Téma: zápisky z posledného zasadnutia OZ zo dňa 15.3.2018

Téma: zápisky z posledného zasadnutia OZ zo dňa 15.3.2018

Doplnené ZÁPISKY zo zasadnutia OZ dňa 15.03.2018

Bod. 1 Otvorenie rokovania OZ
Bod. 2 Schválenie programu rokovania
Starosta privítal prítomných.
Ing. Rabada – navrhuje doplniť do programu Dopyty občanov - Bod 3.
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za návrh Ing. Rabadu o doplnenie programu bod 3. - Dopyty občanov
Hlasovanie:
Za: 7 Proti: 0 zdržal sa: 0
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta navrhol zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Návrhová komisia:
Verebová Jana
Bc. Dugas Matúš
Ing. Rabada Marek
Overovatelia zápisnice:
PaedDr. Koribská Martina
Ing. Husnaj Michal
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Hlasovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Pružinská
Bod 3. Dopyty občanov
Zástupca spoločnosti Antik – Roman Onderko
R. Onderko – predniesol zámer rozširovania optickej siete
- plánujú vybudovať optickú sieť, spolupracujú s VSD, bude sa budovať na stĺpoch VSD
- pilotná obec – Seňa
- VSD začala ponúkať svoje zariadenia - stĺpy na prenájom operátorom
- musia platiť poplatok za každého zákazníka pre VSD
- v obci majú aktuálne 40% zákazníkov – wifi zákazníci – internet, televízia, telefón
- v Košiciach majú 70% klientely
- minulý týždeň prebehlo zvýšenie prenosovej rýchlosti na 30Mbit/s
- snažia sa robiť max. za minimálne náklady
Ing. Nedbalová – kedy sa plánuje začať s optikou?
Onderko – plánujú v tomto roku
Dugas – budú sa meniť ceny?
Onderko – nie cena sa nemení
Adamčík – navrhuje ak sa chcú zapáčiť občanom tak na folklórných 2018, byť populárnejší pre Rozhanovčanov, prezentovať sa stánkom a zasponzorovať podujatie
Starosta – poďakoval za prezentáciu
Starosta vyzval prítomných na dopyty:
Ing. Maščák
1. Požiadavka – na zástupcu spoločnosti AT Abov - Ing. Vilinský – čoraz ťažšie sa včelári, hlavná príčina je intenzívne chemické ošetrovanie repky. Ak by bolo možné prediskutovať to, vykonávať postrek vo večerných hodinách.
2. Časopis Rozhanovčan – mobilná triedička odpadu, má dokument z Ministerstva ŽP, kde je popísaný zámer činnosti – HIA , v materiáli je jasné uvedené, aké odpady sa plánovali triediť v tejto triedičke – popol, škvara, popolček z uhlia, tuhé akčné splodiny. Zdroj odpadov je odpad z kotlov US Steel.

Bezpredmetný príspevok, žiadna triedička ani smetisko v obci nebude!

