Téma: zápis z finančnej komisie

Téma: zápis z finančnej komisie

Zápisnica zo zasadania finančnej komisie č. 1/2019

 

Dátum zasadania FK:     09.01.2019

Miesto stretnutia:           Obecný úrad Rozhanovce

Začiatok:                            17:00  

Koniec:                               19:37

Prítomní:                           Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Matúš Adamčík, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Rabada, Mgr. Matúš Dugas, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga,

Viktor Gazdačko, Mgr. Milan Kič, Ing. Viera Bombová

Schôdzu viedla:                Ing. Aneta Nedbalová – predseda FK

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Tvorba rozpočtu na r.2019 (zakomponovanie žiadostí jednotl. Komisií)
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

 

K bodu 1.

Starosta obce privítal prítomných poslancov a zamestnancov a dal slovo predsedníčke finančnej komisie (ďalej len „FK“). Predsedkyňa komisie Ing. Aneta Nedbalová privítala prítomných a predniesla program zasadania FK.

K bodu 2.

Na zasadanie bol poslancom k dispozícii návrh programového rozpočtu, s ktorým sa mohli oboznámiť. Po dohode im bude zaslaný návrh mailom, ako si žiadali. Jednotlivé požiadavky komisií, ktoré boli doručené na úrad boli zakomponované a zohľadnené v rozpočte. Boli podané žiadosti o dotácie od Gr.kat. cirkvi, ECAV, DHZ Rozhanovce, KŠaK Rozhanovce podľa VZN o dotáciách,  ktoré boli zahrnuté do výdavkovej časti rozpočtu, nie však v plnej čiastke ako žiadali.

Dopyty a postrehy poslancov:

František Nosáľ – hľadať možnosti financovania ihriska nového, po prípade odkúpenie starého, plánovať nový Územný plán obce podľa požiadaviek občanov (plánované v rozpočte 2019), realizovať PD Domu smútku pre prípad vyhlásenia grantov, údržba Domu smútku existujúceho (plánované v rozpočte 2019), vyregulovať prameň pod kostolom zo „zelených“ peňazí, vyriešenie prekrytia rigolov pri cintoríne, riešenie chodníka do Košických Olšin vysypaním trusky v spolupráci s KSK, zakúpenie techniky na zimnú údržbu (plánované v rozpočte 2019)

Jozef Maščák – hľadať možnosti na financovanie križovatky pri Zš kvôli dopravnej situácii v obci (osloviť KSK na súčinnosť), plánovať zabezpečenie vykurovania v Dome smútku infražiaričmi cca v hodnote 3800 Eur (starosta ozrejmil, že nejde o majetok obce, a preto je potrebný súhlas od cirkvi a je na zváženie táto investícia)

Milan Tóth – zabezpečiť osadenie dopravného značenia zákazového na miestnych komunikáciách, prijať návrh VZN o státí a parkovaní na verejných priestranstvách, robiť osvetu na internete, pomocou SMS rozhlasu a pod.

Matúš Adamčík – pokračovať už v rozbehnutých projektoch a to konkrétne – chodník na ul. Jarná, Mierová, Dargovská, Kostolná plus plot okolo Lengyelovcoch, 19.januára, Košická v celkovej sume cca 91348 Eur (plánované v rozpočte 2019), plánovať na ul. Viničnej chodník a asfalt, ul. Kostolnej asfaltovú cestu, ul. Poľnej cestu a rigol, po najnovších informáciach by cena starého ihriska bola vo výške 306tis. Eur, kde financovanie vieme pokryť z časti úverom a z časti predajom bytu na ul. Školskej.

Marek Rabada – zvážiť možnosti financovania prístavby Zš, po prípade realizovať práce na etapy, zvážiť možnosti poskytnutia príspevku pre občanov z Lesnej ulice, ktoré nemajú kanalizačné prípojky (starosta vysvetlil, že pri budovaní kanalizácie v obci sa na tieto pozemky „zabudlo“ zo strany VVS), zahrnúť do rozpočtu výdavky vynaložené na finančné vysporiadanie pozemkov pod cestami v súkromnom vlastníctve.

Matúš Dugas – termín AFS je 16.6.2019, rozpočet na kultúrne akcie tohto roku je 16 000 Eur.

Aneta Nedbalová – zabezpečenie výmeny spodnej brány na cintoríne spolu s malou bráničkou a natretie hornej brány (plánované v rozpočte 2019).

K bodu 3.

Marek Vašiga, Lukáš Sekerák – chceli by absolvovať prehliadku po úrade, aby sa zoznámili s prácou na úrade.

Marek Rabada požiadal mailom o pridanie za člena FK.

K bodu 4.

Starosta obce informoval o dátume prvého Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať  31. januára 2019 o 17:00 hod.

K bodu 5.

Ing. Aneta Nedbalová ukončila zasadanie FK.

 

Zapísala: Ing. Aneta Nedbalová

 

Podpisy členov FK pod zápisnicu:

 

Ing. Aneta Nedbalová, predseda ...............................................

 

Ing. Matúš Adamčík, člen                             ...............................................

 

Ing. Milan Tóth, člen                                     ...............................................