Téma: zápisky z posledného zasadnutia OZ september 2017

Téma: zápisky z posledného zasadnutia OZ september 2017

Z Á P I S K Y

 

zo zasadnutia OZ dňa 21.09.2017

 

Bod 1. Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva

Prítomní:

Ing. Adamčík Matúš

Dugas Matúš

Ing. Husnaj Michal

Ing. Kolár Peter

PaeDr. Koribská Martina

Ing. Nedbalová Aneta

Ing. Rabada Marek

Ing. Záviš Oto

ospravedlnená :

Jana Verebová

 

Návrhová komisia:

Paedr. Koribská Martina

Ing. Husnaj Michal

Ing. Nedbalová Aneta

 

Overovatelia zápisnice:

Ing. Záviš Oto            

Ing.  Rabada Marek    

 

Zapisovateľka:

 Mgr. Katarína Pružinská

Starosta dal hlasovať za zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:

za: 7                            proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

 

Bod 2. Schválenie programu

Starosta vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu, prípadne na zmeny v bodoch programu.

Marek Rabada – návrh bod 3. upraviť -  návrhy občanov

Starosta – navrhuje bod 5. – Vyhodnotenie 49. ročníka Abovských folklórnych slávností presunúť za bod 2. - Schválenie programu OZ

Starosta dal hlasovať za schválenie programu

Hlasovanie:

za: 8                            proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Bod. 3 Vyhodnotenie 49. ročníka Abovských folklórnych slávností (AFS)

Zezulka – zastupuje p. riad. Častová, riaditeľku Kultúrneho centra Abova  (KCA)

 • osobne aj za inštitúciu berie 49. ročník AFS ako vydarenú akciu
 • ohlasy od KSK -  program bol na úrovni, negatívne ohlasy nepočuli
 • spoluprácu s obcou berú pozitívne, oceňuje prípravu a stretnutia kultúrnej komisie a zamestnancov obce

Dugas – predseda kultúrnej komisie

 • 50. ročník by sme sami asi nezvládli, pozitívne hodnotí spoluprácu s KCA
 • r. 2017 dopadol dobre, bol lepší ako r. 2016
 • pre obec sú AFS príjmovo stratové
 • dobrá spolupráca s p. Urbanom – režisérom podujatia

Ing. Rabada

 • navrhuje osloviť headlinera na budúci ročník AFS už v týchto dňoch - Kollárovci, Kandráčovci atď.

Mgr. Kič – prednosta OcÚ

 • p. Urban má záujem aj budúci rok režírovať AFS
 • nosnou témou by mala byť Abovská svadba
 • navrhuje stretnúť sa a dohodnúť víziu AFS 2018

Zezulka

 • navrhuje takisto stretnutie

Starosta

 • Popracovať na sponzoroch
 • Vyúčtovanie bude doručené na obec

 

Návrh na uznesenie:

OZ  v zmysle ustanovení § 11f ods. 4  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie vyhodnotenie 49. ročníka Abovských folklórnych slávnosti 2017

Hlasovanie:

Za: 8                                        proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Bod 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ

Starosta

 • nevyplynuli žiadne odporúčanie pre starostu z minulého zasadnutia OZ

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Bod 5. Podnety občanov

občan Gazdačko

 • reaguje  na petíciu proti umiestneniu mobilného zariadenia na spracovanie odpadov a upozorňuje na nemorálne správanie

Ing. Kolár

 • bol to veľký omyl čo sa prezentovalo na verejnosť
 • firma ODOS s.r.o., ktorá mala  postaviť mobilné zariadenie na spracovanie odpadov si podala žiadosť na dotáciu na mobilnú linku, kt. by mala spracovať odpad z ťažby – bane
 • mobilné zariadenie musí mať stále miesto, na evidenciu, ale to neznamená, že by bolo umiestnené iba v Rozhanovciach

Ing. Rabada

 • poslanci sa to neskoro dozvedeli, do budúcna sa nemôžu  zámery riešiť takýmto spôsobom

Ing. Kolár

 • nemyslí si, že bol zavedený do omylu od firmy ODOS, s.r.o.

občan Gazdačko

 • navrhuje spracovať stratégiu ochrany a rozvoja životného prostredia v obci Rozhanovce

