Téma: zápis zo schôdze členov finančnej komisie zo dňa 8.4.2015

Téma: zápis zo schôdze členov finančnej komisie zo dňa 8.4.2015

Zápis zo schôdze členov Finančnej komisie zo dňa 8.4.2015

 

Prítomní členovia komisie: Ing. Aneta Nedbalova, Ing. Mgr. Miroslav Šulík, Bc. Miroslava Juhásová, PaedDr. Martina Koribská

 

Hostia: Mária Nagyová, Jana Verebová, Ing. Oto Záviš, Ladislav Kristan, Ing. Marek Rabada, Matúš Dugas

 

 

Trvanie stretnutia: od 17:00 do 18:15

 

Jediným bodom rokovania komisie bola spoločná príprava nového návrhu rozpočtu pre obec Rozhanovce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. Do návrhu komisia zapracovala aj čerpania rozpočtu z minulých rokov. Komisia za pomoci pani účtovníčky prešla jednotlivé položky rozpočtu a pripravila nový návrh rozpočtu po spoločnej konzultácii. Komisia ďalej prerokovala dopyty jednotlivých komisii a zapracovala návrhy do rozpočtu. Do návrhu sa ešte zapracujú čerpania z minulých rokov a návrh bude zaslaný na obecný úrad.

 

Iné:

- Ing. Mgr. Miroslav Šulík dostal dokumenty týkajúce sa spisu k účelovým prostriedkom na ochranu a tvorbu zelene, ktorými obec disponuje.

- Ing. Aneta Nedbalová dostala k dispozícii dokumenty k vypracovaniu skutočného čerpania rozpočtu za minulé roky k zapracovaniu do tabuľky k návrhu nového rozpočtu.

 

pridané 10.4.2015