Téma: po mesiaci opäť u starostu

Téma: po mesiaci opäť u starostu

Po mesiaci som bol opäť zisťovať čo nové so žiadosťami občanov, poslancov či plánovanými zmenami v obci.

 

 • Reklámacia prác na prepojovačke firmou Pirostav.  27.7.2015 firma sa má dostaviť a opraviť nedostatky do 15.8.2015. Malo by dôjsť aj k čiastočnej oprave elektorinštalácie taktiež do 15.8.2015 Nové 26.8.2015 - pri konzultácii u starostu mi bolo oznamené, že firma sa nedostavila. Ústne jej bola reklamácia podaná niekoľkkokrát, na opravy čakáme prakticku už rok. Starostu som informoval, že reklamácia sa podáva písomne. Opäť sa opýtam 3.9.2015

 

 • Webstránka obce - informoval som sa prečo stále neprišlo vyjadrenie či môžeme navýšiť hosting a riešiť novú webovú stránku obce - odpoveď bola, že to môžem začať riešiť. 08/17 - realizoval som cenový prieskum za novú CMS službu pre správu obecného webu, poplatky sú vysoké a preto nový web vyriešime novým WP templatom alebo CMS službou po konzultácii so správcom obecného webu, Termín ukončenia 1.10.2015, Nové 26.8.2015 - stránka má byť hotová do 30.9.2015

 

 • Prechod + zrkadlá + retardér - starosta mi zašle hotový projekt a v krátkom čase objedná zrkadlá pre umiestnenie na Robotníckej ulici - projekt zverejním. Ešte pripomeniem, že retardér na ulicu Zámočnícka obec neumistni, kvôli petícii občanov z tejto ulice. Zrkadlá objedná resp. vysúťaží do 15.8.2015  - 17.8.2015 - Obec zakúpila zrkadlá, inštalované budú čoskoro. Nové 26.8.2015 - zdkadlá a ďalšie úradné tabule budú namontované prvý septembrový týždeň a sú už v sklade na úrade

 

 • Prednosta úradu - starosta oznámil, že za prednostu úradu už rieši a na túto funkciu si vybral Ing. Mgr. Miroslava Šulíka, malo by ísť o úväzok na 50% na dobu určitú. Viac k prednostovi neskôr ked budú známe všetky jeho kompetencie.  17.8.2015 - podľa informácii prednostu pracuje na novej organizačnej štruktúre a zoznamu kompetencií ktoré zverejní na webe a úradných tabuliach v obci, 26.8.2015 - komptetencie prednostu ako aj práca prednostu bude predstavená 3.9.2015 na schôdzi OZ

 

 • Pohľadávky - zoznam pohľadávok pripraví zamesnakyňa úradu a pošle mi ho v elektronickej podobe. 26.8.2015 - čakám na správu hlavného kontrolóra, ktorá bude predstavená 3.9.2015

 

 • Statika Kultúrneho domu - zatiaľ starosta neobejdnal statika, bude to riešiť tiež do 15.8.2015 - Južná strana KD je totiž v opticky zlom stave a preto som ešte v Januári navrhoval statický posudok aby prípadná sanácia v predstihu ušetrila prostriedky za veľké opravy v budúnosti. Nové 26.8.2015 - statik nebol objednaný...

 

 • Obrazy z výstavy umelcov - už viackrát sme pripomínali, aby obrazy z výstavy umelcov zo zimy obec zavesila na skrášlenie obecných budov. Starosta oznámil že už vytipoval miesta a dá ich zavesiť čo najskôr (do 15.8.2015)    26.8.2015 - obrazy stále neboli vyvesené...

 

 • Dokumenty z verejného obstaravánia, ktoré som žiadal mi pripraví obecný úrad a zašle elektronicky.  26.8.2015 - čakám na správu hlavného kontrolóra, ktorá bude predstavená 3.9.2015

 

 • Chýbajúce uznesenia a zápisncie - mám dohodnúť stretnutie s pracovníčkou OÚ a navrhnúť riešenie. Nové 26.8.2015 Vyrieši sa do 30.9.2015 novou webovou stránkou.