Starosta

 •  je to vyriešené, obec poslala zamietavé stanovisko na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovenom termíne, nikto nemal záujem na žiadnej spracovateľskej linke ani skládke

 

Bod 6. Správa o činnosti starostu od posledného riadneho OZ

Mgr. Kič

 • informuje o verejnom obstarávaní, ktoré prebehlo alebo prebieha

VO v príprave

 • Kultúra v Rozhanovciach – zateplenie kultúrneho domu
 • Líniové stavby – parkovisko Kostolná, chodník – 19. januára - Mierová
 • Výber dodávateľa na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
 • Úprava MŠ – 4. trieda
 • Vyhotovenie projektov na inžinierske siete, lávka, cintorín
 • Výmena okien a garážovej brány na hasičskú zbrojnicu
 • Vybavenie nábytkom MŠ
 • Rozšírenie kamerového systému – ul. Školská

Starosta informuje o svojej činnosti:

 • Nové učebne pre ZŠ Rozhanovce, opätovné vybavovanie podkladov
 • Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi – hasičská zbrojnica
 • Účasť na akciách v obci – kultúra, AFS, Deň obce, Vatra
 • Spolupráca pri  realizovaných stavbách v obci
 • Kontaktovanie spracovateľa ÚPO – Ing. Burák
 • Kontrola NKÚ a KSK

Mgr. Kič

 • projektová dokumentácia na rekonštrukciu na hasičskú zbrojnicu, komunikuje s p. Ing. Račkovou a tiež statik sa musí vyjadriť
 • v blízkej budúcnosti sa plánuje rekonštrukcia strechy na zbrojnici
 • obstarávanie dodávateľa na plot pri hasičskej zbrojnici – plocha sa znečisťuje a využíva sa obyvateľmi z blízkych domov – cca 160 m plota
 • stavba na ulici Robotníckej, problém s oporným múrom približne v strede ulice

Ing. Nedbalová

 • je podaná žiadosť na ministerstvo na refundáciu za odkúpenie hasičskej zbrojnice?

Mgr. Kič

 • áno, je v poriadku

Starosta ďalej informuje o svojej činnosti od posledného OZ:

 • koordinácia prác VPP
 • spolupráca pri verejnom obstarávaní
 • vybavovanie náležitosti k projektu – Nové učebne ZŠ
 • spolupráca pri príprave 49. ročníka AFS, Deň obce, Vatra
 • rekonštrukcia 4. triedy, maľovanie kuchyne
 • oprava dlažby pred ZŠ
 • správa ciest –AT Abov – traktory môžu využívať priekopu pri zavážaní siláží
 • Osadenie retardéra na ulici M.Č. Trenčianskeho
 • Oprava elektriny pri evanjelickom  kostole, porucha pri výstavbe parkoviska
 • nákup rohoží, kobercov a vybavenia 4. triedy MŠ
 • zabezpečenie posudku od RÚVZ - pracovníčky hygieny – schválenie 4. triedy MŠ
 • servisná prehliadka zariadení obci pri vykurovaní plynom
 • pracovné stretnutie pri Zmenách a doplnkoch č. 8 ÚPO
 • organizačno - technické zabezpečenie volieb do KSK

 

Bod. 6. Správa o výsledku kontroly NKÚ

starosta:

 • správu z kontroly dostali poslanci vopred e-mailom
 • boli sme vybraní ako jedna z 3 obcí na kontrolu, určili nám nedostatky a je tam niekoľko úloh, ktoré máme splniť do určených termínov
 • je treba aj upraviť webové sídlo a upraviť zverejňované dokumenty
 • informácie, ktoré u nás získali, sa použijú celoslovensky na úpravu zákona

Návrh na uznesenie:

OZ  v zmysle ustanovení § 11f ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie správu o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.

OZ v zmysle ustanovení § 11f ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie Správu o výsledku kontroly NKÚ SR.

