Téma: príprava na ďalšie rokovanie OZ

Téma: príprava na ďalšie rokovanie OZ
Zdravím obyvateľov obce Rozhanovce. Chcel by som Vás infomrovať o bodoch ktoré som zaslal na obecný úrad k doplneniu programu na najbližšie rokovanie OZ.
 
 
Na základe rokovacieho poriadku OZ Rozhanovce si dovoľujem zaslať nasledujúce požiadavky o zaradenie týchto bodov programu na najbližšie rokovanie OZ:
 
1.       prerokovanie zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Rozhanovce (návrh nových zásad viď príloha č.1), dôvodom zaradenia tohto bodu je neprehľadné a nejdednotné hospodárenie s majetkom obce ako aj jeho obstarávanie. Do pozornosti poslancov dávam  aktuálne platné zásady v rar súbore
 
2.       prerokovanie zásad odmenovania poslancov – žiadam o prípravu nových zasad odmenovania poslancov, so zreteom na posledné uznesenie, kde sa poslanci vzdali svojich  odmien a to v príslušnom znení a na dodatočne schválenie na OZ z legislatívnych dôvodov + pripraviť na schvaľovanie
 
3.       prerokovanie pohľadávok voči obci Rozhanovce (dane z nehnutelnosti, komunálny odpad) a prerokovanie možnosti riešenia týchto podhľadávok, zároveň žiadam v termíne, ktorý upravuje rokovací poriadok zaslať všetkým poslancom podrobný zoznam pohľadávok podľa inventarizácie k 31.12.2014
 
4.       ďalej žiadam zaslať všetkým poslancom podrobný zoznam dôchodcov, ktorí poberajú príspevok na stravu – tak isto žiadam o zaslanie zmluvy s LBD gastro týkajucej sa dotacií stravy pre dôchodcov a určenie podmienok za akých obec dotuje výšku obedov ako aj všetky podmienky tejto služby
 
5.       ďalej žiadam zaslať správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č.1/2015 č.1/2014 a č.2/2014 a to elektronickou cestou, resp. správy o finančnej kontrole
 
6.       ďalej chcem požiadať o kópie nájomných zmlúv na priestory v bývalej budove služieb – v prípade že ju obec prenajíma alebo v posledných dvoch rokoch prenajímala
 
7.       ďalej by som chcel poprosiť pána starostu o prípravu vysvetlenia v akom stave sa nachádza požiadavka o umiestnenie kvetinačovýh zábran na parkovanie na križovatku Rybárska SNP pri Agromilku o ktorej sa mal informovať na KSK, v akom stave sa nachádza požiadavka umiestniť chýbajúce dopravné značenie pred prechody pre chodcov v našej obci
 
8.       žiadam poskytnúť zoznam zamestnancov obce Rozhanovce, ich pracovné zaradenie a uväzky, tak isto zoznam dohodárov a predmety ich pracovnej činnosti
 
 
9.       Všetky tieto dokumenty žiadam pripraviť v lehote do troch dní, prípadne skôr a to pred najbližším OZ
 
 
 
Zaslal Matúš Adamčík, poslanec OZ Rozhanovce