Téma: schôdza k zmenám a doplnkom č.7 v územnom pláne obce

Téma: schôdza k zmenám a doplnkom č.7 v územnom pláne obce

Včera sa konala schôdza obyvateľov k navrhovaným zmenám a doplnkom č. 7 v územnom pláne obce.

Územný plán je dôležitý najmä kvôli budúcemu rozrastaniu a funkčnému usporiadaniu obce. Občanov sa najviac dotýka téma výstavby rodinných domov.

Je dôležité sledovať funkčné usporiadanie, navrhované zmeny a v prípade pripomienok ich včas zaslať na obecnú úrad vo forme pripomienky k plánovaným zmenám.

 

Je dôležité rozlišovať pripomienky k návrhu na zmenu č. 7 ktorých súbor nájdete na tomto odkaze a návrhy na zmenu v iných lokalitách o ktoré máte záujem.

 

V súčasnosti sa môžete vyjadriť k zmenám ktoré podali občania v minulom období a boli schválené zastupiteľstvom v roku 2014. Odsúhlasené návrhy boli zakreslené do súboru doplnkov číslo 7 dostupné na stránke www.uzemneplany.sk resp tu:

 

Súhrn zmien je tu

Podrobnejší opis tu

Celková správa tu

 

Komplet tak isto na Obecnom úrade v tlačenej podobe.

 

Pôvodný územný plán, ktorý neobsahuje zmeny doplnkov je na tomto odkaze. Prehľadné porovnanie navrhovaného stavu s pôvodným je k dispozícii na obecnom úrade v úradných hodinách.

 

Je dôležité si uvedomiť, že primomienkové konanie končí 2.9.2015 a potomto dátume už pripomienky nemusia byť vzané do úvahy. Pripoemienky sa majú týkať výhradne lokalít, ktoré sú spomenuté v súbore č. 7. - nie iných lokalíť. Ak máte záujem vykonať zmenu v územnom pláne v inej lokalite, Vašu požiadavku musíte podať písomne na obecnom úrade - tá môže byť po odsúhlasení predmetom zmien a doplnkov č. 8 resp. nového územného plánu.

 

Pripomienky k doplnkom č. 7 odporúčam tak isto podať písomne na adresu obecného úradu resp. osobne do podateľne.

O pripomienkach rozhodne obecné zastupiteľstvo.

 

pridané 19.8.2015