3. Pýta sa na skutočnosť, že z priestorov budúcej hasičskej zbrojnice sa vyviezlo až 360 t odpadu. Podľa toho usudzuje, že bolo vyvezených asi 35 kontajnerov.
4. Zrušené verejné obstarávanie – Zelené parky – výška 130 000 eur – z akého dôvodu sa prihlásila spoločnosť, ktorá bola v likvidácii?
- navrhuje aby sa v budúcnosti do výberovej komisie na otváranie obálok navrhli členovia finančnej komisie a nie zamestnankyne Obecného úradu.
Ing. Kolár – HK upozornila na nezrovnalosti so zákonom, keď sa to zistilo a odporučila zrušiť súťaž, ktorá aj bola zrušená a aktuálne prebieha nová súťaž.
Ing. Maščák – pýta sa, či je reálne vysadiť podľa tohto projektu 1099 kusov napr. rastliny hedelix?
Ing. Kolár – štandardne sa sadí 4-5 sadeníc na 1 meter štvorcový, projektom sa rieši celá úpravu prostredia pri ZŠ, Obecnom úrade a amfiteátri. Je možné získať zelené peniaze, ktoré sú určené na výsadbu za vyrúbanú zeleň pri výstavbe diaľnice.
- do poslednej chvíle váhal či sa zúčastniť súťaže
Ing. Kolár – firma bola zrušená, ale nebol urobený zápis. Do vyhodnotenia tejto zrušenej súťaže nebol realizovaný výmaz.
Ing. Nosáľ - vyjadrí sa v bode rôzne, kde sa bude OZ venovať vyhodnoteniu pripomienok k ÚP obce ZaD č. 08
MUDr. Kasová – zaujíma sa, či už bola určená suma, za ktorú bude možné odkúpiť prihradené pozemky na ulici Školskej? Susede p. Popovičovej – ide o čas, ostatní sú v inej polohe. Zaujíma ju tiež, ako sa bude táto suma určovať.
Starosta – cena bude určená vo výške minimálne podľa znaleckého posudku. V súčasnosti sa robí nový geometrický plán aj na túto lokalitu.
MUDr. Kasová – na tomto pozemku je vecné bremeno - plynovod a vodovod. Keď robili výkopové práce pri stavbe, narazili na vodovod, o ktorom vôbec netušili. Keď sa bude určovať cena, žiada aby sa na to prihliadlo. Nevedela, že kupuje pozemok, ktorý nie je vysporiadaný.
Ing. Kolár – štát stanovuje súdnoznalecký posudok ako minimálnu cenu. Schodnejšia cesta je vysporiadať to, ako búrať ploty.
Kasová – pýta sa, kedy bude vedieť cenu?
Starosta – na najbližšom zastupiteľstve. Dotyčným to bude oznámené vopred.
ThLic. Pacák - na poslednom zastupiteľstve bola prejednávaná žiadosť o príspevok na chrámovú vežu. Pýta sa, či sa bude touto žiadosťou bude OZ zaoberať.
HK – pripraví sa zmena rozpočtu a bude sa kalkulovať, aby do pol. dotácie bola presunuté financie z inej položky.
Bod 4. Kontrola plnenia uznesení
Z minulého zastupiteľstva vyplynuli pre starostu tieto úlohy:
1. Presunúť stav agendu na Obecný úrad - oslovená Ing. Vargová, jej požiadavky sú: 1x týždenne by úradovala, ale požaduje mzdu 1000 eur čisté, 1700 eur v hrubom.
Ing. Nedbalová – je potrebné pozrieť, koľko je vložné na Spoločný obecný úrad Beniakovce, tiež ako pracuje p. Nižňanská, a treba zvážiť čo je výhodnejšie
Ing. Rabada – neodhlasuje takýto plat
Ing. Adamčík – sú aj iní, ktorí by prijali takúto prácu, za takúto sumu určite nie, je to nad tabuľky a neopodstatnené
Starosta – o 1,5 roka štát plánuje stavebnú agendu presunúť na Okresné úrady resp. stavebných komisárov, tak že asi sa to ani neoplatí už riešiť
2. zriadiť nájazd pre detské kočíky v priestoroch Materskej školy
starosta - p. riaditeľka je zásadne proti, aby sa v šatni pohybovali detské kočíky, tak sa od tejto realizácie upustilo
3. zriadiť osvetlenie v priestoroch amfiteátra – do konca mája by sa to malo zrealizovať, aby to bolo pripravené na AFS
4. izolovať prípojku vody pri Obecnom úrade - pri tohtoročnej zime, kde nemrzlo sa ani ľad nezalieval, pri februárovom zalievaní ľadu sa nepoužíval hydrant ale voda cez kotolňu.
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1
za: (Ing. Adamčík, Bc. Dugas, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Verebová, Ing. Záviš)
Zdržal sa: 1 (Ing. Husnaj)
Bod 5. Správa o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
Starosta spolu s prednostom realizovali tieto činnosti:
- príprava podkladov na spájanie ZŠ a MŠ, veľká byrokracia - na viaceré úrady. Žiadosť na MŠ SR je podaná.
- úprava žiadosti na hasičskú zbrojnicu, schválená dotácia od MV SR
- Koordinácia prác VPP
- VO Zelené parky a Rekonštrukcia DHZO
- zabezpečenie posypu ciest
- žiadosť na MF SR – zabezpečenie nových kamier
- príprava podkladov k vydaniu stavebného povolenia na hasičskú zbrojnicu
- zabezpečenie geodeta, ktorý pracuje na geometrických plánoch - ul. Školská, chodník - okolo p. Rybára, ul. Rybárska, ul. Krátka – SPF
- zabezpečenie výmeny svietidiel na križovatke na ul. SNP, aby boli dobre osvetlené body a uzly v križovatke, výmena v najbližšom čase
- avízo správcovi komunikácie – Slovenská správa ciest - označenie prechodov pre chodcov
- sfunkčnenie kamerového systému na ul. Školskej
- vybavovanie stavebnej agendy
- upozornenie VVS – údržba prepadovej šachty v areáli ZŠ, kvôli zápachu pri bytovkách
- poškodené /naklonené stĺpy spoločnosti Telekom – upozornený správca, aby to riešil
- doplnená žiadosť ohľadom dotácie na nákup kompostérov, opäť v riešení, bude informovať či niečo z toho bude
- účasť na poradách - mikroregión, CO
- realizácia novej stránky obce
- rokovanie so zástupcami Urbariátu, ohľadom možného riešenia vlastníctva futbalové ihriska obci Rozhanovce, ktoré bude v apríli

Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
jednomyselne
Bod 6. 1. úprava programového rozpočtu obce Rozhanovce na r. 2018 – 2020
Ing. Bombová – prečítala návrh na 1. úpravu rozpočtu
- vyrovnaný rozpočet
Zmena sa týka:
- transferu na školstvo – navýšenie,
- dotácia na matriku
- nevyčerpaná dotácia z r. 2017
- navyšujú sa finančné prostriedky na zeleň 120 000 eur
- bežné – mzdy a odvody na matriku, školstvo, dotácia ZŠ kapitálové
Firma Atrium architekti poslala dnes faktúru na 19620,- Eur – bude treba upraviť rozpočet, lebo počítalo sa s nižšou sumou - navýšenie z finančných operácií – nechá sa to na ďalšie zastupiteľstvo
Ing. Nedbalová – pokiaľ nie je dodané poťadované dielo, tak by sa faktúra nemala platiť
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ust. § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje
1. úpravu rozpočtu r. 2018 podľa predloženého návrhu
2. celkové príjmy v sume 2 063 146,89 € a
celkové výdavky v sume 2 063 146,89 €
Hlasovanie:
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
jednomyselne
Bod 7. Správa HK z kontroly a evidencie prideľovania súpisných a orientačných čísel
Bod 8. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2017
Správa z kontroly a evidencie prideľovania súpisných a orientačných čísel
HK – správy boli predložené v písomnej podobe vopred.
Prideľovanie súpisných a orientačných čísel - agendu vybavuje p. Česláková,
- sledovala sa zákonná lehota, či sa niektorý žiadateľ neuprednostňuje, povinné prílohy – neboli vo všetkých prípadoch, pridelenie archívnych znakov a registratúrnych značiek - 75 rokov musí byť v archíve.
Správa o kontrolnej činnosti
- zákon jej ukladá začiatkom roka skontrolovať prijaté opatrenia. Konštatuje splnenie vo všetkých prípadoch
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Rozhanovce v zmysle § 18f ods. 1., písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu z kontroly evidencie a prideľovania súpisných a orientačných čísel v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
jednomyselne
Obecné zastupiteľstvo Rozhanovce v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2017 v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
Hlasovanie:
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
jednomyselne
Bod 9. Návrh prílohy č. 2 k VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka navštevujúceho školské zariadenie
Starosta – prečítal návrh prílohy č. 2 k VZN č. 01/2017
- upravuje sa iba počet žiakov
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje prílohu č. 2 k VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka navštevujúceho školské zariadenie.
Hlasovanie:
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
jednomyselne
Bod 10. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Adamčík
- reaguje na p. Maščáka - poznámka k odpadu pri hasičskej zbrojnici – bolo tam množstvo odpadu, obhajuje vývoz odpadu – 360 t, ešte tam aj ostal nevyvezený odpad na ihrisku ktorý bude tiež treba spratať, nech sa ide presvedčiť alebo nech sa spýta tých čo boli zadarmo na brigáde upratovať
- VO – Zelené parky - bola to veľká chyba, takéto veci sa mu vôbec nepáčia, pripomína že členovia finančnej komisie okamžite odporučili súťaž zrušiť a dôsledne kontrolujú každé obstarávania, pripomína že už zastavili či poukázali na nejedno plytvanie či podozrenie z porušenie zákona
- konkretizoval podľa neho porušenia zákona pri VO v minulých zastupiteľstvách z ktorých boli aj pokuty
Ing. Kolár –poukzauje, že funguje mechanizmus kontroly, nikto nie je neomylný.
- vadí mu, že ľuďom sa predkladajú polopravdy a klamstvá
- pri mobilnej triedičke odpadu – tiež sa predniesla polopravda
Ing. Maščák – pýta sa na konkrétne chyby z čias, keď bol poslancom, - žiadnu kritiku konkrétne na nejakého súčasného poslanca nevyslovil
Ing. Adamčík – poukázal že je škoda že aj v minulosti sa tak nekontroloval priebeh VO, napr. podivné budovanie prípojok, či napríklad porušenie zákona pre obstaraní opravy ciest, ale je dobré že to už niektorí kontrolujú aj ako neposlanci
Ing. Nedbalová – pýta sa aká suma sa vybrala na základe poplatku za miestny rozvoj
HK – musí byť doručená kópia stavebného povolenia na úrad, a na základe toho sa vyrubí poplatok. Pripravila vzor rozhodnutia.

