Téma: zápisky z posledneho rokovania obecného zastupiteľstva jún 2017

Téma: zápisky z posledneho rokovania obecného zastupiteľstva jún 2017

ZÁPISNICA

 

zo zasadnutia OZ dňa 16.06.2017

 

Bod. 1 Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

ospravedlnení :

Ing. Oto Záviš

Jana Verebová

Návrhová komisia:

Dugas Matúš

Paedr. Koribská Martina

Ing. Rabada Marek

Overovatelia zápisnice:

Ing. Husnaj Michal        

Ing. Nedbalová Aneta   

Zapisovateľ:

 Mgr. Katarína Pružinská

Hlasovanie:

za: 7                                      proti: 0                                 zdržal sa: 0

 

Bod 2. Schválenie programu

Starosta navrhuje za bod 2. vsunúť bod 3 – Dotazy občanov

Starosta dal hlasovať za schválenie programu

Hlasovanie:

za: 7                                      proti: 0                                 zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

Bod 3. Dotazy občanov

p. farár Pacák

Podali si  žiadosť o dotáciu na výstavbu chrámovej veže:

-          chrám zatiaľ nevyzerá ako sakrálny priestor, preto sa rozhodli na výstavbe veže

-          celkový rozpočet je 110 000,- eur

-          majú cca. 10.000,-

-          rozdelili to do etáp: strecha bola prispôsobená na výstavbu veže, ďalej pilotáž

-          od obce žiadajú 7500,- eur

HK – obec bude postupovať podľa VZN  o poskytovaní dotácií a bude predmetom rokovania prípravy rozpočtu na r. 2018, v tomto roku nie je možné poskytnúť dotáciu

Pacák – v priebehu rozpočtového roka je treba doložiť žiadosť

HK – prerokuje sa, ktoré dotácie sa dajú do rozpočtu a ktoré nie, v rozpočte nie je zapracovaná položka na dotácie na ďalší rok

Pacák – farnosti to súri

HK – obec môže a nemusí poskytnúť dotáciu

Pacák – je možnosť upraviť rozpočet počas roka?

HK – áno, pre akcie, schválené OZ, nie na nové dotácie

Maščák – je to vecou vôle

Kolár – rozpočet obce  je prebytkový, ale 7500,- je veľká položka na úpravu, nie je možné ho celý zmeniť

Nedbalová – žiadali ste už v minulosti o dotáciu od obce?

Pacák – áno dostali 2x po 5000,- eur

Nedbalová – nemáme schválené prostriedky na rozšírenie kapacity MŠ a je to väčšia priorita pre obec

Kolár – ako bola zúčtovaná dotácia?

HK –  obec nie je povinná prispievať na výstavbu kostolov, na obnovu historických pamiatok

Nedbalová – koľko stojí váš kostol?

Pacák – 10 rokov

Nedbalová – MŠ je už 30 ročná, je treba obnoviť  v prvom rade materskú školu

HK – pred rokom ste dostali na ozvučenie

Kolár – je treba rok vopred plánovať takéto dotácie, do konca roka je to nereálne

starosta – na doplnenie, máme tu každý týždeň kontroly, v min. sa to dalo poriešiť, obec je stále pod drobnohľadom, dá sa pohybovať len v rámci platných zákonov

 

 

Adrán Šula  a  obyvatelia časti Hýľ – výstavba miestnej komunikácie

-          predložili zámer výstavby komunikácie a zápisnicu zo stretnutia občanov

starosta – boli 3 stretnutia, ide o obyvateľov ulice SNP, na konci ich záhrad  chcú vybudovať cestu

-          nájsť nejakú formu ako toto dielo zrealizovať

-          Ing. Burák – informoval, že dĺžka cesty je viac ako povoľuje norma, je treba ju skrátiť o časť v úrovni pozemku Rusnákových

-          5,5 m šírka

-          sú aj iné lokality, Rybárska, Poľná, Mlynská

-          je za komplexné riešenie za celú obec a  spolufinancovanie s vlastníkmi

-          odovzdať  pozemky obci a časť nákladov by znášala obec, časť obyvatelia