Hlasovanie:

Za: 8                                        proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Bod. 7. Návrh 3 úpravy rozpočtu r. 2017

Ing. Bombová

 • prečítala hlavné body 3. úpravy rozpočtu r. 2017

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov so zapracovaním pripomienok schvaľuje 3. úpravu rozpočtu 2017 podľa predloženého návrhu - oplotenie ihrisko + budova služieb havaríjny stav

 1. celkové príjmy v sume                   1 805 159,56 € a 
 2. celkové výdavky v sume              1 804 648,25 €

Hlasovanie:

Za: 8                                        proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

 

 

Bod. 8. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu

Ing. Bombová

 • informovala o rozpočtových opatreniach starostu obce

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce Rozhanovce.

Hlasovanie:

 Za: 8                                       proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

 

Bod. 9. Správa HK o hospodárení v CVČ zriadenom pri ZŠ Rozhanovce

JUDr. Želinská – hlavný kontrolór

 • podrobné je to popísané v správe, ktorú predložila poslancom vopred
 • oceňuje prácu v obci – p. Halčišáková vedie evidenciu dôsledne
 • pomoc aj pri práci Obecného úradu
 • chce poprosiť aj podnety do rozpočtu na budúci rok, aby sa rozpočet schválil v decembri
 • mali by sa využiť zelené peniaze

Návrh na uznesenie:

OZ  v zmysle ustanovení  § 18f ods. 4, písm. e)   zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov berie na vedomie  správu o kontrolnej činnosti.

 

Hlasovanie:

za:  7                                       proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Bod 10. Správa o výsledku kontroly KSK

Starosta prečítal správu z kontroly KSK, kde nebola zistené žiadne pochybenie, všetko bolo v poriadku. Dotácia bola zúčtovaná v poriadku.

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysel ustanovení § 11 ods. 4  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie Správu o výsledku kontroly KSK.

Hlasovanie:

 za:  7                                      proti: 0                                    zdržal sa: 0

Bod 11. Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky

Starosta

 • vyzval prítomných na pripomienky

Ing. Adamčík – skopíroval tento návrh z iného VZN fungujúceho v mnohých obciach a  pripomienky uvítal

Ing. Rabada – chce poukázať na kontrolu dokazovania zákazu používania pyrotechniky a kto to bude kontrolovať

Ing. Adamčík - kontrolvoať podnety bude starosta a komisia na ochranu verejného poriadku môže vydať odporúčania

Ing. Kolár – prijíma sa to hlavne, aby nedochádzalo k vážnejším sporom -  napr. susedským

HK – porušenie zákazu sa považuje za správny delikt, môže sa udeliť aj pokuta

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje s pripomienkami návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Rozhanovce.

Hlasovanie :

za: 7                                        proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Bod 12. Dopyty a interpelácie poslancov

Ing. Adamčík

 • statický posudok na kúriu – bývalá sporiteľňa je hotový, je treba to ohradiť, kvôli bezpečnosti a pýta sa, čo sa plánuje ďalej
 • navrhuje mobilný plot okamžite osadiť z dôvodu bezpečnosti - objednáva sa
 • oprava kúrie je nerealizovateľná, navrhuje zdokumentovať stav a ponúknuť na dlhodobý nájom  + dať ponuku do časopisu, ponúknuť na dlhodobý prenájom a zverejniť tiež na internete

Ing. Kolár – navrhuje zadať to aj do budúcoročného rozpočtu

Ing. Adamčík – rozkopaná ul. M.Č.T. dlhodobo bez opravy – starosta už kontaktoval VVS aj plynárov, čaká na opravu

Ing. Adamčík – navrhuje pomôcť občanom spísať žiadosti na odpredaj pozemku, aby sa urýchlil predaj predmetných pozemkov, ktoré nikto proaktívne nerieši okrem zopá jednostlivcov, týka sa to prihradených parciel na Kostolnej a Školskej

Ing. Adamčík – p. Puškášová sa sťažovala ešte v r. 2015 na elektromerače - doteraz jej nikto neposlal odpvoeď kedy to chce starosta riešiť?

 • starosta - pri namontovaní by sa im zvýšil  nájom

Ing. Adamčík - tak jej treba po dvoch rokoch odpovedať

Ing. Adamčík – ul. Školská – pýta sa na spevnenie plochy na parkovanie čo bolo sľúbené už 2x

 • starosta je možné to urobiť, vykosilo sa to a v budúcnosti sa to môže poriešiť  

Ing. Adamčík – boli ukončené opravy infražiaričom? Treba opraviť aj výtlky na Družstevnej! a v akom stave je obecný byt Školská.

