Téma: zápisky z posledného rokovanie OZ 16.3.2017

Téma: zápisky z posledného rokovanie OZ 16.3.2017

ZÁPISKY

zo zasadnutia OZ dňa 16.03.2017

 

1.      Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných

Starosta privítal prítomných a otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Ing. Peter Kolár

2.      Schválenie programu rokovania b) voľba návrhovej komisie c) určenie overovateľov zápisnice

Starosta vyzval prítomných na pripomienky k programu:

Ing. Adamčík – má návrh zmeniť bod 3. na -  Podnetné návrhy občanov a bod 4. na - Dotácia pre Rodičovské združenie pri ZŠ Rozhanovce

Starosta dal hlasovať za program zasadnutia Obecného zastupiteľstva s úpravou bodu 3 a 4

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                               zdržal sa: 0

Starosta určil Návrhovú komisiu, Overovateľov zápisnice a zapisovateľku:

Návrhová komisia:

Ing. Rabada Marek

Ing. Husnaj Michal

Oto Záviš

Overovatelia zápisnice:

Ing. Aneta Nedbalová

Verebová Jana

Zapistovateľ:

Mgr. Katarína Pružinská

Starosta dal hlasovať za zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                                zdržal sa: 0

 

 

 

3.      Podnetné návrhy občanov

Mgr. Nosáľová – zastupuje rodičov detí, ktoré chcú cestovať na MS vo výrazových tancoch do Chorvátska. Prosia o finančnú pomoc, podali si žiadosť, približné náklady na dieťa sú € 500,- eur, žiadajú € 250,-. Prikladajú aj menný zoznam detí, ktoré sa zúčastnia MS.

p. Tóth – pýta sa, či sa bude rozširovať škôlka, pre deti ktoré dovŕšili 3 roky

starosta – rozvinie sa to v samostatnom bode – Prieskum využitia priestorov MŠ

p. Dancák – pýta sa či majú občania/poslanci nejaké otázky na DHZ alebo DHZO, nakoľko na sociálnej sieti vznikli nejaké otázky a diskusie ohľadom DHZ

p. Orosz – pýta sa na lokalitu Pod brehmi, jeho rodičia dali dávnejšie žiadosť o zaradenie do ÚPO  spolu s rodičmi p. Tótha a tiež p. Slovák, pýtajú sa v akom je to štádiu

starosta – p. Burák má žiadosti občanov, v ZaD č. 08 sa to bude riešiť, schvaľovať to budú poslanci, občania budú mať možnosť pripomienkovať, budú sa konať stretnutia občanov s p. Burákom a  do konca jesene by to malo byť ukončené, cca. október

p. Orosz – pýta sa na parkovisko na Školskej 2, či sa bude riešiť a tiež  kamerový systém, pretože boli viaceré incidenty na parkovisku, p. Uličný už 2x na to doplatil

starosta – plánuje sa rozšírenie kamerového systému na Školskej 1,2,3 a parkovisko – nie sú plánované financie v tomto roku a stromy pred bytovkou sa budú rezať do konca marca

p. Orosz – bude viac svetla na parkovisku

starosta – parkovisko zhodnotí projektant a bude sa to riešiť budúci rok, v spolupráci s obyvateľmi bytovky

p. Dancák – upozorňuje na stromy na rohu telocvične, agáty, ktoré majú obvod 35 cm, tienia im do záhrady a tiež ohrozujú budovu telocvične

starosta – pôjdu sa tam pozrieť, povolenie na výrub stromov je do 10.4.2017 a pokiaľ bude spĺňať rozmer podľa vyhlášky, tak sa to porieši, nájde sa kompromis

p. Dancák – pýta sa, či nevolal niekto na OcÚ ohľadom DHZO?

starosta – nie

p. Orosz – má návrh vysypať makadam, utlačiť ho  a využívať priestor na dočasné parkovisko,

starosta – bude treba nájsť stanovište na bedne a  kontajnery a makadam nie je problém, to sa zabezpečí

p. Tóth – pýta sa tiež na rozšírenie kapacity škôlky?

 

 

 

4.      Dotácia pre Rodičovské združenie pri ZŠ Rozhanovce – účasť detí na MS vo výrazových tancoch

 

Ing. Nedbalová – podali si žiadosť, pôjde to cez ZRPŠ, deti sú s trvalým pobytom v Rozhanovciach, je ich 8, prikladajú aj zoznam. Požiadavka je € 250,- na jedno dieťa, takže žiadajú spolu € 2000,- .

