Téma: priestor na uskladnenie odpadu už týždeň v prevádzke

Téma: priestor na uskladnenie odpadu už týždeň v prevádzke

Rád by som pripomenul, že už týždeň je v prevádzke priestor na dočasné uskladnenie odpadu.

Platí to najmä pre obyvateľov, ktorý si tento priestor pomýlili s areálom futbalového ihriska.

 

Mapku nájdete v úvode príspevku.

 

Otváracie hodiny:

november – február:

streda: 14.00 h – 16.00 h,

sobota: 08,00 h – 12.00 h

 

Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzickéosoby, občanov s trvalým pobytom v obci Rozhanovce, nasledovného charakteru a množstva :
· Drobný stavebný odpad - po drobných úpravách v byte, rodinnom dome, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 300 kg/rok na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo
· Objemný odpad - len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámybez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka0,5 m, v množstve do l m³/rok na jednu rodinu, jednorázovo nie viac, akojeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom,
. Pneumatiky z automobilov - 4 ks dospeláosoba/rok,
· Kovový odpad - bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
·Elektrické spotrebiče /elektroodpad/ - chladničky, práčky, televízne prijímače,PC, monitory a pod. - bez obmedzenia
· Akumulátory
· Papier a obaly
· Plasty
. Sklo ( rozmerov, ktoré sa nezmestia do kontajnerov rozmiestnených po obci) – neznečistené nebezpečnými látkami, fľaše bez obsahu.
. Konáre zo stromov do priemeru 10 cm – budú sa spracovávať na drviči konárov, ktorý má obec k dispozícii so zaškolenou obsluhou.

 

Obsahom odpadu nemôže byt' :
· Nerozobratý nábytok
· Biologicky rozložitel'ný odpad - uhynuté zvieratá a iný biologický odpad
· Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/

 

Jedna z mála vecí, ktoré sa v obci tento rok podarili je práve zprevádzkovanie tohto areálu. Najväčšie zásluhy na tom mali Marián Nosáľ a Peter Nohaj s robotníkmi s úradu.

 

pridané 20.11.2015