 • starosta - 2 dni na tom pracovali, na prácu  musí byť suchá cesta
 • byt pani Rusnáková – čakáme na pojednávanie, uvažovalo sa aj nad odpojením elektriny, ale tú si hradí sama

Ing. Rabada – v akom je stave rekonštrukcia 4. triedy MŠ

 • Starosta – stihlo sa to v termíne, čaká sa ešte na nábytok, je prijatá pani učiteľka a druhú pani učiteľku ešte hľadáme

Ing. Husnaj – pýta sa na počet prijatých detí  a prerozdelenie z ostatných tried

 • starosta - 3 deti z každej triedy by mali doplniť novoprijaté deti

Dugas – predniesol návrh na zmenu Zásad odmeňovanie poslancov a členov komisií kde v  článku 5. navrhuje zmenu -  poslancovi alebo občanovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zasadí o rozvoj obce priznať odmeny do vyššej výšky ako 150 eur

HK – v parlamente je novela zákona o obecnom zriadení, s tým, že sa obmedzujú odmeny poslancov. Nebude sa môcť prekročiť jednomesačný príjem starostu. Budeme reagovať na nový zákon. Zákon bude účinný od 1.1.2018

 • je na poslancoch či to chcú zmeniť

Dugas – eviduje zoznam ľudí, ktorým by navrhol odmenu Ing. Račková -  300€, Fedor Emil – 300€... pripraví sa to na decembrovú schôdzu OZ

Dugas – pýta sa pravidlá prenájmu amfiteátru, chcem sa opýtať aký mala p. Vrbová nájom

 • všetci zaplatili nájom amfiteátra podľa Zásad
 • vyberalo sa vstupné, aj rodičia účinkujúcich detí platili vstupné, takže to nebolo benefičné podujatie

Starosta – p. Vrbová mala zadarmo prenájom amfiteátra

Ing. Rabada – ľudia si mysleli, že keďže vyberá sa vstupné, tak museli platiť nájom za amfiteáter

Starosta – zaplatí to sám

Ing. Rabada – bolo to zle odkomunikované, napr. že deti mali vstup zdarma

Ing. Nedbalová – kedy sa bude zostavovať rozpočet?

 • HK – v  decembri

Ing. Nedbalová – pýta sa na územný plán? Kedy bude stretnutie s občanmi.

Starosta – najbližšiu dobu sa uskutoční stretnutie

Ing. Rabada – skupina občanov na ul. SNP?

Ing. Adamčík – zatiaľ sa nedohodli s p. Ing. Burákom, vzhľadom že finišujú práce na dokumentácii, termín bude včas oznámený a všetky dokumenty zverejnené na všetkých dostupných miestach

 

Starosta predniesol žiadosti občanov:

Ing. Popovič – žiadosť o odpredaj pozemku, ul. Školská - prihradený plot

 • máme spracovaný geometrický plán aj znalecký posudok a do decembrového OZ sa pripraví návrh zmluvy

Ing. Ján Sekerák – odpredaj pozemku,

 • Ing. Adamčík – je to v susedstve pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré obec môže získať do vlastníctva a navrhuje nepredávať
 • Ing.Husnaj – súhlasí s Ing. Adamčíkom
 • Ing. Adamčík – obec už prišla v minulosti o pozemky za trestuhodné ceny a nemalo by sa to opakovať
 • Ing. Maščák - o akých pozemkoch hovoríš?
 • Ing. Adamčík - o tých čo ste v starom zastupiteľstve predali za cca 13 euro vo výmere 1180 štvorákov defakto stavebnej parcely s prístupom k sieťam, je to hanba! Obec prišla o minimálne 60 000 eur!

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 45 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neschvaľuje predaj pozemku pre Ing. Jána Sekeráka.