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu pre ZRPŠ Rozhanovce vo výške € 2000,-  podľa priloženej žiadosti.

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                               zdržal sa: 0

 

5.      Kontrola plnenia uznesení

Starosta informoval, že z posledného Obecného zastupiteľstvo pre neho vyplynula povinnosť , vyhlásiť a zverejniť schválené VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenia na kalendárny rok 2017.

 

6.      Správa o činnosti starostu

 

Starosta informoval o svojej činnosti od posledného rokovania Obecného zastupiteľstva:

 

-          koordinácia prác VPP, zametanie ulíc po zime

-          počas februára sa vybavilo povolenie na výrub stromov, čiastočne sa realizuje pri OcÚ, pri ZŠ, v Materskej škole, väčšie stromy bude rezať firma, ktorá má na to oprávnenie

-          zabezpečil prepracovanie Prevádzkového poriadku pre prácu v expozícii chemickým faktorom, bol zaslaný na schválenie RÚVZ v Košiciach

-          nákup tvárnic na zamedzenie parkovania –pri výjazde z ulice Rybárskej -  križovatka, budú zabraňovať parkovaniu, aj skrášlia ulicu, rozmiestnia sa na viacero lokalít v obci

-          ukončeniu zmluvného vzťahu so spoločnosťou Slovakia energy s.r.o. pretože niektoré odberné miesta máme s VSD a niektoré so Slovakia energy s.r.o., aby sa to zjednotilo, poslala sa výpoveď zmluvy

-          zabezpečenie osadenia veľkokapacitných kontajnerov od 24.3. – 6 kontajnerov od Robotníckej po celej obci, približne v priebehu 3 týždňov

-          v spolupráci s p. Hudák z firmy TD s.r.o. sa konalo stretnutie ohľadom odchytu psov, ale nenašli žiadneho voľne behajúceho, sú to nezodpovední ľudia, ktorí si nestrážia psov

-          príprava VO na rekonštrukciu OcÚ a tiež žiadosť na rozšírenie kamerového systému a  verejného osvetlenia

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o činnosti starostu od posledného rokovania Obecného zastupiteľstva.

 

Hlasovanie:

za: 8                                                    proti: 0                                                zdržal sa: 0

 

7.      Správa o kontrolnej činnosti

 

HK predniesla Správu o kontrolnej činnosti:

Správa o kontrolnej činnosti – zákon o obecnom zriadení ukladá vždy  v novom roku uviesť aké kontroly boli robené, aj aké opatrenie boli prijaté pri zistení nedostatkov, či boli splnené všetky úlohy a ak nie, či táto úloha trvá. HK skonštatovala, že veľa vecí sa  dalo do poriadku.

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti.

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                               zdržal sa: 0

 

8.      Analýza úverového zaťaženia

HK predniesla analýzu úverového zaťaženia Obce Rozhanovce:

Úverová zaťaženosť obce je 0,007%.

Platí sa:

-          splátka za verejné osvetlenie

-          leasingová zmluva

-          úver z ŠFRB, mesačná splátka je  600,15 €  a stav k 16.01.2017 je 143 149,84 €, tento úver sa nezapočítava do celkového dlhu obce

-          z nájomného sa spláca úver, úroky banke, a obec supluje nájomníkov, ktorí neplatia

-          je treba dať podnet na vymáhanie dlžôb, tých nájomcov ktorí neplatia

-          stavy účtov: viď prílohu

 

HK – chváli starostu a poslancov za dobré hospodárenie

 

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 1, písm. e)  zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Analýzu úverovej zaťaženosti Obce Rozhanovce

 

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                               zdržal sa: 0

 

9.      Návrh VZN č.02/2017 o organizácii miestneho referenda

Na základe námietky prokurátora vyplýva obci povinnosť mať prijaté VZN o organizácii miestneho referenda.

HK – pýta sa na pripomienky poslancov

starosta: pýta sa na doplnky k Návrhu VZN č. 02/2017

poslanci: bez pripomienok

Návrh na uznesenie:

OZ podľa § 6 ods. 1 – 10 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2017 o organizácii miestneho referenda.

Hlasovanie:

za : 8                                                  proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

10.  Informácia o príjmoch a výdavkoch za rok 2016 týkajúcich sa energií a ostatných nákladov Kultúrneho domu

 

HK – za rok 2016 boli príjmy KD:

prenájom – € 529,-

požičovné – € 14,06

straty – € 116,57

príjmy – € 2660,30

HK – za rok 2016 boli výdavky:

výdavky spolu: 12600,-

 

 

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení berie na vedomie informáciu o príjmoch a výdavkoch za rok 2016 týkajúcich sa energií a ostatných nákladov Kultúrneho domu.