 

 • Obstarávanie k asfaltovaniu ciest - na opravy výtlkov má byť do 10 dní pripravená súťaž. Na celé asfaltovanie po meškaní zabeypečia posudky k zadaniu súťaženiu zákazky tak isto do 10 dní. 18.8.2015 - obstaranie bolo vyvesené na webe aj úradnej tabuli, Nové 26.8.2015 Súťaž bola vyhodnotená a výspravky sa začnú robiť po prácach na Školskej ulici, ktore majú začať 27.8.2015

 

 • Odvodnenie ulíc Záhradná, Dúhová, Ružová. 18.8.2015 - pred týždňom prebehla konzultácia s projektantkou pre vodohospodárske stavby, dala odporučenie k vzpísaniu konkrétneho obstarania na dodanie dokumentácie k odvodneniu ulíc, termín nie je známy. Nové 26.8.2015 - Projektanta na vodohospodárske stavby sa nedarí vysúťažiť údajne sú všetci zaneprázdnení... výškopisy sú údajne hotové. Práce na asfaltovaní Záhradnej sa musia robiť zároveň s odvodnením. Navozená zemina napriek odporúčaniu OZ informovať vlastníka stavby vrátiť pozemok do pôvodného stavu trvá.

 

 • Vodárne - predaj vodovodu - v pondelok (koniec júla ide starosta na vodárne zistiť čo nové so znaleckým posudkom, ktorý si dali vypracovať vodárne. Nové 26.8.2015 - vodárne už majú posudok a hodnotu vodovodu, starosta bude jednať o predaji v najbližšej dobe

 

 • Výzvy eurofondy a likvidácie odpadu - pýtal som sa či sa obec zapijí do aktuálnej výzvy na zetepľovanie budov - áno zapojí sa a začne súťažiť projektového manžéra. Žiadosť o dotáciu na likvidovanie nepovolených skládok si obec nepodala, ale údajne sa už zapojí do ďalšieho termínu...18.8.2015 - doteraz neevidujem žiadnu výzvu. Nové 27.8.2015 - súťaž na dodávateľa projektu pre súťaženie na eurofondy pre zatepľovanie neprebehla, termín na likvidáciu nepovolených skládok október 2015 obec dodrží.

 

 • Sťažnosť občana k zaneseným rigolom v správe kraja - zatiaľ neeviduje odpoveď z príslušného úradu.   Nové 26.8.2015 - po 30 dňoch od podania žiadosti na správu ciest a kraj obec nedostala žiadnu odpoveď, minulý týždeň bola zaslaná urgencia.

 

 • Riešenie problémov z aprílového poslaneckého prieskumu - starosta zhodnotil, že toho v riešení veľa nepribudlo, ale bude sa snažiť o nápravu. (asfaltovanie, oprava ihriska pri OcÚ) 26.8.2015 - Asfaltovanie ciest (nový koberec) - Krátka - obec zabezpečí geodetický prieskum pre projekt na odvodnenie, vyrieši odvodnenie a následne prebehne asfaltovanie zhruba do polovice ulice. Pošta - práce je možné začať až po prácach na predĺžovaní optického kábla obcou ktoré sa začne v polovici septembra. Záhradná po ukončení odvodnenia  - termíny nie sú známe, opýtam sa opäť 3.9.2015, Ihrisko - oplotenie vyriešime po dohode členov stavebnej komisie a prieskumu trhu, ktorý uskutočním tento týždeň. Výstavba chodníka okolo školského ihriska - materiál je zakúpený, brigáda dobrovoľníkov prebehne vo vopred oznámenom termíne.

 

 • Reklámacie popraskanej cesty MČT - starosta mi prepošle kópiu monitorovacej správy a údajne už zaslal reklamáciu doporučene zhotoviteľovi diela. Nové 26.8.2015 - spoločnosť si prevzala oznámenie o reklamácii popraskanej vozovky a iných nedostatkoch, čaká sa na riešenie reklamácie.

