Téma: usmernenie k nájmu hrobového miesta

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu. Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, kde sa uzavrie zmluva na prenájom hrobového miesta. Pri uzavretí zmluvy je potrebné na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške.

Výška poplatku na obdobie 10 rokov je stanovená v prílohe Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v Rozhanovciach. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. K uzatvoreniu zmluvy je potrebný občiansky preukaz fyzickej osoby ktorá uzatvára zmluvu na prenájom hrobového miesta.

Nájomnú zmluvu na hrobové miesto môžete uzatvoriť na Obecnom úrade v Rozhanovciach v pracovných dňoch.
Pondelok: 8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 16.00
Streda: 8.00 – 18.00
Štvrtok: 8.00 – 16.00
Piatok nie je stránkový deň.


Bližšie informácie týkajúce sa nájomných zmlúv a platieb Vám poskytne na Obecnom úrade v Rozhanovciach p.Mária Halčišáková.
tel.číslo: 055/6950102

 

pridan0 26.2.2015