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

11.  Návrh doplnku č. 1 k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou Rozhanovce

 

Adamčík – zaslal návrh doplnku k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou, prišlo k situácii, kedy škola mala ples, 14 rokov neplatila a tento rok im vznikla povinnosť vo výške € 160,- cca

-          zhodnotil to tak, aby od týchto poplatkov boli oslobodené ZŠ, MŠ, DHZO, Cirkvi a občania alebo spoločnosti, kedy by pán starosta posúdil individuálne

-          pri každom prenájme sa spíše zmluva o krátkodobom prenájme

Pýta sa na pripomienky:

Rabada – pýta sa či úplne zadarmo, alebo bude nejaká minimálna cena napr. 30 eur, bolo by to optimálne, aby všetky náklady neznášala obec

Adamčík – v prípade nejakej charity alebo inej organizácie, aby bola možnosť zohľadniť zľavu, pretože treba podporovať kultúru

HK – aby mali poslanci predstavu o výdavkoch, preto pripravila sumár príjmov a výdavkov KD

starosta – chce podporovať kultúru, aby sa tu niečo dialo, ponúkali sa tu rôzne akcie, napr. Rómovia, ale nechcel, kvôli možnosti zničenia KD

HK – občan, ktorý urobil niečo pre obec?

starosta – bude treba písomne zdôvodnenie za čo bola zľava a dôvod

Nedbalová – organizácie zriadené obcou, vznikla situácia kedy to bolo pozmenené, menili sa iba ceny

prednosta – menil sa cenník, obsah sa nemenil

starosta  -  ostalo to v rovine pripomienok, nedalo sa o tom hlasovať

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle  § 6 ods. zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  schvaľuje doplnok k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou podľa predloženého návrhu.

 

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

12.  Návrh na 1. úpravu rozpočtu

Ing. Bombová prečítala:

celkové príjmy sú v sume € 1 688 059,56

       a výdavky sú v sume € 1 687 548,25

V príjmovej časti sa navýšil výnos z dane príjmov, navyšuje sa transfer na školstvo, nevyčerpaná dotácia zo ZŠ.

Výdavková časť – navyšujú sa mzdy a platy, mzda pre pána starostu a pre pani HK, navyšuje sa položka odmeny pre zamestnancov, na základe poslaneckého návrhu na minulom OZ, aj poistné a príspevky do poisťovni. Navýšenie elektrickej energie a preddavkových platieb, vodné, stočné.

-          Položka na interiérové vybavenie, nový nábytok, výpočtová technika, elektronická pečať.

-          Údržba budov a objektov – navýšenie o 10000,- kvôli potrebe rekonštrukcie elektroinštalácie.

-          Stravovanie – navýšenie o € 5800,- z dôvodu nákupu stravných lístkov.

-          Dotácia pre DHZO o € 1500,- na základe uznesenia z min. zastupiteľstva.

-          Bývanie a občianska vybavenosť – nedoplatok za r. 2015 na energiách.

-          Vysielacie a vydavateľské služby – zakúpenie vyrozumievacieho modulu –zasielanie sms občanom a plánovanie hlásenia.

-          MŠ – na základe oznámenia o dotácii, sa ponížila dotácia, menší počet žiakov.

-          Znižuje sa transfer pre ŠKD,

-          Navyšuje sa suma pre opatrovateľky – nákup stravných lístkov.

-          Kapitálové výdavky – ul. Robotnícka  - výstavba chodníka - € 23000,-

-          Rekonštrukcia osvetlenia a rozhlas v nových lokalitách.

Nedbalová – stravné lístky pre opatrovateľskú službu, ak sú viac ako 4 hodiny denne.

Rabada – väčšina vecí sa realizovala, ale teraz to bolo potrebné upraviť v rozpočte.

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje

1.       1. úpravu rozpočtu 2017 podľa predloženého návrhu

2.       celkové príjmy v sume          € 1 688 059,56

celkové výdavky v sume       € 1 687 548,25

 

Hlasovanie:

za : 8                                                  proti: 0                                               zdržal sa: 0

 

Prednosta:

na zákl. schválenia rozpočtu aj s doplnkom vypracoval čo sa plánuje robiť:

energetický audit: 2600,- eur, ktorý je potrebný k žiadosti na výzvy k projektom

KD – cez envirofondy je potrebné € 340000,- do triedy A1, z výzvy by sme dostali € 190000,- a ostatné by sme museli hľadať niekde inde, podľa konzultácie by bolo zbytočné do toho ísť, návratnosť by bola 30 rokov.