Ing. Nedbalová – je to viazané na stavebné povolenie, nie na kolaudačné rozhodnutie

Kolár – je to možnosť obce ako získať prostriedky

Dugas
- ďakuje za prípravu pre elektrinu – amfiteáter
- na kultúrnej komisii rozmýšľali, aby sa vybudoval prístrešok za pódiom na amfiteátri, kvôli prezliekaniu vystupujúcich, a tiež už bude potrebný náter konštrukcie
- doručil do podateľne žiadosť na pridanie svetla na ul. M.Č. Trenčianskeho a tiež kamery – kvôli zlodejom
Starosta - svietidlo nie je problém pridať, ale kamera zatiaľ nie je vo výhľade
Starosta – upozorňuje, že občania by mali sledovať značky áut, ktoré sa pomaly pohybujú po obci, z dôvodu opakujúcich sa krádeži v obci
Prednosta – riešil otázku prestrešenia amfiteátra – za pódiom
- navrhol osloviť pána, ktorý robil pódium, aby vyhotovil cenovú ponuku na prestrešenie
- hranoly je potrebné vymeniť, pretože sú prehnité, tak aby sa to stihlo do AFS 2018
Ing. Adamčík – pýta sa na cesty v správe SPF, či už starosta riešil prevody
Starosta – v pondelok zabezpečí doručenie žiadosti priamo na SPF
Ing. Nedbalová – pýta sa na stav riešenia spojenia ZŠ a MŠ?
Prednosta – je v kontakte s pani Veselskou na MŠVVaŠ, ktorá rieši agendu regionálneho školstva. Boli odoslané všetky žiadosti a vyjadrenia, takže dúfa, že to bude v poriadku. Vyradenie by malo prebehnúť k 31.08. 2018. Je v kontakte s p. riaditeľom ZŠ.
Ing. Adamčík – posiela na obecný úrad podnety od občanov, konkretizoval:
1. Je možné zverejniť oznam o úmrtí na webe alebo sms – kou ak si to rodina bude želať?
Starosta – problém so zasielaním sms, budeme musieť zmeniť službu, ktorou sa zabezpečuje odosielanie
- vždy je potrebný súhlas občana
2. chýba radar pri firme Komes – Slovenská správa ciest o tom vie, bude to riešiť
3. diery, výtlky a ošarpané zábradlie – je prísľub na opravu v jarných mesiacoch
4. poškodené palisády pri Milk Agre – je potrebné ich opraviť označiť reflexným prvkom a urobiť výsadbu
5. ulica Zámočnícka – žiadosť občana na osadenie zrkadla na neprehľadnú križovatku Brezová-Zámočnícka - starosta bude riešiť s dopravákmi
6. žiadosť na vysadenie tují okolo plota pri cintoríne popri chodníku – podľa starostu tam už bola výsadba, ale vyschli a neosvedčili sa
Ing. Kolár – je potrebné najprv upraviť plot pri cintoríne a až následne urobiť výsadbu
Ing. Adamčík – prezentuje nápad oživiť zeleň v obci a zasadiť 50 stromov ako symbol 50. ročníka AFS, symbolicky zasadiť posledný
7. navrhuje podnet od občana, a to lepšie označenie ulíc v lokalite Karamy a pod cintorínom
8. navrhuje odstrániť odpad v okolí Hýľovho potoka