-          záležitosť ďalších rokov

Adamčík –

-          žiadny poslanec nebol voči tomu, aby cesta išla niekomu po pozemku

-          geometrických plánov vyčleniť časť na cestu a až potom realizovať

-          existuje zák. prostriedok – poplatok za rozvoj obce, viazaná účtovná položka na výdaj na cesty, kanalizácia

Kolár – vlastníci chcú aby sa vybudovala cesta, čím sa zvýši hodnota pozemku, nie je na to stavaný rozpočet

Fabiánová – občania dali zámer a chcú tento zámer schváliť od zastupiteľstva

Nedbalová – zhodnotia sa pozemky, nie je zámer OZ nesúhlasiť, cesta je v ÚPO

Rabada – nie je problém schváliť zámer s výstavbou cesty

Kolár – je treba, aby sa geometrickým plánom vyčlenili pozemky určené na cestu

Rusnáková – keď zámer bude schválený, darujeme obci pozemky

Starosta – podstata spočíva v tom, zámer nie je problém schváliť, cesta je zadefinovaná v ÚPO, darovať to obci, čím sa obec vie spoluzúčastniť finančne, vie reagovať na výzvy, uchádzať sa o granty

Rabada – je veľa takýchto žiadosti, obec nemôže zafinancovať cestu z vlastných zdrojov

občan Gazdačko – chceme vedieť koľko km ciest je v pláne, povedať ako sa to dá, nie ako sa to nedá

Kolesár – chcú ozrejmiť ako to je, vedia, že obec to neutiahne z vlastných zdrojov

starosta – nebavme sa o peniazoch, ale o zámere

Adamčík – prioritná je tá, ktorá má šikovných majiteľov pozemkov, ktorý sa vedia rýchlo dohodnúť

Maščák – je to cesta tŕnistá

Šula – nebudú mať záruku a keď investujú, odhadovaný rozpočet je 7000, €

HK – vlastníci pozemkov, urobte geometrické plány, návrhy darovacích zmlúv a urobí sa združenie občanov

 

Maščák – žiadosť, 75 m úsek, predĺženie Mlynskej ulice, je to pripravené na prevod do vlastníctva obce, prosí OZ o súhlas, odpis zo zápisnice kvôli katastru, projekt je schválený na dopravnom inšpektoráte

Rabada – chcete iba rozhlas a osvetlenie?

Maščák – urobili max., potrebujú už iba odobrenie OZ , v lokalite pod cintorínom obec spolufinancovala 50%, chcú nájsť cestu spolufinancovania

Adamčík – zlý príklad, obec tam vlastnila 50%, realizácia bola neférová a neriešila napr. Krátku ulicu v dezolátnom stave

Rabada – chce vyzdvihnúť prácu Maščáka, ukázal  ako sa to má robiť

starosta –  každý vie čo má robiť, takže sa môžeme posunúť ďalej

Maščák – na najbližšom zastupiteľstve sa to porieši

starosta – v aug. bude sedenie s občanmi a s p. Burákom ohľadom ÚPO

 

Struňák – podal si žiadosť o dlhodobý prenájom  pozemku a zároveň sa pýta na parkovisko na ul. Školskej

Kič – vypracováva sa projekt na parkovisko, zámer je urobený, či bolo prejednané s vlastníkmi ako si to predstavujú

Struňák – najprv sa to musí skonzultovať s vlastníkmi a potom kresliť

Adamčík – je tiež za to, aby sa prizvali občania a odkonzultovali ako to má vyzerať

Husnaj – uzavrelo sa to tak, že  sa prizve projektant, občania a urobia sa nejaké nákresy a bude sa to riešiť

Kič – termín je  25.09.2017

Struňák – dá sa odkúpiť iba časť pozemku?

