Téma: zápisky z krátkej schôdze OZ

Téma: zápisky z krátkej schôdze OZ

Vo štvrtok sa konala krátka schôdza OZ kvôli dodatku k VZN o výške poplatku za škôlku.

 

Prítomní poslanci: Ing. Matúš Adamčík, Matúš Dugas, PaedDr. Martina Koribská, , Ing. Aneta Nedbalová, Jana Verebová, Ing. Oto Záviš

Ospravedlnení: Ing. Michal Husnaj, Ing. Marek Rabada, Marián Nosáľ

Ďalej prítomní starosta obce: Viktor Gazdačko – viedol zasadnutie, JUDr. Mária Želinská, Ing. Mgr. Miroslav Šulík

Hostia: 0, prílohou zápisnice je prezenčná listina

Začiatok: 17:39

Koniec: 17: 50

 

Zahájenie schôdze:

Starosta predniesol návrhy k návrhovej komisii a zapisovateľa.

Návrh zapisovateľ: Ing. Matúš Adamčík

Návrh overovatelia zápisnice:  Ing Oto Záviš, Matúš Dugas

Návrhová komisia: PaedDr. Martina Koribská, Ing. Aneta Nedbalová, Jana Verebová

 

Po krátke konzultácii sa pristúpilo k jedinému podstatnému bodu schôdze a to schválenie dodatku, to sa schválilo jednohlasne.

Pred tým ešte Martina Koribská starostu žiadala o vysvetlenie prečo sa ešte nepristúpilo k rekonštrukcii škôlky. Starosta oznámil, že je probléms projektovou dokumentáciou a zadaním zákazky do systému obstarania. Dodatok bol následne schválený.

 

Moje osobné poznámky. Osobne si myslím že škôlka sa toho roku rekonštruovať nestihne vzhĺadom na neustále prieťahy a dovolím si tvrdiť slabú aktivitu starostu. Ak sa niečo opraví tak len čiastočne. To isté v prípade chodníka, projektanti majú dokončiť projekt do konca mesiaca. Následné obstaranie zákazky môže trvať od dvoch mesiacov kvôli veľkosi predpokladanej hodnoty zákazky a budovať resp betónovať napríklad vjazdy v decembri si osobne neviem predstaviť. Myslím, že takýmto štýlom najkôr na jar 2016, čím stratíme celý rok. Ale možno sa mýlim.

 

Ďalšia schôdza má byť 28.8.2015.

 

V závere nám ešte svoju činnosť neformálne priblížil nový prednosta úradu, ktorý detaily svojej činnosti ozrejmí na nasledujúcej schôdzi.

Počas minulého týždňa prebehli meracie práce kvôli odvodneniu Záhradnej, Dúhovej a priduržených ulíc na čo bude treba vypracovať ešte projekt odvodnenia, ktorý riešia tak isto obstaraním. Výtlky sa už obstarávajú. Asfaltovanie ciest vybraných ulíc tak isto mešká, nemáme k tomu žiadne novinky...

 

Viac a konkrétnejšie v priebehu budúceho týždňa.

 

 

 

pridané 16.8.2015