Téma: posledné rokovanie OZ Rozhanovce zo dňa 22.9.2016

Téma: posledné rokovanie OZ Rozhanovce zo dňa 22.9.2016

Nahrávku z posledného rokovanie OZ Rozhanovce si môžete nájst na hlavnom menu v časti schôdze.

 

Prejednaný bol program:

 
                                    
 1.  Otvorenie rokovania OZ.
prítomní: starosta, kontrolórka, ekonómka, zemstnankyňa OcÚ, poslanci, 3x hostia z KC Abova.
ospravedlnení: Husnaj, Dugas
 
 2.  Schválenie programu rokovania, b)Voľba návrhovej komisie, c) určenie overovateľov zápisnice
 3.  Kontrola plnenia uznesení
- prijať novú silu na obecný úrad - splnené na polovičný úväzok bola zamestnaná administratívna sila
 
 4.  Prehodnotenie ďalšej spolupráce s Kultúrnym centrom ABOV
- po kritike na posledný ročník folklórných slávností bol prizvaný vedúci KC Abov. Na ďalšie rokovanie má pripraviť plán spolupráce
 
 5.  Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.
- chodníky, cesty, škôlka, sťažnosti ako uvádza v nahrávke
 6.  Informácia prednostu úradu  o výberových konaniach a uskutočnených prácach v súlade   
      s rozpočtom.
- detto č. 5
 
 7.  Správa HK o vykonaných kontrolách za obdobie od ostatného riadneho zasadnutia OZ
- kontrola sťažností občanov, zistili sa nedostatky a boli prijaté opatrenia k novej smernici a postupom k vybavovaniu sťažností
 
 8.  Návrh Zásad o úhradách za služby poskytované obcou.
- doplnené, visí na webe obce rozhanovce.com
 9.  Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.
- zmeny rozpočtu, drobné zmeny schválené jednohlasne
 10. Návrh na II. úpravu rozpočtu roka 2016 (  návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného  
     fondu).
11. Doplnok č. 1  k VZN č. 3/2014 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce  
      Rozhanovce, prevádzkový poriadok domu smútku.
- schválené
12.  Dopyty a interpelácie poslancov
- návrhy na vysporiadenie pozemkov lokalita Slobody, Kostolná, Ihrisko, atď podľa nahrávky
13.  Rôzne
- žiadosti o výdstavbu prístrešku
- o názov ulice Kvetná - ulica v lokalite smerom na Čižatice, posledná ulica na ľavo v obci
14.  Záver           
          
pridané 28.9.2016
     P O Z V Á N K A
 
            Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1        
 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na   
                                        zasadanie, ktoré sa uskutoční                             
                             dňa 22. 09. 2016  /štvrtok/ o 17,00 hod.
               miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.
  
 
 
 
 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva :   
                                    
 1.  Otvorenie rokovania OZ.
 2.  Schválenie programu rokovania, b)Voľba návrhovej komisie, c) určenie overovateľov zápisnice
 3.  Kontrola plnenia uznesení
 4.  Prehodnotenie ďalšej spolupráce s Kultúrnym centrom ABOV.
 5.  Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.
 6.  Informácia prednostu úradu  o výberových konaniach a uskutočnených prácach v súlade   
      s rozpočtom.
 7.  Správa HK o vykonaných kontrolách za obdobie od ostatného riadneho zasadnutia OZ
 8.  Návrh Zásad o úhradách za služby poskytované obcou.
 9.  Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.
 10. Návrh na II. úpravu rozpočtu roka 2016 (  návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného  
     fondu).
11. Doplnok č. 1  k VZN č. 3/2014 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce  
      Rozhanovce, prevádzkový poriadok domu smútku.
12.  Dopyty a interpelácie poslancov
13.  Rôzne
14.  Záver                     
 
pridané 16.9.2016
 
 
Viac tu: https://www.nase-rozhanovce.com/products/pozvanka-schodza-obecneho-zastupitelstva-22-9-2016/