Téma: zápis z rokovania komisie kultúry a športu zo dňa 7.4.2015

Téma: zápis z rokovania komisie kultúry a športu zo dňa 7.4.2015

Zápis zo schôdze členov komisie pre kultúru a šport zo dňa 7.4.2015

Prítomní: Matúš Dugas, Mgr. Vincent Gavrecký, Matúš Adamčík, Jana Verebová, Jarmila Šplíchalová

Ospravedlnení: PhDr. Dominik Béreš, František Migáč, PaedDr. Martina Koribská

 

Vyhodnotenie kultúrnej časti plánu práce komisie za prvý štvrť rok

·         Výstava umelcov – Marec 2015 – Ján Gáll, Matúš Lašan a Dávid Pačut – plán na zorganizovanie tejto akcie bol splnený a reakcie občanov boli pozitívne. Komisia kultúry a športu odporúča starostovi obce umiestniť plátna z výstavy do obecných budov ako napríklad, škola, škôlka, zdravotné stredisko, obecný úrad a podobne.

·         Preventívno bezpečnostné stretnutie so seniormi (prednáška o tzv. šmejdoch a podomových podvodníkoch) – akciu sa nepodarilo uskutočniť a presúva na neurčito ďalšie rokovanie komisie kultúry a športu.

·         Revízia v miestnej knižnici – Matúš Adamčík informoval o návšteve obecnej knižnice. Po diskusii stavu komisia odporúča zakomponovať do rozpočtu peniaze na opravu stropov a výmenu okien. Na riešenie stavebnej komisii - preveriť stav južnej časti budovy pre zlý optický stav nosných stien a stropu. Po prípadnej oprave vnútorných priestorov sa k téme knižnica kultúrna komisia vráti.

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecný akcií – počas prvého štvrťroka sa nekonala žiadna iná príležitostná akcia pod hlavičkou obce a preto sa do nej členovia komisie nezapojili.

·         Pripraviť číslo obecných novín – prvé číslo obecných novín je v príprave a v pripomienkovom konaní k obsahu. Členovia komisie prediskutovali pripomienky a doplnili niektoré články či obsah pripravovanej verzie.

 

 

Najbližšie podujatia:

Komisia si prešla aj plán činnosti na ďalší štvrťrok a vytýčila si cieľ usporiadať tradičný koncert ku dňu matiek na 17.5.2015

Úlohy:

  • Matúš Dugas – obsadí sálu a zistí voľnosť tanečného štúdia za účelom vystúpenia u pani Vrbovej, plus u Dominika Béreša skonzultuje cenu za vystúpenie detí z tanečnej školy a prípadné náklady
  • Jana Verebová zistí počet kvetov potrebnú sumu na dar pre mamičky
  • Občerstvenie odporúča komisia riešiť objednávkou cez obec – chlebíčky, káva, voda – zariadi Matúš Dugas

Súťaž o najkrajšie priedomie a balkón

Komisia odporúča nastaviť parametre súťaže a pripraviť kampaň a spôsob vyhodnotenia – Matúš zistí aká by bola ochota od pána Kollára prispieť vecnou cenou a bude o tom komisiu informovať na ďalšom stretnutí.

Stará budova služieb

Kultúrna komisia odporúča na riešenie starú budovu služieb – komunitné centrum. Odporúča stavebnej komisii preveriť stav a nutnosť investície vrátane nákladov na rekonštrukciu a následne prerokuje ďalšie možnosti využitia tejto budovy, ako napríklad komunitné centrum, nájomné byty, nájomné priestory, klub dôchodcov, tanečné štúdio a podobne.

 

Letné kino

Matúš Dugas predstavil návrh na zorganizovanie pilotného projektu pre premietanie filmu v amfiteátri. Odhadovaný rozpočet by bol do 100 eur vrátane licencie za film. Matúš bude o tomto návrhu ešte bližšie informovať na ďalšej schôdzi.

 

Folklórne slávnosti

Matúš Dugas informoval o blížiacom sa stretnutí s organizátorom podujatia o ktorom bude komisiu informovať na ďalšom stretnutí resp. emailom

 

Diskusia

Z diskusie padol návrh na zaradenie požiadavky na nákup digitálneho projektora, jednak na spetrenie kultúrnych podujatí a tak isto sa bude hodiť aj na rokovania obecného zastupiteľstva a iné podujatia.

Komisia navrhuje zapracovať návrh na zakúpenie projektora v cene do 300 €.

 

Nasledujúce podujatia podľa pánu činnosti 2.štvrťrok

·         Máj – deň matiek koncert

·         Jún - Folklórne slávnosti

·         Vybudovanie informačných panelov v obci s mapami obce a zakreslením dôležitých budov

·         Zorganizovať veľký deň detí v spolupráci zo ZŠ

·         Zorganizovať súťaž o najkrajšie priedomie alebo balkón v obci

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecný akcií

·         Pripraviť číslo obecných novín

 

Vyhodnotenie športovej časti plánu práce komisie za prvý štvrť rok

 

·         Zalievanie klziska a verejné korčuľovanie s čajom a hudbou – tento plán sa podarilo čiastočne splniť a klzisko bolo k dispozícii pokiaľ to poveternostné podmienky dovoľovali. Podujatie s hudbou a čajom sa už nepodarilo zabezpečiť. Z diskusie padlo odporúčanie zapracovať do rozpočtu aj časť prostriedkov na opravu a osvetlenie ihriska pri obecnom úrade a umiestnenie košov na odpadky. Tak isto podľa možnosti opraviť oplotenie, vzhľadom na to že ide o obľúbené miesto na hranie pre deti a mládež.

·         Koordinácia halového turnaja žiakov a dorastencov pod záštitou obfzke okolie v mesiaci Február – koordinácia halového turnaja pre naše oddiely prebehla bez problémov.

·         Podpora florbalového klubu kúpou dresov v obecných farbách – kultúrna komisia obce odporúča do návrhu rozpočtu započítať aj položku na kúpu dresov za účelom podpory a reprezentácie obce na športových podujatiach.

·         Návrh na kúpu kosačky na veľkoplošné kosenie z účelovo viazaných prostriedkov na zeleň pre úpravu športovísk, ale aj zelene v obci – kultúrna komisia odporúča zapracovať započítať položku na nákup kosačky pre veľkoplošné kosenie na údržbu ihriska, ale aj inej zelene v našej obci.

·         Vytváranie a koordinácia mimoškolských športových záujmových činností detí a mládeže – v prvom štvrtok sa nekonali žiadne iné akcie v súvislosti s týmto plánovaným bodom činnosti.

 

Nasledujúce športové podujatia pre 2.štvrťrok:

·         Veľkonočný halový turnaj vo Futbale v telocvični (Jarný)

·         Dobudovanie osvetlenia na ihrisku pri ObÚ a tak isto aj oplotenia a odpadkových košov

·         Zabezpečiť vybavenie ihriska pri ObÚ športovým náčiním

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecných akciách

·         Podpora dobrovoľného hasičského zboru – športová činnosť v prípade potreby

 

 

Zápis pripravil Matúš Dugas – predseda komisie kultúry a športu

 

pridan0 4.9.2015