Téma: Zápisky z posledného rokovania OZ

Téma: Zápisky z posledného rokovania OZ

Ako som sľúbil, prídávam zvyšné poznámky z rokovania OZ vo štvrtok 13.11.2014

 

- Schôde sa zúčastnili všetci poslanci OZ, starosta, kontrolórka obce, všetci kandidáti na starostu obce, riaditeľ ZŠ a ekonómka ZŠ a ja

- schválila sa zmena VZN o odpadoch z minulej schôdze po proteste prokurátora, kvôli drobnej chybe

- zájazdu do Poľska sa zúčastnilo 33 občanov

- obec zapezpečila nový softvér na účtovníctvo ako bola poverená OZ na minulej schôdzi

- riaditeľ ZŠ informoval o prevádzke novej výdajne stravy - pozitívne ohlasy - v prevádzke od 3.11. - momentálne je na škole 313 žiakov

- kontrolórka predniesla správu hlavného kontrolóra, zaujal dlh na obecnom byte a nezúčtovaná dotácia futbalovému klubu - odporúča konať právnikovi

- bola podaná informácia, že obec neuspela so žiadosťou o dotáciu na kamerový systém od MV, (kamery v obci sú nefunkčné od úderu blesku pred niekoľkými rokmi), obec vtedy nemala tento majetok poistený, následne došlo k zmene poistky

- prerokovali sa úpravy rozpočtu, kvôli vyrovnávke za výdajňu stravy

- poslanec Tóth interpeloval žiadosťou o vysvetlenie koľko peňazí sa už preinvestovalo zo sumy z predaja pozemku NDS - odpoveď bola že nevedia

- tak isto zaujímavým bolo, že obec má niekoľko účtov, presne nevedeli povedať koľko a že nemajú momentálne výpis z účtu a preto nevedia koľko už minuli

- starosta ďalej spomínal, že dal dooplášťovať zastávky kvôli sťažnostiam občanov, spomínal dokončovacie práce na chodníku pri starom kostole a že by ešte mali pribudnúť značenia prechodu pre chodcov, nové dvere na kultúrnom dome z dôvodu protipožiarnych noriem

- vodorovné značenia majú pribudnúť aj na hlavnej ceste, stavebný dozor bol upovedomený

- ku chodníku na  cintoríne by ešte mali pribudnúť lavičky - chcel by dať vypracovať štúdiu na nový dom smútku a kolumbárium (urnový háj)

- do konca roka sa údajne neplánujú žiadne väčšie investičné akcie

- bola určená komisia na likvidáciu resp predaj prebytočného majetku, jedná sa o starý nábytok, náradie a podobne, zoznam by mal visieť na internete

- poslanec Rabada predostrel predbežný návrh na rozšírenie kapacity škôlky, spomínala sa svojpomocná brigáda rodičov a predbežné náklady na nábytok, hračky a stavebný materiál 4500 eur, v novej triede by sa dalo umiestniť 20 detí

- v obci koncom roka skončí platnosť licencií na prevádzku výherných automatov

- bola prejednaná otázka či sa zvyšoval alebo bude zvyšovať nájom lekárom za ambulancie - od posledného návrhu sa tým OZ nezaoberalo - prenechané na ďalšie zastupiteľstvo

- bola prerokovaná žiadosť o vydanie CD pre spevákov ľudových piesní z našej obce, žiadosť myslím postúpená ďalšiemu OZ, žiadali 1500 eur

- bola prerokovaná žiadosť o sociálnu výpomoct občianke, poslanec Nosáľ pôjde preveriť situáciu a bude o tom informovať

- komisia pre verejný poriadok bola poverená riešiť nakladanie s obecným pozemkom na Ružovej a bude žiadať návrat do pôvodného stavu

- na záver starosta odovzdal ďakovné plakety a listiny poslancom a poďakoval za ich prácu, schôdza prebiehala v pokojnej atmosfére

 

Dúfam, že som na nič nezabudol

 

pridané 16.11.2014