Téma: ustanovujúca schôdza nového zastupiteľstva

Téma: ustanovujúca schôdza nového zastupiteľstva

Dňa 7.12.2018 sa konala ustanovujúca schôdza nového zastupiteľstva v Rozhanovciach.

 

Pozvánka bola zverejnená tu

Uznesenia tu

Zápisnica ešte nie je k dispozícii

 

Na schôdzi zložili sľuby všetci zvolení poslanci, ospravedlnil sa len L. Sekerák, pre pracovné povinnosti sľub zloží na ďalšej schôdzi.

 

1. novozvolený starosta obce Viktor Gazdačko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

3. starosta poveril poslanca Ing. Matúša Adamčíka za zástupcu starostu obce.

4. starosta poveril poslanca Ing. Jozefa Maščáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

5. OZ schválilo poverenie sobášiacich poslancov Mgr. Matúša Dugasa a Ing. Anetu Nedbalovú pre toto volebné obdobie.

 

A) zriaďuje
1. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi
2. komisiu verejného poriadku
3. komisiu kultúry a športu
4. finančnú komisiu
5. komisiu stavebnú a životného prostredia
B) volí

1. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi Ing. Mareka Vašigu
členov komisie:
Ing. Marek Rabada
Ing. Milan Tóth

2. predsedu komisie verejného poriadku Ing. Jozefa Maščáka
členov komise:
Ing. Marek Rabada

3. predsedu komisie kultúry a športu Mgr. Matúša Dugasa
členov komisie:
JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák
Ing. Marek Vašiga
Ing. Jozef Maščák

4. predsedu finančnej komisie Ing. Anetu Nedbalovú
členov komisie:
Ing. Matúš Adamčík
Ing. Milan Tórh

5. predsedu stavebnej komisie a životného prostredia Ing. Matúša Adamčíka
členov komisie:
Ing. Jozef Maščák
Ing. František Nosáľ
Ing. Milan Tóth

 

 

6. OZ v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miesť v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Viktora Gazdačka v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 (2,20 násobok) a jeho zvýšenie o 20%.

Na schôdzi vystúpil aj poslanec KSK Viktor Dulina, ktorému boli tlmočené požiadavky obce na zabezpečenie lepšej organizácie a značenia dopravy na križovatke pri ZŠ, vjazdy do dvorov a odvodnenie dažďovej vody v krajských pozemkoch a prehodnotenie výšeky dotácie a spolupráce na abovských folklórnych slávnostiach.

 

pridané 17.12.2018