Téma: seniorcentrum Svätej Alžbety v Rozhanovciach začína 1.1.2015

Článok: Seniorcentrum Svätej Alžbety - Rozhanovce
 
 
 
 
V Rozhanovciach začína od nového roka fungovať seniorcentrum. Táto organizácia je je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, bola zriadené v decembri 2014 podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Svoju činnosť začína v januári 2015. Bude poskytovať celoročnú pobytovú sociálnu  službu formou špecializovaného zariadenia pre plnoleté fyzické osoby bez ohľadu na vek, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak ich stupeň odkázanosti je najmenej V, majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, demencie rôzneho typu, schizofrénia a iné choroby pokročilého veku.
 
 
Seniorcentrum Svätej Alžbety sa nachádza v obci Rozhanovce, okres Košice - okolie, od Košíc vzdialené 10 km. 
Sídli v dvojpodlažnom moderne zrekonštruovanom, bezbariérovom 8 - izbovom rodinnom dome, v tichej obytnej časti obce. Celé zariadenie má rodinný charakter, s kapacitou 13 osôb, o ktorých sa bude starať tím opatrovateliek, zdravotná sestra a vysokoškolsky vzdelaný sociálny pedagóg. Ubytovanie je zabezpečené v 6 dvojposteľových izbách a jednej jednoposteľovej izbe. Zariadenie má vlastnú kuchyňu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, knižnicu, práčovňu, žehliareň, terasu, dvor, záhradu.
 
V zariadení sa poskytujú odborné činnosti - pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, podpora rozvoja osobných záujmov, obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, ďalšie činnosti – utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť. Mesačná platba za tieto štandardné služby je 300,- eur. Zariadenie poskytuje aj ďalšie nadštandardné služby podľa dohody.
 
V obci Rozhanovce je zdravotné stredisko, kultúrne stredisko, obecná knižnica, neďaleko zariadenia sú 3 kostoly, zastávka autobusov a v bezprostrednej blízkosti je lekáreň a obchody.
 
Ak sa rozhodnete pre toto zariadenie, bude sa snažiť, aby ste sa v ňom cítili príjemne a aby sme plnohodnotne zabezpečili Vaše potreby a naplnili Vaše očakávania.
 
Prijímanie do zariadenia
 
     Fyzická osoba, ktorá  je odkázaná na sociálne služby poskytované našim zariadením a má záujem, aby naše zariadenie jej  poskytovalo tieto služby,  postupuje nasledovne:
 
1. krok – Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
 
Toto posúdenie sa začína na základe podanej písomnej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú podáva odkázaný občan alebo jeho opatrovník určený súdom, prípadne aj iná osoba, ak občan nemôže vzhľadom na svoj zdravotný stav  podať žiadosť sám.
 Túto žiadosť podajú občania s trvalým pobytom na území Košického samosprávneho kraja na adresu: Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť:  Lekársky nález od odborného lekára alebo prepúšťaciu správu zo zdravotného zariadenia, nie staršie ako 6 mesiacov, kópiu občianskeho preukazu.
     Košický samosprávny kraj o tejto žiadosti rozhodne do 30 dní a vydá Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 
2. krok – Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 
Občan, ktorý urobil 1. krok a získal „Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ od Košického samosprávneho kraja, môže požiadať o zabezpečenie  poskytovanie sociálnej služby, opäť na adrese: Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, 042 66 Košice.
Prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je: Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané Košickým samosprávnym krajom, potvrdenie o príjme  zo Sociálnej poisťovne a údaj občana o tom, že chce aby mu sociálna služba bola poskytovaná  v našom Seniorcentre Svätej Alžbety, nezisková organizácia Rozhanovce.
 
3. krok – Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s našim zariadením
 
Občan predloží  nášmu Seniorcentru Rozhodnutie  o odkázanosti na sociálnu službu vydané v 2. kroku Košickým samosprávnym krajom. Následne naše Seniorcentrum s občanom uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa § 51 Občianskeho zákonníka a  § 74 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 
     
Všetky ďalšie informácie o podmienkach v našom zariadení a informácie súvisiace so zabezpečením prijatia do nášho Seniorcentra, Vám poskytne osobne alebo telefonicky riaditeľka zariadenia Valéria Feketeová na tel. č. 0907 588 420 
e-mail: feketeova.valeria@gmail.com 
a poskytne Vám aj tlačivá potrebné pre podanie Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a pre podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, na Košický samosprávny kraj.
 
 
 
 
 
pridané 25.12.2014