 

Hlasovanie:

za: 0     

proti: Adamčík, Nedbalová, Dugas, Husnaj, Kolár

Zdržal sa : Koribská, Rabada, Záviš

 

MUDr. Vávrová nová lekárka pre dospelých – žiadosť o rekonštrukciu priestorov ambulancie všeobecného lekára v zdravotnom stredisku

 • materiál si zakúpi a bola by za pomoc pri rekonštrukcii
 • Ing. Rabada – sme povinní udržiavať budovu
 • Starosta – nepotrebuje teraz funkčnú ambulanciu, potrebuje iba 2 menšie miestnosti
 • Ing. Husnaj – navrhuje sa stretnutie s MUDr. Vávrovou ohľadom rekonštrukcie a vypracuje rozpočet na rekonštrukciu
 • Ing. Adamčík – údržba na stredisko v rozpočte je nečerpaný, treba jej kúpiť materiál a ona nech si zabezpečí práce

Ing. Adamčík – navrhuje odmeniť MUDr. Lisú za dlhoročnú prácu v obci pri odchode

 •  starosta – áno plánuje to

Žiadosť PharmDr. Pribula – odpredaj pozemku, 35 m2 – ul. Potočná

 • je to kvôli bezproblémovému prístup na svoj pozemok
 • Adamčík - stačí mu súhlas obce na prístup, nič netreba predávať ani podiel
 • Rabada – neuvažuje sa o darovaní 49% podielu na obec?
 • obec nemá záujem predať, ale súhlas na prejazd mu môžeme dať

Hlasovanie: OZ súhlasí so udelením súhlasu na prejazd pre p. Pribulu

Za: 8                            proti: 0                                    zdržal sa: 0

Žiadosť Eva Husnajová – odpredaj robota pre cukráreň Rodinka

 • HK - do sumy 3500,- EUR rozhoduje starosta
 • žiadosti sa vyhovuje a predajnú cenu dohodne starosta

Žiadosť Ing. Maščák -  ul. Mlynská - dobudovanie miestnej komunikácie

 • Starosta –  stanovisko poslancov?
 • Ing. Rabada – cesta ešte stále nie je majetkom obce, ale zábradlie cez mostík je potrebné  – kvôli bezpečnosti, rozhlas a osvetlenie – nemala by to byť veľká položka
 • Ing. Kolár – musí sa urobiť  výberové konanie na dodávateľa
 • Starosta – podstatné je previesť cestu do majetku obce, riešiť komplexne celú obec
 • HK – dohodli sa s Ing. Maščákom, pripraví sa návrh darovacích zmlúv, návrhy uznesenia, zmluvy sa podpíšu, v bode sa podmieni, že obec dar prijíma, ale nezaväzuje sa dobudovať cestu  a cestou je aj zmluva o združení fin. prostriedkov, kde sa vložia prostriedky majiteľov aj obce a z týchto prostriedkov sa vybuduje cesta a ostatné siete.

Starosta – zábradlie na ul. Mlynskú nie je problém môže sa použiť a vyradené

Starosta – spracováva sa verejné obstarávanie na dodávateľa kamier, pýta sa na názor poslancov, pevné alebo otočné kamery?

 • Husnaj – lepšia je pevná z hľadiska záberu, aj zo skúseností
 • Poslanci sú za pevné kamery
 • Vysúťažená je suma 4200,- Eur na 3 kamery na  ul. Školskej

Ing. Rabada – zaujíma sa, či sa bude realizovať dokúpenie novej chladničky a premiestnenie umývačky riadu zo školskej jedálne

Starosta – umývačka sa presunie a chladnička sa obstará, záleží podľa rozpočtu

Návrh na uznesenie:

OZ  v zmysle ustanovení § 11 ods. 4  SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení odporúča starostovi oplotiť starú kúriu – bývalú sporiteľňu v čo najbližšom čase, kontaktovať právnika  ohľadom bytu - Rusnáková, vysypať parkovisko Školská, posielať materiály – žiadosti od občanov vopred poslancom

Hlasovanie:

za: 8                                        proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Rôzne:

Adamčík: odporúča do budúcnosti schváliť poplatok za rozvoj obci vo VZN, a to v súvislosti s veľkou plánovanou investíciou firmy Tempus kde by obec mohla získať nemalé prostriedky a mala tak možnosť pri stavebnom povolení získať peniaze určené na miestny rozvoj viazané na tento účel a budovať z toho cesty pre obyvateľov, je to jediná férová zákonná možnosť ako nastaviť nejaké pravidlá. Pripraví návrh na diskusiu.

 

Starosta ukončil rokovanie o 20:00

 

pridané 27.9.2017