Téma: príprava na rokovanie obecného zastupiteľstva budúci týždeň

Téma: príprava na rokovanie obecného zastupiteľstva budúci týždeň

Podnety pre rokovanie OZ 30.6.2015 - na ktoré stále nemame pozvánky.

 

 

Ako poslanec OZ Rozhanovce, žiadam:

-          Zapracovať do úvodných bodov rokovania žiadosti občanov

(žiadosti, ktoré má OZ prerokovať prosím zaslať vopred na naštudovanie)

-          Do akejkoľvek časti žiadam zapracovať bod rokovania interpelácie starostu

(týkať sa budú deviatich žiadostí, ktoré som starostovi zaslal za posledné štyri mesiace, no doteraz som nedostal žiadnu alebo len čiastočnú odpoveď a iné)

-          Zaslať záverečný účet obce v elektronickej podobe všetkým poslancom a tak isto ho zverejniť na webovej stránke obce ako aj všetky iné dôležité oznamy, vzhľadom na to že norma jasne špecifikuje, že nástenka na zamknutej chodbe obecného úradu nie je úradnou tabuľou. Na toto som už upozorňoval niekoľko krát.

-         Elekronickou cestou súhrnnú spravu k obstaraniam majetku za posledný polrok 2014 a prvý polrok 2015

 

Navrhujem nasledovné témy do uznesenia na schvaľovanie:

-          Schválenie vnútorného predpisu na protispoločenskú činnosť, ktorú som vypracoval a zaslal na úrad 9.6.2015

-          Schválenie rokovacieho poriadku, ktorý vypracoval pán Šulík.

-                     Zmena aktuálnych zásad hospodárenia s majetkom obce, konkrétne časť dodatok č.1/2010 paragraf 4 Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce. Navrhujem zmenu pod číslom (2) Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu 3319 € - túto hodnotu navrhujem znížiť na 1000 € s DPH. Dôvodom su nejasné zmluvné vzťahy a sumy, za ktoré obec obstaráva projektovú dokumentáciu.

-                     Zrušiť bod z uznesenia č.2/2015 v časti B číslo 7. – OZ schvaľuje žiadosť p. Migáčovej o predlženie splatnosti nedoplatkov za nájomný byt na základe splátkového kalendára do konca roka 2015 – z dôvodu nezákonného znenia.

-                     Zrušiť bod uznesenia č.4/2015 v časti B číslo 4. Oz schvaľuje prevod nehnuteľnosti ul MČT, budova PZ do majetku obce podľa vyjednania. A prerokovať schválenie nového bodu – Návrh uznesenia: OZ schvaľuje prevod nehnuteľnosti na ulici MČT, do majetku obce podľa dojednania, za účelom zriadenia stanice pre dobrovoľný hasičský zbor Rozhanovce.

-                     Podľa nedávnych zmien pri postupe získania budovy policajnej stanice je nutné zvážiť či nie je nutné pripraviť nový text uznesenia, kvôli podmienkam za ktorých ma polícia túto budovu na obec previesť. Obec by sa mala zaviazať že do budovy investuje peniaze, to znamená je asi nutná zmena rozpočtu na takúto položku alebo deklarácia uznesením.

-                     Do uznesenia by som ešte navrhoval schváliť: OZ žiada starostu obce odstrániť odpad z cintorína.

-                     Ďalej: OZ žiada starostu obce o dôsledné plnenie uznesení a riešenie sťažností obyvateľov.

-               Plus ďalšie veci ktoré predstavím v bode rôzne.

  

-          * Vzhľadom na to, že kvôli folklórnym slávnostiam majú pracovníčky na úrade toho veľa, by som chcel požiadať aby mi v priebehu až budúceho týždňa boli predložené zoznamy žiadostí a sťažností, ktoré si obec eviduje aby som si mohol preveriť ich znenie a stav.

-         * Tak isto prosím pripraviť ku kontrole všetky správy hlavného kontrolóra spätne do roku 2011.

-          * Tak isto ak je to možne pripraviť fotokópiu podania na prokuratúru voči mojej osobe

 

 

Matúš Adamčík

 

26.6.2015