Téma: Správa z kontrolného dňa o oprave hlavnej cesty

Správa z KSK:

 

Cesta III/050201, križ. I/50 – Rozhanovce
 
 Do dnešného dňa boli zrealizované nasledovné stavebné práce : pokládka nového asfaltového krytu, prehĺbené priekopy. T.č. sa upravujú rímsy troch mostných objektov a dláždia sa priekopy.  Správca cesty požaduje upraviť terén resp. odvezenie zeminy z výkopových prác pri hĺbení priekopy.
 
 Vzhľadom na to, že povrch upravenej komunikácie je v celom úseku zanesený blatom, správca cesty vyzve PD Rozhanovce na očistenie komunikácie.
 
Požiadavka na prevádzkový úsek : 
Starosta obce upozornil správcu cesty na potrebu rekonštrukcie priepustu v úseku cesty medzi Košickými Oľšanami a Rozhanovcami t.j. 
v mieste budúcej diaľnice. V mieste priepustu je v pravom jazdnom pruhu cesty priehlbenina. 
 
 
T. ukončenia podľa prehlásenia zhotoviteľa : prvý novembrový týždeň 2014
 
 
pridané 31.10.2014