Projektová dokumentácia na ekologizáciu prevádzky budovy OcÚ a kde – musí byť nanovo, pretože sa menil zákon, aktuálny zákon musí ísť do kategórie A1.

Nákup infražiariča –na opravu miestnych komunikácií – môže ho používať aj obyčajný zamestnanec na opravu výtlkov, robí sa to s asfaltovou zmesou. Prednosta – volal do Krompách, kde to využívajú, tak si to chvália. Stojí to € 7000,-, cez elektronickú akciu, bolo by to menej.

Adamčík – robiť cez elektronickú aukciu podľa neho nie je šetrenie, lebo Ing. Mikulíková si to naúčtuje, treba na to vyškoliť pracovníka OÚ

Rabada – netreba na používanie infražiariča povolenie?

starosta – používalo by sa to iba na miestnych komunikáciách

Husnaj – vyskúša sa a potom by sme to vedeli ponúknuť aj okolitým obciam za poplatok.

Prednosta – vyčistenie Mlynského potoka, pripravuje výzvu a prieskum trhu.

  lávka a chodník robotnícka – projektová dokumentácia, zastávka je v ceste, nebezpečná situácia pri vystupovaní z autobusa

KD – € 23000,- na zateplenie, po etapách by bolo výhodné to zatepliť, ak by sa zateplilo čelo a od cesty

Husnaj – zateplenie po etapách je neefektívne, farba vybledne, iné firmy by to realizovali, iné materiály

Prednosta – od cesty KD vyzerá zle, bolo by dobré zatepliť aspoň čelo

Nedbalová – po kúskoch sa to neoplatí

Nedbalová – koľko výtlkov je treba urobiť? či sa oplatí kúpiť infražiarič

Prednosta- nie je to na 1 rok, ale na dlhšie obdobie

starosta – stále sa pohráva s myšlienkou, využiť priestor na 1. poschodí, ktorý sa dá využiť na verejnoprospešné účely – kluby a pod.

Verebová – podľa nej je zatepľovanie posledná fáza

Rabada – úver by to vyriešil

Starosta – úver by bral iba na opravu Obecného úradu

 

13.  Prieskum využitia priestorov MŠ z dôvodu nárastu žiadostí rodičov detí o prijatie do MŠ

Ing. Husnaj a Ing. Rabada -  uskutočnili prieskum záujmu rodičov o využitie ďalšej triedy  v MŠ

-          na základe oznamu na internete sa prihlásilo 16 detí

-          3 triedy sú plné, majú tzv. „nadstav“ v budúcom šk. roku má odísť 12 detí do 1. ročníka

-          ak by rátali iba deti staršie ako 3 roky, tak je to 13 detí

-          p. Česláková poskytla údaje o počte detí nar. v r. 2014, 2015, 2016

-          nie každý číta oznamy na sociálnej sieti, preto si myslia, že záujem bude vyšší

-          ak by sa pristúpilo k 4. triede, tak podľa prihlásených detí, by bola naplnená asi spolovice, budúci rok je predpoklad, že sa naplní celá

Rabada – natesno by to vyšlo, záujem by bol aj s iných dedín a prerozdelili by sa deti aj s ostatných tried

Husnaj – konštatuje, že rozšírenie je potrebné

-          mzdy – bolo by treba prijať 2 učiteľky, ½ úväzok upratovačku a je potrebné rátať aj s príplatkom pre zástupkyňu riaditeľky, na mzdy by bolo potrebné cca € 10000,-

-          bežné rekonštrukčné práce, wc, umývadla, podlahy – € 20000,-

-          vybavenie –€ 10000,-

-          spolu by to bolo €  40000,-

Rabada – je treba rátať každý rok cca € 30000,- záťaž na rozpočet

Husnaj – učiteľky sú aj z Rozhanoviec, 2 pracovné miesta, zlepšili by sa služby pre rodičov, ktorí nosia deti do Košíc, ušetrila sa na suma na príspevok pre ŠKD, tak by sa to čiastočne vykrylo z toho

p. Orosz – poukazuje na potrebu renovovať vnútorné vybavenie, nábytok a pod.

