Téma: Rozširovanie kapacity škôlky v Rozhanovciach - AKTUALIZOVANÉ

Milí rodičia, 

na moju výzvu sa nezáväzne prihlásili rodičia 9-tich detí. Aktuálna situácia je však taká, že je problematické súčasné fungovanie 4.triedy MŠ a existujúceho Tanečného štúdia (TŠ) v spoločných priestoroch. Pre TŠ budeme musieť nájsť iné vhodné priestory, čo však asi už nebude možné počas tohto šk. roka. Taktiež je pre obec finančne výhodné uchádzať sa o prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré vláda aktuálne schválila práve na účely rozširovania kapacít MŠ po 1.januári 2015 - viac info v článku: https://www.sme.sk/c/7526930/na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol-da-ministerstvo-10-milionov-eur.html

Z vyššie uvedeného to vychádza asi tak, že rozšírenie by bolo aktuálne, v prípade dostatočného záujmu rodičov pri novom zápise do MŠ, asi až od Septembra 2015. Všetkým rodičom chcem zatiaľ poďakovať za záujem a podporu. Ak budem mať v tejto veci nové informácie, budem vás informovať.

S pozdravom

Ing. Marek Rabada, poslanec OZ

 
 
aktualizovné 3.12.2014 
 
 
 
 
=========================================================================================
Milí rodičia,
 

Ako poslanec  chcem na najbližšom zasadnutí OZ podať návrh na rozšírenie MŠ o ďalšiu (4.) triedu, ktorá by sa zriadila v MŠ v uvoľnených priestoroch „starej“ výdajne stravy. Bol by som rád, ak by sa to podarilo už tento šk. rok a to od Februára 2015. Môj návrh počíta so zriadením triedy pre 2 a pol až 3 ročné deti s osvojenými hygienickými návykmi. Zo zákona je max. počet detí v triede s 3 ročnými deťmi 20 (možnosť po odsúhlasení riaditeľkou MŠ až 23). Ak však budú v triede deti mladšie ako 3 roky, „počítajú sa za dve“. Teda napr. ak by boli v takejto triede len deti mladšie ako 3 roky, potom ich tam môže byť „len“ 10 (možnosť po odsúhlasení riaditeľkou MŠ až 11). V momente dovŕšenia 3 rokov je už takéto dieťa „počítané za jedno“ . 

 

Takže aj v priebehu šk. roka je po odsúhlasení riaditeľkou MŠ možnosť prijať ďalšie deti. Keďže aktuálne boli do MŠ neprijaté hlavne deti, ktoré ešte nemajú vek 3 roky (resp. tento vek dosiahnu postupne v roku 2015), je predpoklad, že max. počet detí v tejto novej triede bude môcť byť okolo 12. Samozrejme toto rozšírenie si vyžiada isté fin. prostriedky z rozpočtu obce (moja predbežná kalkulácie je do 5tis. EUR) plus plat 2 nových učiteliek. Aby sa nové náklady obce aspoň čiastočne znížili, navrhnem, aby sa za dieťa, ktoré ešte nemá 3 roky platilo školné vo výške 50,-EUR mesačne. Táto suma je bežná vo viacerých škôlkach v Košiciach. (Mamičkám, ktoré takto budú môcť nastúpiť do práce ostáva aj rodičovský prípevok, teda by to nemal byť problém.)  Po dovŕšení  3 rokov sa bude platiť už štandardné školné(momentálne vo výške 8,30-EUR).  

 

Dúfam, že rodičia detí, ktorých sa to týka, prídu pomôcť s vymaľovaním a úpravou miestnosti, kde bude táto trieda zriadená. Taktiež by bolo dobré, ak by pomohli s dovybavením triedy napr. hračkami a pod...Milí rodičia, aby sa tento zámer podaril, musia to samozrejme schváliť poslanci OZ a podporiť aj p. starosta. Z vašej strany potrebujem zistiť, či je vôbec záujem resp. aký veľký je záujem o otvorenie 4.triedy MŠ už v tomto školskom roku.  

 

Preto vás chcem požiadať, aby ste mi v prípade vášho záujmu, napísali na môj email svoje údaje (Meno, Priezvisko, Adresu, tel. aj emailovy kontakt, plus meno vášho dieťaťa a jeho vek). Tento zoznam detí by som priložil k návrhu na zriadenie ďalšej triedy na najbližšom zasadnutí OZ. Ak bude dostatočný záujem, verím, že to poslanci OZ schvália. Prosím, informujte o tejto aktivite aj ostatných rodičov detí od cca 2 a pol do 3 rokov.

 

Pozn. Ak by bol záujem o zriadenie tejto triedy väčší ako je jej max. kapacita, o samotnom prijatí resp. neprijatí detí, bude rozhodovať tak ako doteraz riaditeľka MŠ podľa platných schválených pravidiel.

 

S pozdavom

 
Ing. Marek Rabada, poslanec OZ
 
mrabada@hotmail.com, 0907/728843
 
pridané 18.11.2014