Téma: zápis z rokovania komisie pre verejný poriadok

Téma: zápis z rokovania komisie pre verejný poriadok

Zápis z 2. zasadnutia Komisie verejného poriadku zo dňa 13.7.2015

 

Prítomní členovia komisie:                         Ing. Marek Rabada , Ing. Oto Záviš, Ing. Radomír Prekop

Ospravedlnení členovia komisie:               Ing. Jozef Maščák, Ladislav Kristan

Prítomní hostia:                                             

Miesto a trvanie zasadnutia:                     Zasadačka OÚ, 13.7.2015 od 18:00 do 19:20


 

Komisia Verejného poriadku na svojom 2. zasadnutí riešila nasledujúce úlohy, problémy a podnety občanov týkajúce sa verejného poriadku:

 

 1. Riešenie nelegálnych skládok
 • Bola zakúpená fotopasca a osadená na 1 problémovom mieste, už sú aj prvé výstupy
 • Zberný dvor  sa pripravuje v priestoroch AT Abov, po následnom získaní všetkých potrebných povolení, by mohol byť sprevádzkovaný od jesene tohto roka
 • komisia VP pripraví do konca augusta  text pre miestny rozhlas za účelom zvýšenia informovanosti občanov

 

 1. Riešenie problému parkovania na chodníkoch a obecných cestách – napr. ul. 19.januára a iné.
 • Členovia komisie VP (Rabada, Kristan) navštívili obyvateľov ulíc (19.Januára, Slobody a Košická), informovali  ich o probléme s parkovaním na chodníku a požiadali týchto občanov o urobenie nápravy – parkovaním v garáži, vo dvore resp. na protiľahlej strane cesty. Situácia s parkovaním na týchto uliciach sa týmto čiastočne zlepšila
 • komisia VP pripraví do konca augusta  text pre miestny rozhlas za účelom zvýšenia informovanosti občanov

 

 1. Riešenie roblému so znečisťovaním obecných komunikácií psami, problém s túlavymi psami
 • Napriek predchádzajúcemu zamietnutiu v OZ, komisia VP znovu odporúča kúpu a osadenie špeciálnych košov v min. počte 10ks, do ktorých budú môcť majitelia psov takýto odpad dávať
 • Komisia VP znovu odporúča kúpu špeciálnych sáčkov na tento účel, ktoré by majitelia psov dostávali v dohodnutom množstve na  1rok na OÚ.
 • komisia VP pripraví do konca augusta  text pre miestny rozhlas za účelom zvýšenia informovanosti občanov

 

 1. Problém s nedostatkom odpadkových košov v obci
 • keďže OZ schválilo kúpu 20ks nových odpadkových košov, komisia VP do konca augusta pripraví návrh na ich vhodné rozmiestenie v obci

pozn. Koše včera dorazili na obecný úrad, ak máte podnet k umiestneniu košov v konkrétnom mieste, môžete o to požiadať na obecnom úrade resp emailom na obec@rozhanovce.com

 

Sú k nim stĺpiky a vyzerajú takto:

 1. Riešenie vraku osobného automobilu za zdravot.strediskom
 • Komisia VP už zistila majiteľa uvedeného vozidla, ktorý však už nežije, preto následne pripravíme písomnú výzvu pre jeho dedičov, aby tento vrak odstránili na vlastné náklady

 

 1. Riešenie sťažnosti - susedských sporov
 • Komisia VP aktuálne rieši 6 sťažnosti občanov, z toho v 5tich prípadoch ide o susedské spory a v 1 prípade o spor medzi obcou a občanom
 • Zatiaľ sa nám podarilo úspešne ukončiť 1 sťažosť (susedský spor)

 

 1. Riešenie problému odtoku dažďovej vody na obecné komunikácie
 • komisia VP pripraví do konca augusta  text pre miestny rozhlas za účelom zvýšenia informovanosti občanov

 

 1. Zriadenie prechodov pre chodcov a ich osvetlenie
 • počet prechodov pre chodcov, ich vyznačenie a ich osvetlenie, príp. aj umiestnenie spomaľovačov v ich blízkosti by mali byť vyriešené v najbližších mesiacoch (v spolupráci s Komisiou živ.prostredia a p.starostom)

 

 1. Odstránenie výherného prístroja
 • V tejto veci nedošlo k žiadnemu posunu, zatiaľ sa môže výherný prístroj prevádzkovať do konca roka 2016

 

 1. Riešenie problému chovu včiel v intraviláni obce
 • Túto vec navrhujeme riešiť po dôkladom zvážení celej situácie príp. doplnením pravidiel o ich chove do existujúceho VZN č. 17 o chove zvierat na území obce.
 • V tomto VZN sa o chove včiel píše v kapitole 1.2 odsek c./ toto:

Chov včiel – pre chov včiel platia všeobecné zásady ako pre chov malých úžitkových zvierat. V zastavanom území je chov včiel podmienený súhlasom dotknutých susedov.

 

pozn. nedochádza k žiadnym zmenám

 

Zápis pripravil Ing. Marek Rabada – predseda Komisie verejného poriadku

 

 

pridané 17.7.2015