Kolár – nedá sa to, posúriť projektanta

Husnaj – nie je problém, aby sa schválil prenájom pozemkov

Struňák – obec dlhodobo neinvestovala nič do pozemku, investujú svoje peniaze do cudzieho pozemku

Kolár – v minulosti bolo možné odkúpiť tento pozemok, ale nebola možná dohoda so všetkými obyvateľmi bytovky

Kič – najlepšie je aby boli prístrešky, tam kde sú teraz umiestnené kontajnery

Struňák – chcú účasť na projektovaní

Oros – pýta sa na umiestnenie kamier na ul. Školskej

Kič – žiadali sme o dotáciu na kamery z Ministerstva financií SR, zatiaľ dotácia neprišla. Máme 5000 eur v rozpočte, len keď ich použijeme, tak keď dostaneme peniaze z MF SR, tak sú účelovo viazané.

Adamčík – tak by sa použili na ďalšie kamery v obci

Kič – sledujeme to každý týždeň, tak zatiaľ nie sú, v minulom roku prišla dotácia v októbri, novembri

starosta – je treba tých 5000 eur použiť na ul. Školskú a ďalšie sa použijú na iné kamery

Oros – otázka na ihrisko školské, kedy bude hotové a či bude spoplatnené?

Rabada – nevie o tom či bude spoplatnené

Koribská – opýta sa p. riaditeľa Takácsa  a dá vedieť

 

občan ul. Brezová – bude sa dávať zo záhrad na cestu?

starosta - bude sa rešpektovať ÚPO, trasovanie ulíc sa nemôže meniť

 

Gazdačko – kedy sa bude stavať chodník na Robotníckej?

Adamčík – keď sa schváli záverečný účet a presunie sa 77000 eur do rezervného fondu a môže sa obstarávať

-          Interpeluje či je rozumná taká vysoká suma za park?

Kolár – sú to „zelené peniaze“, ktoré sa musia použiť, riešili sa  viaceré lokality , smerovalo sa to tak, aby to boli terénne úpravy, parkové úpravy, zeleň, šachty, sadové úpravy sú iba cca 20000,- eur, je to podľa neho jediná rozumná možnosť na využitie týchto financií

Kič – tiež ho prekvapili ceny, ale podľa projektu na práce vyšla táto cena

Presun neschválený, majú sa získať predbežné ceny cez prieskum.

 

Bod. Kontrola plnenia uznesení

-          starostovi nevyplynula z predchádzajúceho zasadnutia OZ žiadna úloha

 

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Hlasovanie:

za: 7                                                      proti:                                                    zdržal sa:

 

Bod. Správa o činnosti starostu od ostatného OZ

-          osadenie tvárnic na križovatka ulíc SNP a Rybárska

-          riešenie dopravno – bezpečnostnej situácie pri ZŠ – porada, zúčastnený: riaditeľ SSC KSK p . Buľko, aby sa oddelila časť cesty obrubníkmi, prijali sa opatrenia, so strany správcu komunikácie aj od polície

-          optická a zvuková brzda a reflexná farba večer

-          zvýraznený podklad prechodu

-          častejšie merania rýchlosti

-          mjr. Žec navrhol, aby obec zabezpečila osobu, ktorá v ranných hodinách bude zabezpečovať bezpečný prechod detí cez komunikáciu

-          navrhované osadenie obrubníkov 10 cm nad teleso cesty – Rybárska, SNP, kvôli parkovaniu

-          predĺženie osvetlenia cesty

-          koordinácia prác čistenia Mlynského potoka a VPP práce

-          osvetlenie ul. Kvetnej

-          požiadavka p. riad. SOU Kukučínovej, za prenájom garáže pre hasičské vozidlo sa poskytol  frézovaný asfalt

-          podanie žiadosti na zateplenie MŠ

-          podanie žiadosti na projekt ZŠ – učebne v ZŠ

-          potvrdenia v súvislosti s usporiadaním  AFS 2017

-          spolupráca s ÚPSVaR a Červeným krížom, rozdelenie balíčkov pre hmotnú núdzu

-          stavebná agenda

-          stretnutia s občanmi

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu o činnosti starostu od posledného rokovania OZ.

