Téma: prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu obce Rozhanovce

Téma: prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu obce Rozhanovce

Prevádzkový poriadok dvora na dočasné uskladnenie odpadu nájdete na tomto odkaze.

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRIESTORU NA DOČASNÉ USKLADNENIE SEPAROVANÉHO ODPADU
OBCE ROZHANOVCE
2 0 1 5


Prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu Obce Rozhanovce
1. Základné údaje
Názov prevádzkovateľa:
Obec Rozhanovce
Sídlo:
ul. SNP 48, 04442Rozhanovce
Štatutárny zástupca:
Viktor Gazdačko, starosta obce
Meno zamestnanca zodpovedného
za prevádzku zberného dvora:
Peter Nohaj ,
tel.: 0910 151 069

2. Údaje o začatí prevádzky: 01.11.2015

3. Technický popis zariadenia:
Priestor na dočasné uskladnenie separovaného odpadu nachádza v katastrálnom území Rozhanovce, na hospodárskom dvore AT ABOV, a to na pozemku parcela KN-C č. 476/114 o výmere 2090 m² a na parcele KN-C č. 476 /55 poľ.obj./vrátnica/ o výmere 27 m², ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na LV 2995, vedenom Okresným úradom Košice-okolie, Katastrálny odbor, v spoluvlastníckom podiele 1/1 (v celosti), pod B1. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku parc. č. 476/ 55 je evidovaný na LV číslo (viď príloha 1-jednoduchá situačná mapa).
Vchod na hospodársky dvor: z hlavnej cesty odbočiť doľava na konci obce Rozhanovce smerom na obec Košické Oľšany .
Priestor na dočasné uskladnenie separovaného odpadu sa skladá z týchto objektov: oplotenie areálu, spevnená plocha, 5 kontajnerov, miestnosť pre pracovníka, priestor na uskladnenie pneumatík. Na spevnenej ploche sa uskutočňuje nakladanie a vykladanie odpadu. Vstup do areálu a výstup z areálu je zabezpečený uzamykateľnou bránou. Priestor na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva s nasledovným textom:

 

„Priestor pre dočasné uskladnenie separovaného odpadu, riaďte sa pokynmi povereného pracovníka“, Prevádzková doba: Streda 14,00 – 18,00 hod. (letné obdobie)
14,00 – 16,00 hod. (zimné obdobie)
Sobota 08,00 – 12,00 hod.

 

Funkciou priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je zhromažďovanie odpadov pre ich prepravu a na ďalšie nakladanie s nimi.
Mobilné technické zariadenia podľa potreby na fyzikálnu úpravu odpadu: drvič konárov – obec má vo vlastníctve a v prípade potreby bude na nevyhnutnú dobu pristavený do priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu.
4. Organizačné a technické zabezpečenie prevádzky a ochrany zberného dvora
Zber a zhromažďovanie odpadov je organizované prostredníctvom priameho zberu od fyzických osôb, obyvateľov obce.
a. Základné informácie o organizácii a prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu dvora sú uvedené na informačnej tabuli, ktorá je umiestnená pri vstupe do zberného dvora.
b. Prevádzku priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu zabezpečuje Obec Rozhanovce.
c. Na priestore na dočasné uskladnenie separovaného odpadu môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom poriadku.
d. Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do objektu priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu vizuálne.
e. V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu.
f. Pri príchode do priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu vykonáva zodpovedný pracovník kontrolu zo zoznamom obyvateľov obce s trvalým pobytom v obci Rozhanovce na základe predloženého dokladu totožnosti. Tento zoznam je aktualizovaný štvrťročne vždy k poslednému dňu štvrťroka.
g. Vjazd a vstup do priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je povolený len počas prevádzkového času priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu uvedeného na informačnej tabuli.

h. Otváracie hodiny sú stanovené sezónne a to:
Marec – október:
streda: 14.00 h – 18.00 h, sobota: 08.00 h – 12.00 h
November – február:
streda: 14.00 h – 16.00 h, sobota: 08,00 h – 12.00 h

 

i. Za vstup do priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu zodpovedá zamestnanec zodpovedný za jeho prevádzku.
j. Protipožiarne opatrenia sú nasledovné: priestor na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je vybavený hasiacim prístrojom, lopatou, pieskom, krompáčom, nepriepustným uzatvárateľným kontajnerom. Požiarna ochrana je riešená aj zabránením prístupu cudzích osôb do areálu. Zamestnanec je vybavený mobilným telefónom.