Nedbalová – z rezervného fondu by sa to dalo previesť, obec tam má cez € 100000,-

Rabada – dá sa využiť aj vybavenie, ktoré už je v MŠ

starosta – škola nemá priestory pre 1. triedu, tak sa uvažuje aj s možnosťou využitia triedy v MŠ

Koribská – koľko času je potrebné na rekonštrukciu?

Rabada – do septembra – zač. školského roka by sa to stihlo

Koribská – až po zápise sa bude vedieť presné číslo detí

starosta – pýta sa poslancov na stanovisko k rekonštrukcii, k využitiu tried v spodnej časti MŠ?

Návrh uznesenia:

OZ  v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov sa uznieslo na potrebe rekonštrukcie pavilónu MŠ.

Hlasovanie:

za: 8                                                   proti: 0                                               zdržal sa: 0

 

 

14.  Schvaľovanie zriaďovacej listiny ZŠ

Návrh na uznesenie:

OZ podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a § 22 ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov schvaľuje Zriaďovaciu listinu ZŠ Rozhanovce.

Hlasovanie:

za: 8                                                   proti: 0                                               zdržal sa: 0

 

15.  Rôzne

Rabada – pýta sa na situácia pri ZŠ, križovatka, chýba  lepšie označenie, pozor škola, bola havária a je treba niečo robiť s bezpečnosťou

starosta – musíme apelovať na správcu cesty

Koribská – je treba priložiť aj podpisy od rodičov

Rabada – pripraví text a podpisy pre rodičov

Husnaj – napísať žiadosť na spomaľovače a značky a povolenie na správu cesty

starosta – na cestu 3. triedy zábrany nemôžu ísť, opýtať sa čo sa dá robiť pre zlepšenie dopravnej situácie, apelovať na  správcu cesty, dopravný inšpektorát a odbor dopravy OÚ Košice - okolie

Adamčík – reflexné prvky na prechod, už dva roky sa o tom hovorí...

Rabada – pýta sa na prevod vodovodu, vybavenie kultúrneho domu umývačkou – použiť starú umývačku z MŠ, uvažuje sa o kúpe novej chladničky?

starosta – áno je treba kúpiť novú chladničku

Dugas – funguje drvič konárov na zbernom dvore? Bolo by možné pozbierať po obci konáre a odviesť ich na zberný dvor?

starosta – hovorí o tom, že by sa nahlásili sa aj takí, ktorí si majú konáre ako odviesť

starosta – zákon nezakazuje páliť konáre, ale nemá to ohrozovať susedov

starosta: v minulom volebnom období keď sa schvaľoval odpredaj pozemku – trafostanice, zmluva o budúcej zmluve 4-5m2 pre VSD a.s., poslala návrh kúpnej zmluvy, za predaj € 200,- a za vecné bremeno € 700,-

 

Návrh na uznesenie:

OZ v Rozhanovciach súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech Východoslovenská distribučná a.s. na parcelách registra „C“ č. 827 a parcele registra „C“ č. 778 vedenej na LV č. 748 v rozsahu geometrického plánu č. 458/2012 a geometrického plánu č. 93/2013 za odplatu 700,- eur za účelom umiestnenia elektroenergetického zariadenia.

OZ v Rozhanovciach schvaľuje predaj pozemku vedeného na LV č. 748 vedený ako pozemok KN – „C“ 778, druh pozemku záhrada o výmere 3181 m², z toho odčlenený nový pozemok geometrickým plánom č. 457/2012 vyhotovený firmou Geodetic, spol. s r.o. KN „C“ č. 778/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m² za cenu 200,- eur.

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                               zdržal sa: 0

 

Husnaj – chce sa vrátiť k téme úveru, nechce bezhlavo brať úver, ale chce urobiť veci, ktoré boli naplánované, hlavne zateplenie KD a MŠ

-          bol by za to zobrať úver na KD, usporilo by sa za plyn

-          zobrať aspoň na konkrétne veci

-          vypracovať ponuku vo viacerých bankách

Verebová – najprv by sa malo poriešiť vnútro KD a potom vonkajšok

starosta – bol prísľub na získanie financií na zateplenie MŠ

Rabada – toho roku bude to aktuálne?

starosta – áno na všetky 3 budovy MŠ okrem jedálne

Nedbalová – podľa nej je vnútro KD malé, je potreba ho rozšíriť

starosta – je treba posudok statika, ktorý posúdi čo sa dá riešiť

Husnaj – chodník na ul. Robotníckej, ako sa bude riešiť?

prednosta – ak nevyjde, tak sa urobí na 2 etapy

Rabada – v budúcnosti sa plánuje stavať dom smútku a z čoho?

starosta -  ak bude výzva, tak sa dá

Adamčík – pozemky ul. Kostolná, tí, čo majú prihradené, čo je nové?

starosta – znalecký posudok sa bude riešiť budúci týždeň

Adamčík – ul. Robotnícka, je hotový projekt, ktorý rieši lávku a napojenie na ul. Kvetnú?