Hlasovanie:

 za: 7                                     proti: 0                                                zdržal sa: 0

 

Bod  Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu a stanovisko audítora

-          je podrobne popísané v správe

-          kladný výsledok

-          stúpla hodnota majetku obce o 705000,-

-          drobné chybičky sa nájdu ale celkovo bol v poriadku

-          HK odporúča schváliť Záverečný účet  bez výhrad

Správa audítora

HK prečítala správu audítora: viď príloha

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18f ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/19901 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce Rozhanovce za rok 2016.

Hlasovanie:

za: 7                                      proti: 0                                                zdržal sa: 0

 

Bod Záverečný účet

-          Ing. Bombová prečítala súhrn Záverečného účtu

-          návrh je schváliť ZÚ a prevod prebytku do rezervného fondu

-          pýta sa na otázky poslancov

-           

Návrh na uznesenie:

OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

a/ berie na vedomie správu nezávislého audítora o vykonanom audite za rok 2016

b/ schvaľuje Záverečný účet obce Rozhanovce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad

c/ schvaľuje odvod skutočného prebytku za rok 2016 t.j. 166 814,34 eur.

 

Hlasovanie:

 za: 7                                     proti: 0                                                zdržal sa: 0

 

Bod. Návrh 2. úpravy rozpočtu na r. 2017

Ing. Bombová predniesla návrh 2. úpravy rozpočtu.

Ing. Nedbalová – prešla si návrh a sumy kapitálových výdavkov sú úplne iné ako keď schvaľovali rozpočet, podľa nej je suma na zeleň veľmi vysoká.

Kič – rozpísal, ktoré práce koľko stoja

Rabada – 17000,- eur je veľmi veľa za projekt na Dom smútku

Ing. Nedbalová – treba si pozrieť iné obce, čo koľko stojí

-          transfer pre ZŠ schvaľuje

-          keď sa robila revitalizácia ul. MČT, ako to vyzerá teraz, vyzeralo to dobre pol roka a čo potom

Kolár – vieme dobre aká firma to realizovala, celoživotná údržba je potrebná

-          vyzerá to lepšie ako predtým

-          3 mesiace sa pracovalo s projektom

-          ak sa „zelené peniaze“ nepoužijú, musia sa vrátiť, projekt sa nastavil tak, aby keď príde kontrola, bol v poriadku

-          je tam zahrnutá aj výsadba ale úpravy sú tam drahšie ako výsadba

-          povyberali sa položky z ponúk z min. roka

-          šachty sú drahé, ale je to kvôli rúram, ktoré majú vysokú cenu

Rabada – tiež ho prekvapila tá suma, len ak príde kontrola, bude problém keď budeme musieť vracať peniaze

Adamčík – odporúča pozrieť sa na tie ceny a popracovať na tom

Kolár – vracia sa iba suma za neoprávnené výdavky

Adamčík – podľa projektu výsadba je 20% a ostatok sú práce terénne a iné práce

HK – nepripadá mi to ako rekonštrukcia ale výstavba parčíka

Kolár – údržba sa nemôže realizovať z týchto zelených peňazí

Kič – verí že sa vysúťaží lepšia cena

Nedbalová – chce sa opýtať , nemáme na obci veľa zručných ľudí, ktorí by obsluhovali infražiarič, prečo sa kúpil, keď sme ho neschválili, ôsmi poslanci to tak pochopili, že nebude čo asfaltovať

Kič – pochopil to tak, že bola vôľa kúpiť ho

HK – je to porušenie finančnej  disciplíny a starosta je povinný vyvodiť sankciu, je povinná informovať MF SR

-          nie je možné najprv tovar zabezpečiť a potom dať zmenu rozpočtu

-          v kompetencii OZ je schváliť a obecný úrad je povinný to rešpektovať

Adamčík – prečítal položky zmeny rozpočtu, ktoré by schválil

-          lávka cez Robotnícku je veľmi veľa 5000,- eur

-          riešiť parčík pri ZŠ, hlavne kvôli potokom, ale podporí iba ak má záruku , že to bude v poriadku

