Téma: Rekonštrukcia cesty - doplňujúce informácie

Vzhľadom na predošlé skúsenosti s nepresnými informáciami prezentovanými vedením obce, som sa pre istotu rozhodol overiť si informáciu o rekonštrukcii hlavnej cesty cez obec na úrade KSK, kde som obdržal nasludujúcu odpoveď: 

 

(na kópii odpovede bol vedúci odboru Dopravy)

 

Dobrý deň.

 

Rekonštrukcia cesty je zahrnutá v projekte z fondov EÚ. V rámci Regionálneho operačného programu .

Projekt (KSK 6- Košice okolie- napojenie obcí na Košice)  je schválený a v novembri 2013 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci medzi KSK a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

T. znamená k rekonštrukcii cesty určite dôjde.

Toho času bol ukončený proces verejného obstarávania, ktorý podľa pravidiel čerpania pomoci EÚ podlieha kontrole na riadiacom orgáne pre ROP. Až následne je možné pristúpiť k podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Kompletná dokumentácia procesu VO je teda toho času na riadiacom orgáne.

 

Predpoklad začatia podpisu zmlúv o dielo je máj 2014. Stavebné práce začnú hneď po uvedenom termíne.

        

 

S pozdravom

 

referent pozemných komunikácií - projekty

Úrad Košického samosprávneho kraja