nadväzoval na 
 
existujúcu autobusovú zastávku a pre zákazníkov predajne potravín navrhli využívať 
 
parkovisko nachádzajúce sa na druhej strane cesty. Za tým účelom bol vytvorený v danom 
 
dopravnom priestore priechod pre chodcov cez ul. SNP. Priestor na druhej strane t. j. priestor 
 
medzi chodníkom a vozovkou, na ktorom parkujú vozidlá a bránia vo výhľade pri výjazde 
 
z ul. Rybárska (na ľavej strane), dopravný inšpektorát navrhol vymedziť cestnými obrubníkmi 
 
a priestor vo vnútri zatrávniť a zároveň vytvoriť priechod pre chodcov aj cez ul. Rybárska 
 
(táto nami navrhnutá úprava je vecou dohody medzi starostom obce a správcom 
 
komunikácie). 
 
 
 
Dňa 11.8.2015 bola na dopravný inšpektorát Košice-okolie doručená žiadosť 
 
stavebníka MILK-AGRO spol. s r. o., Čapajevova 36, Prešov o odsúhlasenie návrhu riešenia 
 
priestoru pred ich predajňou pre potreby stavebného konania. Tento návrh bol odsúhlasený 
 
nakoľko priestor pred predajňou je riešený - chodníkom priľahlým k ceste, zelenými plochami 
 
a priestorom vyhradeným pre cyklistov (stojan pre bicykle) a bude realizovaný 
 
v nasledujúcom období.     
 
 
pplk. Mgr. Ladislav Eperješi 
 
riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu
 
 
Zaslal Dominik Béreš
14.8.2015