 

Organizačne je prevádzka zabezpečená pracovníkmi obce Rozhanovce.
Pracovník zabezpečuje nasledovné činnosti:
 zodpovedá za uloženie zhromažďovaného separovaného odpadu, organizuje v prevádzke spôsob nakladania so separovanými odpadmi a rozmiestnenie kontajnerov v areáli,
 po vykonaní vstupnej kontroly určí dovozcovi priestor na uloženie separovaných odpadov,
 overí totožnosť osoby odovzdávajúcej separovaný odpad a zapíše predpísané údaje,
 skontroluje platbu poplatku za odpad občana – dovozcu odpadu, v prípade, že platba nebola uhradená, nebude občan vpustený do areálu,
 skontroluje druh a množstvo dovezeného separovaného odpadu,
 odmietne uloženie odpadu, ktorý nebude dovezený, ako separovaný, a položky odpadu ktoré nie sú schválené týmto prevádzkovým poriadkom,
 udržuje poriadok v priestore na dočasné uskladnenie separovaného odpadu a zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek separovaného odpadu,
 zabezpečuje ochranu areálu tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia a k úniku škodlivých látok..
 zaznamená druh a množstvo prevzatého separovaného odpadu.
Odovzdaný separovaný odpad sa zhromažďuje podľa druhov.
Priestor na zhromažďovanie separovaných odpadov bude prevádzkovaný tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Po naplnení kontajnerov bude separovaný odpad pripravený na expedíciu k zmluvným odberateľom pre zhodnotenie separovaných zložiek odpadov.
5. Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu
1. Každá činnosť v priestore na dočasné uskladnenie separovaného odpadu sa riadi pokynmi zodpovedného pracovníka. V priestore na dočasné uskladnenie separovaného odpadu musí byť viditeľne umiestnený prevádzkový poriadok a všetci pracovníci s ním musia byť preukázateľne oboznámení.
2. V priestore na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je zakázané používať alkoholické nápoje, omamné a utlmujúce prostriedky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť a reakcie pracovníkov. Taktiež nebudú do priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu pustené osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
3. Všetci pracovníci priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu musia byť poučení o platných predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, obsah poučenia musí byť zameraný na podmienky práce so separovanými odpadmi, ktoré majú svoje špecifické podmienky (možný kontakt s rôznymi druhmi nebezpečného odpadu, zamorenie hlodavcami, hmyzom a jej deratizácie a dezinsekcie, výskyt túlavých psov a mačiek).
4. Pracovníci musia najmä dodržiavať tieto pravidlá:
a. do priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám,
b. pracovníci sú povinní dodržiavať základné hygienické pravidlá, pri práci nejesť a nepiť. Ďalej sú povinní pri práci používať pracovný odev, pevnú uzavretú pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä okuliare, kožené resp. gumené rukavice , respirátor, prilbu.
c. v priestore na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je zakázané narábať s otvoreným ohňom, spaľovanie odpadov v zbernom dvore je zakázané. V prípade samovznietenia separovaného odpadu sú pracovníci povinní zabezpečiť jej uhasenie. Každý prípad zisteného požiaru musí byť zaevidovaný.
d. v prípade nálezu nebezpečných odpadov (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom a pod.), pracovníci zberného dvora v prvom rade uzavrú ohrozený priestor pre všetkých pracovníkov a dodávateľov separovaného odpadu a nahlásia túto skutočnosť na políciu. Odstránenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov vykonajú k tomu spôsobilé osoby, resp. organizácie
e. oplotenie areálu výšky 2 m musí zabezpečiť neprístupnosť nepovolaných osôb a zvierat do areálu a zamedziť šíreniu odpadov vplyvom vetra.
5. Pracovníci pri zváraní a rezaní musia mať predpísané osobné ochranné prostriedky, ktoré nesmú byť znečistené olejom, tukmi alebo zápalnými látkami.
6. Za pracovný úraz sa považuje akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobená zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

 

 

6. Povinnosti pri obsluhe, údržbe a prevádzke zariadenia

 

