Blog: príhovor kandiáta na poslanca, Františka Nosáľa

Každý z nás, v prostredí a spoločnosti, kde žijeme, v našej obci, chceme sa cítiť bezpečne, komfortne a príjemne...všetci si pod tým môžeme predstavovať niečo iné, ale ústredným motívovom  zostáva dobrý pocit z každodenného života, ktorý je však viac, alebo menej rušený javmi a rôznymi situáciami, s ktorými sa nevieme stotožniť a máme potrebu ich zmeniť. Môžeme sa o to pokúšať viacerými spôsobmi – rozprávaním, kritizovaním, písaním na facebooku, môžeme si ich nevšímať a nereagovať, alebo môžeme raz za štyri roky dvihnúť ruku a prihlásiť sa s  ambíciou získať dôveru voličov a stať sa členom obecného  zastupiteľstva, ktoré disponuje zákonnými možnosťami nie len na správu, ale aj úpravu miestneho verejného života a jeho noriem.

Ako kandidát na jedného z deviatych volených poslancov si uvedomujem, že výsledný REALIZOVATEĽNÝ program zastupiteľstva na štvorročné obdobie bude prienikom programu starostu a zvolených poslancov, rešpektujúc pritom ekonomické možnosti obce v rokoch 2018 -2022, samozrejme s možným využitím mimorozpočtových zdrojov v rámci udržateľného a zákonného hospodárenia.

Napriek tomu si dovolím uviesť niekoľko oblastí, ktoré sú z môjho pohľadu nie len dôležité, ale sú aj vykonateľné v prospech obyvateľov obce:

 

  1. Zosúladenie Územného plánu obce s predstavami nie len občanov, ale aj majiteľov pozemkov v Rozhanovciach.

Vyhodnotenie dopadov dobudovanej diaľnice na život v obci, zníženú dopravnú záťaž, príprava na využitie zostávajúcich pomocných komunikácii popri telese diaľnice.

  1. Vysporiadanie pozemku urbárskej spoločnosti, na ktorej je futbalové ihrisko.
  2. Dobudovanie chodníkov, prioritne Kostolná ulica s odbočením k budove bývalej Jednoty, vypracovanie projektu chodníka a odpadového rigolu na hlavnej ceste aj po jej druhej strane vrátane vstupov na pozemky a postupná realizácia.
  3. Úprava plochy okolo vybudovaného chodníka na vstupe do obce v smere od Košických Olšan, úprava vzhľadu chodníka okolo cintorína a zvýšenie jeho bezpečnosti, vzhľadom na otvorený odvodňovací rigol.
  4. Prepojenie končiaceho chodníka a odvodňovacieho kanála v smere na Košické Olšany až po nedávno otvorený most ponad budúcu diaľnicu a odvodňovací diaľničný rigol.
  5. Obnovenie stromovej aleje na vstupe do obce a jej udržiavanie.
  6. Výstavba domu smútku na cintoríne, prípadne oprava jestvujúceho, bude sa treba totiž oň starať aj po vybudovaní nového.
  7. Pokračovanie v rozbehnutých projektoch /DHZ, rekonštrukcia škôlky a rozšírenie základnej školy/, ich dofinancovanie a následné posúdenie možností financovania ďalších projektov podľa potrieb občanov.

 

Toľko z mojich, podľa mňa racionálnych návrhov, niekoľko ďalších čaká na dobu „povolebnú“, kedy už nevyznejú prvoplánovo...:)

 

Mal som 50 rokov, celý život žijem v Rozhanovciach, z toho takmer tridsať po boku mojej skvelej manželky, máme tri, teraz už dospelé deti.

 

Aktuálne sa popri doznievajúcej obchodnej činnosti venujem s čoraz väčším zanietením organickému pestovaniu ovocia a zeleniny pre rodiny z blízkeho okolia a Košíc, ktoré preferujú takto dopestované domáce produkty.

 

Mám množstvo, v praktickom živote odžitých poznatkov a skúseností, ktoré by som rád ponúkol a využil v prospech nás všetkých, v SPOLUPRÁCI so zvoleným zastupiteľstvom a starostom.

 

To, či mi bude umožnené aktívne sa  podieľať na riadení našej obce v pozícii poslanca,  je plne V RUKÁCH VOLIČOV a je to na Vašom slobodnom rozhodnutí, každého jednotlivo.

 Čo viem povedať s určitosťou, bez ohľadu na to, či dostanem potrebnú podporu, je skutočnosť, že si nebudem môcť vyčítať, že som to neskúsil.

 

Nebol som a nie som členom žiadnej politickej strany, o VAŠU PODPORU sa uchádzam ako nezávislý kandidát na poslanca do OZ v Rozhanovciach pod číslom 12.

 

S pozdravom

                       Ing. František Nosáľ

 

pridané 5.11.2018