Rabada – má nacené položky na vybavenie MŠ 15000,- eur

Kič – dnes sa stretol s p. riaditeľkou MŠ

-          telocvičňu chce zachovať

-          potom sa nesplnia hygienické normy na priestory

Rabada – podľa neho normy budova pre 4. triedu spĺňa

Husnaj – spojiť sa s hygienou, aby sa to ozrejmilo, či by to bolo v poriadku, odkonzultovať to s nimi

starosta: je treba schváliť uznesenie potrebné k žiadosti o NFP na Nové učebne pre ZŠ Rozhanovce

 

Návrh uznesenia:

OZ v Rozhanovciach

A/ berie na vedomie žiadosť starostu obce Rozhanovce, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)

a)kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

b) názov ŽoNFP: „Nové učebne pre ZŠ Rozhanovce“

B/ konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rozhanovce a s Územným plánom obce Rozhanovce

C/ schvaľuje

a)predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, za účelom realizácie projektu „Nové učebne pre ZŠ Rozhanovce“,

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 6 000,00 EUR (odhadované celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 118 478,20 EUR) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:

 za: 7                                     proti: 0                                 zdržal sa: 0

 

starosta: uznesenie potrebné k predloženiu žiadosti O NFP na Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií materskej školy

Návrh uznesenia:

OZ  v Rozhanovciach schvaľuje predloženie žiadosti  o NFP a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ku projektu s názvom: „Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií materskej školy.“

Schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce 49 992,67 EUR z celkových oprávnených výdavkov 999 853,33 EUR.

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Hlasovanie:

za: 6                                      proti: 0                                                zdržal sa: Ing. Kolár

 

Kič – po kúpe budovy je treba urobiť projekt na obnovu hasičskej zbrojnici

Adamčík – je tam dosť peňazí na  projekt

Pripomienky k 2. úprave rozpočtu:

Adamčík:

-           vypúšťa sa projekt na  Dom smútku a parčík pri ZŠ

-           projekt pre MŠ je znížený na 15000,-eur

-          vypúšťa sa položka na  kamerový systém,

-           15000,- eur údržba MŠ,

-          ostatné zmeny má v kompetencii upraviť p. starosta

Návrh na uznesenie:

OZ v Rozhanovciach v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje

1.       2. úpravu rozpočtu 2017 s pripomienkami

vypúšťa sa z neho tieto položky:

Prevod z účtu – náhradná výsadba drevín                          116 000,- EUR

Údržba 4. pavilónu MŠ                                                                 15 000,- EUR

Spoluúčasť – kamerový systém                                                    3 200,- EUR

Rekonštrukcia – parčík pri ZŠ                                                     116 000,- EUR

PD Dom smútku                                                                               15 000,- EUR

PD Materská škola                                                                              6 000,- EUR

Rekonštrukcia a modernizácia MŠ                                              50 000,- EUR

 

2.       celkové príjmy v sume                 1 804 159,56 EUR

celkové výdavky v sume             1 803 648,25 EUR

 

Hlasovanie:

za: 6                                      proti: 1 (Ing. Kolár)                                         zdržal sa: 0

 

Bod  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK

Návrh na uznesenie:

OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017

Hlasovanie:

 za: 7                                                     proti: 0                                                zdržal sa: 0

 

Bod  Úprava nájmu v nebytových

-upravili sa nájomné zmluvy pre lekárov v objekte zdravotného strediska

- vo forme dodatku sa upravia tieto ceny

- OZ musí odsúhlasiť cenu za m2

starosta – doteraz mali sumu 6,7 za m2 za rok za ambulancie a 3,3 za m2 za ostatné priestory

navrhovaný stav je: 13 m2 za rok za ambulancia a 7 za m2 za ostatné priestory

HK – si myslí že to nie je vysoká suma, nájomné ostalo pôvodné 13 rokov

starosta – roky sa s cenou nehýbalo, ale zohľadnilo úprava tak, aby nemali dôvod na nespokojnosť

Rabada – je to reálna cena, mali by to akceptovať

Dugas – podľa neho, nie je treba zvyšovať nájom, pretože priestory vyzerajú ako vyzerajú

Husnaj – tiež navrhuje ponechať pôvodné nájomné

Nedbalová – navrhuje navýšiť

Hlasovanie za návrh Ing. Husnaja ponechať pôvodne nájomné:

za: 3(Husnaj Adamčík, Dugas)