1. Prevádzkovateľ priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je povinný:
a. nakladať so separovanými odpadmi podľa schváleného prevádzkového poriadku,
b. zabezpečiť separované odpady pred znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom,
c. zverejňovať zoznam druhov separovaných odpadov, na ktorých odber je oprávnený,
d. zisťovať množstvo separovaného odpadu
e. viesť a uchovávať prevádzkový denník zberného dvora, v ktorom sa zaznamenávajú najmä údaje o dovozcovi separovaného odpadu, množstve a druhu separovaného odpadu
f. umožniť činnosť kontrolných orgánov, umožniť prístup a na požiadanie poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s prevádzkou priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu
g. kontrolnými orgánmi sú:
 Slovenská inšpekcia životného prostredia
 Obvodný úrad životného prostredia
 Obecný úrad Rozhanovce

 

2. Obsluha a údržba priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu
Zamestnanec priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu zodpovedá za:
 bezpečnosť prevádzkyv priestore na dočasné uskladnenie separovaného odpadu
 prevádzku zariadenia, dodržiavanie prevádzkového poriadku
 riadny stav všetkých technických zariadení, objektov a vybavenia priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu
 zjazdnosť a čistotu príjazdovej komunikácie.
7. Opatrenia pre prípad havárie

 

1. Ako havarijný stav možno kvalifikovať:
 zloženie alebo únik nebezpečnej látky v zariadení,
 požiar v zariadení

 

2. Opatrenia
V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru okamžite informovať:
 lekárska pohotovostná služba:
č. tel. 155
 požiarna ochrana:
č. tel. 150
 polícia:
č. tel. 158
 referát obecného úradu
č. tel. 055 6950102
Pri zistení alebo spôsobení havárie je potrebné:
 Prvý a bezprostredný zásah vykoná osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu.
 Oznámenie kompetentným pracovníkom.
V prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu sú pracovníci zariadenia zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je
takýmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorbčným materiálom. Obdobne treba postupovať v prípade vytečenia pohonných hmôt alebo mazadiel z vozidiel alebo mechanizmov a dovezeného odpadu.
Zamestnanci musia výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života, majetku ako aj zhoršenie životného a pracovného prostredia. Sú povinný oznámiť ihneď zamestnancovi zodpovednému za zberný dvor každú zistenú závadu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu.
Pod pojmom havária sa všeobecne rozumie mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnou pohromou, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivý dopad na život a zdravie ľudí, životné prostredie a na hospodárstvo.
Havária je teda aj každá reálna situácia, pri ktorej dôjde k nežiaducemu úniku nebezpečných látok mimo prevádzkový alebo manipulačný priestor.
Za haváriu sa považuje aj prípadné ohrozenie akosti podzemných a povrchových vôd ropnými látkami, látkami škodiacich vodám, látkami ohrozujúcich zdravie obyvateľstva ako aj možnosť kontaminácie zeminy.
Podľa rozsahu úniku sa havárie delia na:
 havárie zneškodňované v areáli prevádzky – bez vonkajšieho zásahu
 havárie zneškodňované v areáli prevádzky s vonkajším zásahom
Prostriedky na likvidáciu havárie musia byť vyčlenené, označené a uložené vo vyhradenom priestore, napr. plechové sudy, uzatvárateľný plastový sud, vedro, lopata, metla, sekera, kladivo, savý materiál (piliny, perlit) ručné hasiace prístroje, materiál na upchávku napr. handry.

 

