Téma: stavebná komisia informuje

Milí spoluobčania srdečne Vás pozdravujem. Chodníky a MŠ v obci boli v často diskutovanou témou, preto Vás touto cestou chcem stručne oboznámiť s aktuálnou činnosťou stavebnej komisie – aby ste vedeli, na čom konkrétne sa v súčasnosti pracuje a čo sa v najbližšom období plánuje. Matúš Adamčík spoľahlivo informuje o všetkom čo sa v obci deje, tak ja iba doplním pár vecí:
 
1. K rekonštrukcii chodníkov: 
 
Na začiatok len orientačne napíšem, čo všetko musíme absolvovať, kým sa začne so samotnými prácami:
 
Takže  najprv je potrebné objednať si projektovú dokumentáciu, aby sme mali presne definované, ako sa chodníky budú robiť (napr. skladba chodníka, technické riešenia, odvodnenie a pod.). Na výber zhotoviteľa projektu musí prebehnúť výberové konanie, ktoré môže trvať cca 2 týždne a následne dodanie projektu ďalších cca 6 týždňov. Následne bude potrebné projekt prerokovať s VÚC, keďže pozemok, na ktorom je chodník je v ich vlastníctve a tak nám to najprv musia schváliť. Netrúfam si odhadnúť, koľko to bude trvať, ale dúfam, že max. mesiac. Potom bude nasledovať stavebné povolenie, ďalší cca mesiac. Následne budeme môcť pristúpiť k výberu dodávateľa na zhotovenie chodníkov cez verejné obstarávanie, ktoré môže trvať približne 2-4 týždne. 
 
Po výbere zhotoviteľa sa uzatvorí zmluva s termínmi začiatku a konca prác. V obci sa po rokovaní poslancov a starostu v súčasnosti počíta s rekonštrukciou chodníka na uliciach SNP, 1. Mája a Robotníckej a tiež s vytvorením parkoviska pri základnej škole.
 
V súčasnosti sa začalo s výberom firmy na spracovanie projektovej dokumentácie, kde veľmi pomohol člen stavebnej komisie Ing. Roman Šplíchal, ktorý pripravil dokumenty potrebné pre obstaranie firmy na dodanie projektu, za čo mu patrí veľká vďaka. Projekt by sme teoreticky mohli mať v rukách pevne verím začiatkom mája. Potom pridáme informácie o ďalšom postupe.
 
2. K rekonštrukcii materskej školy: 
 
Rekonštrukcia materskej školy v našej obci je ďalšou „horúcou témou“. K tomu na začiatok napíšem, že obec v minulosti už 2 krát požiadala o dotácie z eurofondov na rekonštrukciu, obe žiadosti boli zamietnuté. Na rekonštrukciu bol naposledy vypracovaný projekt, ktorý počíta s výmenou strešného plášťa, výmeny okien, zateplenie budovy, zaizolovanie základov, rekonštrukciu „elektriny, vody, odpadov“. Tohto roku sme žiadosť o eurofondy k výzve nepodali. 
 
Vzhľadom k tomu, že dotácie sme zatiaľ nezískali a ďalšie sú v nedohľadne a tiež rozpočet máme obmedzený, dohodli sme sa, že škôlku budeme rekonštruovať po častiach. Po obhliadke objektov, rozhovoroch s poslancami, starostom a členmi stavebnej komisie sa rozhodlo, že v prvom 
rade by sme mali začať s opravou strechy, ktorá na niektorých miestach zateká a nespĺňa už ani tepelnoizolačné požiadavky a tiež preto, aby nedošlo k ďalším škodám na iných častiach konštrukcie, ktoré by mohla spôsobiť zatekajúca voda. Ďalej by mala nasledovať výmena okien a neskôr aj zateplenie budov a zaizolovanie základov proti vode. Nakoniec by sa pristúpilo k rekonštrukcii vnútorných priestorov vrátane inžinierskych sietí. O tom, čo všetko sa bude dať spraviť svojpomocne, budeme diskutovať. 
 
V súčasnosti sa pripravujú podklady pre obstarávanie na rekonštrukciu strechy a výmenu okien, s ktorými by sa mohlo začať počas letných mesiacov, kedy nebude prebiehať výučba. Na záver dodám, že je toho veľa na práci a všetko sa naraz urobiť nedá, no dobrou správou je, že na veciach sa pracuje a verím, že budeme rýchlo postupovať so skvalitňovaním života v obci. Veľmi pozitívne je to, že máme k dispozícii finančné prostriedky z predaja pozemkov NDS vo výške cca 300.000 eur, a zároveň má obec vcelku slušné príjmy, z ktorých sa postupne dá vybudovať veľa, pokiaľ sa budú rozumne míňať, na čom sa tiež intenzívne pracuje. Ešte by som okrem poslancov rád vyzdvihol aj ostatných členov stavebnej komisie, ktorí pomáhajú obci aj napriek tomu, že nie sú 
poslancami, ani inými orgánmi obce a nemajú z toho ani žiadny profit. Radi prijmeme z vašej strany povzbudzujúce slová a názory a rady. 
 
 
      S pozdravom Michal Husnaj - predseda stavebnej komisie
 
 
pridané 12.3.2015