Prednosta –pôjde to na etapy

Adamčík – už bol posúdiť stav bývalej sporiteľne nejaký statik? 

starosta – má kontakt na statika, tak sa osloví

Adamčík – je treba urobiť statický posudok, aby sa mohla zverejniť výzva - (medzi tým 28.3. bolo stretnutie so statikom v spomínanej nehnuteľnosti, urobí technický posudok)

-          žiadosť o prístrešok p. Migáč Družstevná

starosta – p. Migáč je vyrozumený

Adamčík – bola určená komisia na prideľovanie bytov, ale nikto o tom nevedel na Ocú – p. Česláková

prednosta – je to poriešené a v budúcnosti sa takýmto chybám vyhneme

Adamčík – počíta sa so zakúpením frézy na sneh? Teraz sú za tretinové ceny...v zime sa veľmi zijde!

starosta – fréza je potrebnejšia ako infražiarič, porieši sa

Husnaj – je treba rátať aj s financiami na asfalt k infražiariču a bomby na plyn

Adamčík – pýta sa na spoločnosť SWAN a stavebné konanie vo veci výstavby vysli

starosta  – stiahli žiadosť o stavebné povolenie

Adamčík – Evanjelický cirkevný zbor- boli vyrozumení?

prednosta – áno, dostali odpoveď

Adamčík - parkovisko ul. Školská – bolo jednanie s p. projektantom, koľko by stála projektová dokumentácia?

Adamčík – bude sa obstarávať z peňazí, ktoré sú v rozpočte, alebo sa to mení, či sa nejako koná, je treba zistiť či sa to dá toho roku nakresliť

Husnaj- je naprojektovaný chodník s pokračovaním na školskú?

prednosta – áno, je tam

Adamčík – pýta sa či sa bude realizovať podľa rozpočtu lebo priložený plán nekorešponduje s prioritami, ktoré boli nastavené na ďalšie dva roky

starosta – zastáva sa práce p. prednostu

Adamčík – má protichodné informácie

Rabada – parkovisko pri Katolíckom kostole, je to tiež zahrnuté v rozpočte?

Adamčík – je treba zavolať, ak treba pomôcť, ak sa nestíha na to tu sme

Adamčík – poďme radšej robiť projektovú dokumentáciu parkovísk ako Dom smútku tento rok ak nie su peniaze, a Dom smútku budúci rok, treba urgentne riešiť parkovanie Školská a iné aktivity plánované na ďalšie dva roky aj kvôli rozpočtovaniu financií a opäť nemáme žiadne projekty

-          jarok na Jarnej ulici, nie je dobre vyspádovaná cesta

-          zberný dvor, zber papiera v spolupráci s ZŠ, občania majú záujem voziť túto komoditu, Starosta povedal že objedná plechový prístrešok pre papier

-          územný plán sme dávali výzvu o dotáciu až budúci rok

starosta – p. Rusnáková sa nevypratala, a išiel podnet právnikovi na súd

Nedbalová – pýta sa na pravidelnosť platieb od nájomníkov v nájomných bytoch, platí každý pravidelne?

Ing. Bombová - p. XXX– neplatí vždy pravidelne

Husnaj – pýta sa na odmeny pre zamestnancov, pýtala sa na nich aj p. riaditeľka v MŠ

starosta – odmena sa navrhla pre pracovníkov obecného úradu, ale aj ostatných zamestnancov obce

Husnaj – MŠ, fungujú aj jasle v obci, uvažovať o nejakom príspevku pre rodičov, ktorých deti sa neprijali do MŠ

HK – podľa platného VZN sa nedá  prispieť fyzickej osobe

starosta – štát dotuje  rodičov detí, ktoré navštevujú jasle 280,- eur

Husnaj – rigol na SNP?

starosta –musí sa vypracovať projektovú dokumentáciu

starosta  - ešte nejaké otázky?

starosta -  poďakoval za účasť a ukončil Obecné zastupiteľstvo o 20:10

 

pridané 29.3.2017