8. Zoznam druhov odpadov, na ktorý zber je prevádzkovateľ oprávnený
Určenie a podmienky uskladnenia.
Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzickéosoby, občanov s trvalým pobytom v obci Rozhanovce, nasledovného charakteru a množstva :
· Drobný stavebný odpad - po drobných úpravách v byte, rodinnom dome, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 300 kg/rok na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo
· Objemný odpad - len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámybez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka0,5 m, v množstve do l m³/rok na jednu rodinu, jednorázovo nie viac, akojeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom,
. Pneumatiky z automobilov - 4 ks dospeláosoba/rok,
· Kovový odpad - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
·Elektrické spotrebiče /elektroodpad/ - chladničky, práčky, televízne prijímače,PC, monitory a pod. - bez obmedzenia
· Akumulátory
· Papier a obaly
· Plasty
. Sklo ( rozmerov, ktoré sa nezmestia do kontajnerov rozmiestnených po obci) – neznečistené nebezpečnými látkami, fľaše bez obsahu.
. Konáre zo stromov do priemeru 10 cm – budú sa spracovávať na drviči konárov, ktorý má obec k dispozícii zo zaškolenou obsluhou.
Každá domácnosť v obci musí triediť odpady už doma, pretože máme dodané nádoby na TKO . Tetrapaky triedia obyvatelia obce v domácnostiach a pracovníci obce vykonávajú zber 1x mesačne.
Sklo (fľaše, drobné sklo), PET fľaše sa odovzdávajú do kontajnerov rozmiestnených v jednotlivých častiach obce.
Obsahom odpadu nemôže byt' :
· Nerozobratý nábytok
· Biologicky rozložitel'ný odpad - uhynuté zvieratá a iný biologický odpad
· Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/
Povinnosti dovozcu odpadu
· Pri dovoze odpadu dopriestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je občan obce Rozhanovce povinný prihlásiť sa u pracovníka na vstupe do priestoru pre dočasné uskladnenie separovaného odpadu a riadiť sa pokynmi obsluhy priestoru pre dočasné uskladnenie separovaného odpadu .
· Ďalej je občan povinný predložiť prevádzkovatel'ovi priestoru pre dočasné uskladnenie separovaného odpadu občiansky preukaz na zápis o uskladnení odpadu
· V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobnéúdaje nebudú zaznamenávané.
Obmedzenie
Pri dovoze odpadu do priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu je povolený vjazd len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Vozidlám s celkovo hmotnosťou nad 3,5t bude vjazd do priestoru pre dočasné uskladnenieseparovaného odpadu umožnený vo výnimočných prípadoch po dohovore so zodpovedným pracovníkom.
Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem a právnických osôb.
Prísne sa zakazuje v priestore zberného dvora fajčiť a manipulovať s otvorenýmohňom.
Iné možnosti nakladania s odpadom
Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu pre fyzické osoby, firmy a právnické osoby je možné objednať veľkokapacitný kontajner u vývozcu odpadu. Do zberného dvora nie je možné dovážať odpad z podnikateľských subjektov v obci a od občanov, ktorí doma prevádzajú opravy automobilov a podnikateľských subjektov a pri svojej činnosti produkujú väčšie množstvo odpadu. Tento odpad simusia občania zlikvidovať na vlastné náklady.

 

9. Výkon vstupnej kontroly a spôsob ukladania separovaného odpadu
V zariadení na zber separovaných odpadov zabezpečuje vstupnú vizuálnu kontrolu pracovník zariadenia, ktorý zistí či sa tam nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín alebo druh odpadu, ktorý nie je v zozname odpadov povolených na zber na obecnom priestore pre dočasné uskladnenie separovaného odpadu.
Kovový odpad nesmie obsahovať zvyšky škodlivín, výbušnín, pohonných hmôt a ropných látok, uzatvorené tlakové nádoby a iné nebezpečné látky, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie a zdravie a bezpečnosť pri práci.
V priestore pre dočasné uloženie separovaného odpadu nebude umožnené uložiť odpady, ktorých zber nie je povolený.
Nepreberie a ani kašovitý, polotekutý odpad a odpad s podozrením na infekčné vlastnosti.
Ak pri vizuálnej kontrole, ktorú vykonáva pracovník zberného dvora odoberajúci separovaný odpad sa zistí, že v separovanom odpade sa nachádza aj iný odpad ako držiteľom deklarovaný odpad, pracovník neprevezme a vráti ho držiteľovi.
a. vozidlá privážajúce separovaný odpad budú dokladovo a vizuálne kontrolované a evidované v prevádzkovom denníku,
b. po zaevidovaní pokračujú vozidlá podľa pokynov zodpovedného pracovníka do určeného priestoru, kde separovaný odpad vyložia,
c. zodpovedný pracovník vykoná vizuálnu kontrolu privezeného separovaného odpadu a ten prevezme,
d. v prípade, ak odpad nezodpovedá druhom odpadu povoleným na zber, je zodpovedný pracovník povinný odmietnuť jeho prevzatie a vykonať o tom záznam do denníka. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na životnom prostredí, alebo zdraví znáša dodávateľ odpadu.

10. Záverečné ustanovenie
V prípade zmien v prevádzke zariadenia je prevádzkovateľ povinný prispôsobiť prevádzkový poriadok týmto zmenám.
 

 

pridané 2.11.2015