Téma: zápis zo zasadania komisie stavebnej a životného prostredia

Téma: zápis zo zasadania komisie stavebnej a životného prostredia

Zápis zo zasadnutia komisie stavebnej a životného prostredia

 
Dňa 15.06.2015 o 19:00 hod v zasadačke obecného úradu v Rozhanovciach sa uskutočnilo 3. 
 
zasadanie komisie stavebnej a životného prostredia, kde boli prejednané nasledovné body:
 
Prítomní: Michal Husnaj, Matúš Adamčík, Marián Nosáľ, Peter Kollár, Roman Šplíchal, Pavol 
 
Škombár, Viktor Gazdačko, Marek Rabada, Martina Koribská.
 
 
1. Informovanie o stave strechy na MŠ – správa z vykonaných sond a ťahových skúšok
 
- Dňa 02.05.2015 boli vykonané skúšky únosnosti kotiev na plechoch na streche MŠ. Pri 
 
skúške bolo zistené, že je možné použiť kotvenie určenou skrutkou pre účely kotvenia 
 
strešného plášťa. 
 
- Dňa 04.05.2015 boli urobené sondy na strechách jednotlivých pavilónov MŠ za účelom 
 
zistenia stavu konštrukcie strechy, kde bolo zistené, že existujúci drevený krov je 
 
v bezchybnom stave, nie je poškodený a z hľadiska údržby bude postačovať ošetrenie 
 
náterom. Z dôvodu značného poškodenia komínov je nutná ich sanácia.
 
- Na zasadaní stavebne komisie sa prerokovali 2 možnosti rekonštrukcie strechy, pričom 
 
bola zvolená varianta zateplenia stropu jednotlivých budov v priestore pod existujúcim 
 
krovom minerálnou vatou a vytvorenia hydroizolácie na existujúcom plechu na strechách 
 
budov MŠ. 
 
- Po dokončení projektu sa začne s výberovým konaním pre výber dodávateľa na 
 
zhotovenie rekonštrukcie strechy.
 
 
2. Diskusia o kúpe traktora, valníka príp. iného multifunkčného stroja 
 
- Stavebná komisia po prerokovaní neodporúča zakúpenie traktora s príslušenstvom
 
- Pre potreby obce za účelom nahradenia dosluhujúceho vozidla Multicar odporúča komisia 
 
zakúpiť zánovný valník s vyklápačom do 3,5 t. Na účely kosenia odporúča komisia kúpu 
 
výkonnej traktorovej kosačky. Pre potreby spracovania konárov odporúča komisia kúpu 
 
motorového drviča konárov do priemeru 15 cm.
 
 
3. Nahradenie budovy býv. domu služieb výstavbou nového bytového domu 
 
- Stavebnej komisii bol predložený projekt na výstavbu bytového domu na mieste, kde je 
 
v súčasnosti budova bývalého domu služieb.  Komisia neodporúča realizáciu tohto 
 
projektu, odporúčame zachovanie existujúcej budovy a zváženie viacero možností 
 
využitia budovy. 
 
 
4. Oplotenie ihriska pri obecnom úrade
 
- Stavebná komisia odporúča umiestniť na južnú stranu ihriska (pri budove KD) namiesto 
 
zničeného oplotenia ochrannú sieť.
 
 
5. Výmena pozemku – žiadosť p. Kliku
 
- Stavebná komisia neodporúča výmenu pozemkov uvedených v predloženej žiadosti.
 
 
6. Rekonštrukcia obecných ciest
 
- Stavebná komisia odporúča:
 
- Krátku ulicu vyrovnať frézovaným asfaltom, ktorý ma obec k dispozícii a zhutniť. Neskôr 
 
pristúpiť k pokládke asfaltového koberca.
 
- Záhradnú ulicu podľa možností na základe výškopisov čiastočne zvýšiť vrstvou 
 
frézovaného asfaltu kvôli odtekaniu vody z ulice a potom upraviť asfaltovým kobercom
 
- Ostatné ulice vyrovnať a upraviť asfaltovým koberecom.
 
 
7. Iné
 
- Prepadávajúci sa chodník na Školskej ulici: dôvodom môže byť prepadnutá kanalizačná 
 
rúra nachádzajúca sa pod chodníkom. Komisia odporúča v tejto veci osloviť vodárne, 
 
aby vykonali kontrolu kanalizačnej siete na tomto mieste. 
 
 
 
Michal Husnaj v.r.
 
predseda komisie
 
 
pridané 19.6.2015