Téma: zápis z poslaneckého prieskumu vykonaného 08.05.2015 v Rozhanovciach

Zápis z poslaneckého prieskumu vykonaného 08.05.2015 v Rozhanovciach.

Počas prieskumu poslanci obce so starostom vykonali na základe podnetov od občanov a vlastných poznatkov obhliadku niektorých objektov a ulíc v obci, pričom boli zistené nasledovné problémy a k nim navrhnuté riešenia:

 1. Zničené oplotenie a nedostatočné osvetlenie na ihrisku pri obecnom úrade:
 • Riešenie:  zničené pletivo demontovať z jednotlivý polí a nahradiť ho pletivom zváraným, ktoré má vyššiu pevnosť a dokáže odolávať aj nárazom lôp a iných predmetov, ktorého životnosť by mala byť podstatne dlhšia ako pri obyčajnom pletive.
 • Osvetlenie: Zakúpiť na namontovať 4 - 6 ks úsporných LED reflektorov pre osvetlenie ihriska najmä počas období jeseň – zima – jar vo večerných hodinách
 • Termín: neurčený (do konca roka 2015)

 

 1. Poškodený a hnijúci tanečný parket v amfiteátri s nevhodným spádovaním
 • Pred AFS opraviť poprepadávané dosky
 • Po slávnostiach rekonštruovať celý parket – starý vybrať von, namontovať nové drevené nosníky v rovine bez spádovania, na ne pripevniť nové dosky – vodeodolné.
 • Termín: čo najskôr po AFS, do konca roka 2015

 

 1. Problémy s dažďovou vodou na uliciach Stromová, Záhradná, Mlynská, Ružová:

 

 • Riešenie: Pozdĺž existujúcej asfaltovej cesty na dúhovej ulici v dĺžke 400m (mapka – žltá čiara) vykopať jamu  šírky 60 cm a hĺbky 30 cm. V rovine s asfaltom uložiť betónové žľabovky (obr. č. 2) do polosuchého betónu, v miestach  križovatky (červené bodky na mapke, spolu 5x10m) zafrézovať do vozovky dieru v potrebnej šírke a uložiť do polosuchého betónu plochý žľab s kovovým roštom (príklad - obr. č. 1)
 • Práce je možné vykonať svojpomocne – VPP, prípadne dohoda – pomocná pracovná sila + 1 stavebný dozor. Odhadovaný rozpočet: 5000 €. Termín: do konca leta 2015

       

        4. Problémy s mlynským potokom:

 

 • Most cez ulicu 1. Mája má po „rekonštrukcii“ zlý prietok – problém je v riešení, urgovať KSK nech s tým niečo robia, hromadia sa sťažnosti pre problémy s vodou pri prívalových dažďoch
 • Vyústenie potoka do poľa za dedinou – most bol v minulosti zavalený, jarok pred mostom a za mostom je zanesený. Riešenie: prečistiť potok v úseku od Ružovej ulice až po vyústenie v poli, t.j. cca 350m úsek (viď mapku) a od priepustu 1. mája.
 • Prepadnutý mostík vybrať, osadiť betónové skruže a zabetónovať.
 • Termín: po konzultácii so správcom povodia

        5. Cesta na Záhradnej ulici v dezolátnom stave

 

Po vyriešení odvodnenia Dúhovej ulice urobiť VO na vyasfaltovanie cesty na Záhradnej ulici, dĺžka 110m, šírka cesty 6m, olemovaná parkovými obrubníkmi z oboch strán, pred dvormi vynechať obrubníky a nechať priestor na dopojenie dvora. Za obrubníkom bude do budúcna možnosťvytvorenia chodníka. Od polovice ulice osadiť žlabovky a napojiť na vytvorený žľab na Dúhovej ulici. Spolu cesta cca 700 m2, náklady do 6.000 €.

 

Ďalšie témy z prieskumu:

 1. Neopravená vozovka po oprave vodovodu na križovatke Dúhová – Mlynská
 • Opätovne osloviť vodárne, aby dali cestu do pôvodného stavu. Termín: ihneď

 

 1. Zanesený prietok na Mlynskom potoku okolo areálu ZŠ
 • Prebiehajú čistiace práce, obec požiada vodárne o súčinnosť pri čistení. V prípade záujmu občanov zamestnať na PP na dobu určitú s využitím prebiehajúcich projektov na ÚPSVaR.
 1. Výstavba multifunkčného ihriska v areáli školy
 • Ihrisko vzhľadom k rozmerom je možné umiestniť iba na existujúcej asfaltovej ploche. Po konzultácii poslancov a starostu bolo navrhnuté umiestniť ihrisko do stredu existujúceho asfaltového ihriska tak, aby okolo multif. ihriska ostal priestor na behanie a bicyklovanie. ZŠ musí požiadať o dotáciu najneskôr do polovice mája.

 

 1. Vybudovanie chodníka popri areáli ZŠ od zastávky po bytovku na Školskej 1
 • Riešenie: popri novovytvorenom oplotení pri ihrisku ZŠ osadiť parkové obrubníky od existujúceho chodníka pri vchode do školy až po hranicu areálu školy. Chodník vysypať triedeným materiálom a zhutniť. Na problémových miestach spevniť svah pri potoku, aby sa nezosúvala hlina aj s chodníkom do Mlynského potoka. Práce je možné vykonať svojpomocne, odhadovaný rozpočet je do 1.000 €. Termín: 10/2015

 

 1. Prepadávajúci sa chodník na Školskej ulici
 • Riešenie sa preberie na najbližšom zasadnutí stavebnej komisie

 

 1. Krátka ulica – ulica v Rozhanovciach bez asfaltu v zlom stave !!!!
 • Urobiť VO na vyasfaltovanie cesty + odvodenie pozdĺž južnej strany cesty žľabovkami. Od ul. SNP dĺžka cesty 90 m o šírke 6m, ďalej zúženie cesty na 4m a dľžka cca 100m. Olemovanie postačuje parkovými obrubníkmi. Plocha cca 1000m2. Cena: do 10-15 tis. Eur.
 • Pozn.: do konca budúceho týždňa sa určia všetky obecné cesty, na ktorý je nevyhnutná pokládka asfaltového koberca a urobiť 1 VO ktoré pokryje všetky cesty naraz (zatiaľ sú to Záhradná, Krátka, Mlynská a Družstevná po odbočku Školská). VO pripraviť do konca mesiaca máj 2015.

V najbližších dňoch vyvesiť na úradnej tabuli a obecnej stránke vyvesiť oznam o ponuke práce v obci pre osoby evidované na ÚPSVaR, kde v prípade záujmu sa príjmu uchádzači na PP na dobu určitú s využitím prebiehajúceho projektu na podporu zamestnanosti na ÚPSVaR. 

 

pripravil Michal Husnaj 11.5.2015