Téma: predpokladaný postup prác na rekonštrukcii chodníka

Téma: predpokladaný postup prác na rekonštrukcii chodníka

Predpokladaný harmonogram prác

                                                                                        (zohľadňujúci požiadavky obce)    

 

Stavba:

„Rekonštrukcia chodníkov a odvodnenia na ul. 1. mája a ul. SNP Rozhanovce“

Začiatok prác:                           07. 07.2016

Ukončenie prác:                           24.08.2016 (bez zohľadnenia naviac prác)

 

Úsek č. 1:

Od domu č. 71 po mostík na ul. 1. mája

zemné práce, odstránenie asfaltového a bet. krytu, vybúranie existujúcich obrubníkov,    rigolov, priepustov                                                                                                                                                                                                                                    07.07.2016 – 22.07.2016

pokládla obrubníkov                                                                 23.07.2016 - 20.08.2016

rek. a dostavba rigolov a priepustov, šacht, BG žľabov,

 kladenie dlažby                                                                        23.07.2016 - 19.08.2016

iné, resp. dokončovacie práce                                                   20.08.2016 -  24.08.2016 

 

Úsek č. 2:

Od domu č. 107 po mostík, resp. autobusová zastávka

 zemné práce, odstránenie asfalt. a bet. krytu,

vybúranie exist. obrubníkov, rigolov,priepustov                   07.07.2016 –  15.07.2016

 pokládka obrubníkov                                                              15.07.2016 – 19.07.2016

 rek. a dostavba rigolov a priepustov, šacht, BG žľabov

kladenie dlažby                                                                       19.07.2016 –  05.08.2016

iné, resp dokončovacie práce                                                   05.08.2016 – 10.08.2016

 

Úsek č. 3.

Od predajne Agromilk po cintorín

 zemné práce, odstránenie bet. a asfal. krytu,

vybúranie exist. obrubníkov, rigolov, priepustov                     16.07.2016 – 26.07.2016

 pokládka obrúbnikov                                                              26.07.2016 – 09.08.2016

 rek. a dostavba rigolov a priepustov, šacht, BG žľabov

kladenie dlažby                                                                        10.08.2016 – 15.08.2016

 iné, resp. dokončovacie práce                                                 16.08.2016 – 24.08.2016                  

Rek.  parkoviska, lávky, osadenie zábradlia, rek. krytu komunikácie – súbežne s prácami na jednotlivých úsekoch

 

Záverečné práce:

sadové úpravy, vodorovné a zvislé dopravné značenie            21.08.2016 – 24.08.2016