Téma: zápis z rokovania finančnej komisie

Téma: zápis z rokovania finančnej komisie

Zápis z rokovania Finančnej komisie obce Rozhanovce zo dňa 2.3.2013

 

Prítomní: Aneta Nedbalová (predsedkyňa finančnej komisie), Matúš Adamčík (člen finančnej komisie), Miroslav Šulík (člen finančnej komisie), Miroslava Juhásová (členka finančnej komisie)

 

Ospravedlnení: Martina Koribská (členka finančnej komisie)

 

Hosť: Michal Husnaj (poslanec OZ Rozhanovce)

 

Program:

1.Otvorenie schôdze

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu

3. Diskusia

4. Záver

K bodu 2 –Finančná komisia neodporúča schváliť navrhovaný rozpočet z týchto dôvodov

 

 1. porušenia Zákona  Č.  583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov § 9

17aa) Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

(1) Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií podľa odseku 3.

 

 1. v rozpočte nie sú zapracované príjmy z predaja pozemkov, predaj bol nedávno schválený
 2. finančná komisia k dnešnému dňu nemá k dispozícii písomne programy obce
 1. nezapracovanie všetkých požiadaviek finančnej komisie, ktorá zasadala 11.2.2015 a písomne žiadala o zapracovanie požiadaviek – konkrétne dopyty z prílohy dokumentu zaslaného 16.2.2015 o 7:33 na obecný email a email pani Nagyovej
 • nákup traktorov je viazaný finančnými prostriedkami  zo zelene ?
 • žiadame vyčísliť Rezervný fond za rok 2014 a doplniť do rozpočtu
 • žiadame doplniť rozpočtové položky rek. VO a leasing (0640) – nízka suma
 • poprosíme o doplnenie programov obce do štruktúry program. Rozpočtu s výhľadom na ďalšie dva roky a zverejnenie návrhu rozpočtu
 1. zjavný nesúlad výhľadových rokov 2016 a 2017
 2. chýbajúci príjem z prevádzky hracích automatov – nesúlad výhľadového rozpočtu
 3. položka 637014 príspevok na stravu pre dôchodcov nie je podložená VZN o príspevkoch na tento účel

 

K bodu 3

Finančná komisia odporúča vypracovať nový návrh rozpočtu v rámci platnej legislatívy s ohľadom na §9 zákona 583/2014, zároveň odporúča dať do súladu výhľadové položky za roky 2016 a 2017

 

V rámci vyššie uvedených nezrovnalostí odporúčame zapracovať chýbajúce položky do nového návrhu rozpočtu na rokovanie OZ.

Finančná komisia žiada vysvetlenie na základe akých skutočností bol zapracovaný návrh na položky:

0111700 – Kamery – 15 000 eur

0950 – školsky klub – tovary obec – vysvetliť o čo ide?

0840 – 712002 – oddychová zóna cintorín – o čo ide?

Chýba položka na spracovanie projektovej dokumentácie na opravy a výstavbu chodníkov ako aj iné plánované stavebné zámery podľa odporúčaní stavebnej komisie

0620 – rozvoj obce, chodníky SNP ulica – prečo iba ulica SNP za tú cenu? Chýbajú ulice 1.mája, Robotnícka, iné ulice v obci

 

K bodu 4 

Finančná komisia žiada zaslať písomné stanovisko k tejto správe

 

Spracoval Ing. Matúš Adamčík

V Rozhanovciach dňa 2.3.2015

 

 

Podpísaní členovia komisie:

 

 

 

Matúš Adamčík                         Aneta Nedbalová                         Miroslav Šulík                   Miroslava Juhásová

 

pridané 3.3.2015