 

 • Územný plan zmenu č. 7 - záznamy z obstarania mi zašle obecný úrad a zmeny v elektronickej podobe tak isto čiže ich rozoberieme v osobitnom článku. 26.8.2015 - článok je na tomto odkaze

 

 • Zmluva na projekciu chodníkov cintorín a vizualizácia domu nádeje, ktorú som kritizoval v mojom blogu - zhotoviteľ údajne dielo nezaslal a preto zmluvu obeczruší resp. nezaplatí. Nové 26.8.2015 - ešte preverím v rámci rokovania finančnej komisie po zhliadnutí správy kontrolóra.

 

 • Budova služieb - podnikateľ sa už z budovy má vysťahovať (3 mesiace po limite). Na dvere som umiestnil nápis zákaz vstupu bez nájomnej zmluvy, dúfam že starosta už definitívne termín dodrží. Priestor som si chcel pozrieť ale starosta nemá kľúče...Nové 26.8.2015 - podnikateľ budovu naďalej využíva, podľa informácie starostu má ešte čas do konca septembra... Pôvodne informoval na schôdzi v ešte v marci, že sa podnikateľ vysťahuje do dvoch týždňov. Preberieme s hlavnou kontrolórkou a podám stanovisko finančnej komisie.

 

 • Verejná schôdza občanov - Nové 26.8.2015 - schôdza sa bude konať v mesiaci September v kultúrnom dome, termín sa upresní, pravdepodobne v druhej polovici septembra

 

 • Žiadal som predložiť evidenciu sťažností a žiadostí - zašle mi obecný úrad elektronicky. 26.8.2015 - zoznam som videl na úrade fyzicky, evidencia sa vedie.

 

 • Kamery - chcel som vidieť stav kamier a obslužného pultu - pravdepodobne nefunguje zdroj, kamery snímajú ale nenahrávajú. Starosta vysvetlil že už sa pracuje na úprave projektu  k vysúťaženiu dodávateľa nového systému. (získali sme dotáciu 5 000 € od ministerstva) nové 26.8.2015 - Obec zabezpečí kamerový systém prostredníctvom Elektronickej aukcie. Detaily doladí zmluvný dodávateľ správy siete a vypracuje špecifikáciu zákazky. Celkové náklady obce budú cca 3800 € + 5000 € dotácia od ministerstva vnútra. Obstaranie musí prebehnúť do konca roka 2015 inak prepadnú prostriedky z dotácie. Uvažuje sa o 7-8 kamerách.

 

 • Kúpa kosačky, nového auta pre komunálne práce - starosta súhlasí s návrhom zakúpiť kosačku na veľko plošné kosenie a jazdené vozidlo, ktoré by malo nahradiť obecný multicar. Komisia nech pripraví podklady. 17.8.2015 - obstaranie by už malo byť vypísané v elektronickom kontrakčnom systéme, Nové 26.8.2015 - Kosačka je už v systéme obstarania EKS, vybraný je model s pohonom 4x4 a možnosťou pripojiť príslušenstvo na zimnú údržbu chodníkov, radlica + posypovač.

 

 • Škôlka - 26.8.2015 - oprava strechy, projekt na opravu strechy, ktorý bez nároku na honorár vypracoval člen stavebnej komisie údajne nepostačuje k zadaniu zákazky do EKS. Odporučil som riešiť s členom komisie, ktorý vypracoval návrh a pani, ktorá má riešiť obstarania a to čím skôr vzhľadom na to že táto informácia nám už bola podaná 13.8.2015 a odvtedy nedošlo k žiadnej zmene. Výmena okien - od júla sa nevedia spojiť s projektantom na vyňatie projektu na výmenu okien a zadanie zákazky do EKS a preto zatiaľ nedošlo k žiadnemu posunu od posledného stretnutia začiatkom augusta.

 

Viac po rokovaní zastupiteľstva 3.9.2015

 

pridané 27.8.2015