Téma: usmernenie k voľbám

Téma: usmernenie k voľbám
Volebné miestnosti
Volebná miestnosť v Rozhanovciach pre okrsok č. 1 – veľká sála v Kultúrnom dome
Volebná miestnosť v Rozhanovciach pre okrsok č. 2 – malá sála v Kultúrnom dome.
 
Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 hod. do 22:00 hod.
 
Poučenie:
1/ Volič preukáže svoju totožnosť pred hlasovaním občianskym preukazom.
2/ Od členov komisie dostanete hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte vlastnoručným podpisom.
3/ Vo vyhradenom priestore na hlasovanie vyberiete jeden hlasovací lístok, na ktorom môžete zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov odovzdať svoj prednostný hlas.
Nepoužité lístky odloží volič do schránky na nepoužité lístky.
 
Pridané 1.3.2016