Kolár: navrhuje zvýšiť nájomné o 50% -  10 eur a 5 eur

Hlasovanie:

za: 4 (Nedbalová, Koribská, Rabada, Kolár)

starosta – MUDr. Lisá končí a ambulanciu preberie nová, mladšia p. doktorka

 

 

 

Návrh na uznesenie:

OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje úpravu nájmu v multifunkčnom objekte, v  nebytových priestoroch zdravotného strediska:

a)      ambulancia m²/rok – 10 EUR

b)      ostatné priestory m²/rok – 5 EUR

Hlasovanie:

za: 7                                      proti: 0                                 zdržal sa: 0

 

Bod. Aktualizácia Smernice č. 2/2016 o verejnom obstarávaní

Kič – zmenil sa zákon o verejnom obstarávaní, zákazky s nízkou hodnotou sa menili. Prečítal zmeny smernice.

Návrh na uznesenie:

OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie aktualizáciu obsahu Smernice č.  2/2016 o verejnom obstarávaní a prílohy č. 1.

Hlasovanie:

za: 7                                                      proti: 0                                                zdržal sa: 0

 

Bod 14. Dopyty a interpelácie poslancov

Rabada – pýta sa na prevod vodovodu, nie je nič nové?

starosta – zatiaľ nie

-          zmeny v ÚPO , rieši sa Krátka, SNP?

-          v auguste stretnutie s občanmi

-          osvetlenie Potočná ul.

starosta – Kvetná ul. je hotová, mala by nasledovať ul. Potočná, solárne stĺpy

Nedbalová – lepia sa plagáty na autobusové zastávky

-          sú špinavé

-          bolo by vhodné zapojiť pracovníkov vpp

Ing. Kasa – Koribská

-          štrk okolo tují vysadených na ul. Školskej, aby sa zamedzilo rastu trávy pod nimi

Rabada – p. Tomaško poslal sťažnosť ohľadom elektriny

-          p. Kič to riešil s elektrárňami a odporučil p. Tomaškovi riešiť to s VSE

 

 

Žiadosti občanov

P. Nagy – žiada odstránenie prahu na ul. M.Č.T.

- poslanci vyjadrili spokojnosť s osadením retardéra, ostáva osadený

Slovenský poľovnícky zväz žiada vyjadrenie k zámeru postaviť strelnicu:

-          starosta prečítal žiadosť

-          bude slúžiť aj širokej verejnosti

-          starosta , nie je to v ÚPO, je to extravilán obce

Kolár – potrebujú súhlas okolitých obcí

Návrh na uznesenie:

OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov súhlasí so zámerom Slovenského poľovníckeho zväzu, regionálna organizácia Košice, k využitiu záujmového územia na výstavbu strelnice.

Hlasovanie:

za: 5                                                      proti: 0                                 zdržal sa: 2 (Nedbalová, Koribská)

 

Správa o kontrolnej činnosti HK

Návrh na uznesenie:

OZ v Rozhanovciach v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.

Hlasovanie:

za: 7                                                      proti: 0                                 zdržal sa: 0

 

Bod. Rozšírenie kapacity MŠ

Husnaj – osloviť projektanta a hygieny,  prejsť s p. riaditeľkou, ktoré žiadosti zamietne

Nedbalová – pokiaľ sa zrekonštruuje, tak sa môže otvoriť nová trieda aj v októbri, p. riaditeľka neprijme iba 4 deti, ktoré dostanú rozhodnutie o neprijatí

 

 

Rozdelenie úloh na AFS 2017

Dugas – navrhuje: ostať na rozdelení úloh s min. roka

sprievod po obci: zabezpečí sa niekto z úradu, kto pôjde so sprievodom

Pripravuje sa:

Dugas – Deň obce Rozhanovce

-          šermiarska skupina

-          historický šašo

-          divadelné predstavenie

-          futbalový turnaj 3. ročník

Dugas - Cyklotrasa

-          policajti sú oboznámený

 

 

 

 

Starosta uzatvoril rokovanie o 21:25