Starosta reagoval že poverí riešením zodpovedných

 

Ing. Nedbalová – kedy prebehne zametanie po zimnej údržbe?
starosta – už sa realizuje
Starosta – 4.4.2018 o 17:00 – uskutoční sa stretnutie s urbariátom ohľadom futbalového ihriska, návrh urbariátu odpredať pozemok pod futbalovým ihriskom
Starosta – videl vizualizácie ZŠ, ktoré sú pekné, kde je ale potrebná veľká investícia
- upozorňuje na nutnosť stretnutia stavebnej komisie – aby sa určili priority v tomto roku
Starosta – dotácia, ktorú obec žiadala na AFS sa z dôvodu rozpočtového provizória KSK odkladá, dúfa, že sa to do AFS vyrieši
Ing. Rabada
- prechody pre chodcov SNP, Rybárska, Blatná – označenie
- cesty v správe obce, je potrebný súhlas KSK a polície
- pýta sa v akom stave je žiadosť na priestory pre novú lekáreň v budove zdravotného strediska. Podľa jeho informácií lekárni Scorpio - existujúcej lekárni neboli ponúknuté nové priestory, tak ako sa to prezentovalo, takže sa to dozvedeli až neskôr. Osobný názor je neotvárať novú lekáreň, pretože 2 sa v obci zrejme neuživia. Pýta sa čo je nové v tomto.
Ing. Kolár – podľa zákona je podmienka, že lekáreň na poschodí nemôže byť. Musí byť bezbariérový prístup.
Starosta – ak mne klamali, klamal som aj ja. Tvrdili, že lekárni Scorpio to bolo ponúknuté.
Ing. Rabada – bolo by vhodné brať ohľad na roky, ktoré pôsobia v obci
Prednosta – upozornil spoločnosť, ktorá mala zámer prevádzkovať tu lekáreň na podmienku bezbariérovosti, nech zváži ponuku. Obec v rozpočte nemá prostriedky na bezbariérový prístup. Odvtedy nepodali žiadne stanovisko.
Ing. Kolár – priestory sú zatiaľ voľné?
Starosta – áno, sú voľné
Ing. Rabada - pýta sa na riešenie ul. Rybárskej
Starosta – už je v riešení
Ing. Rabada – apeluje, aby sa pohla táto vec, aby sa zokruhovala ul. Rybárska a M.Č. Trenčianskeho
Ing. Rabada - ohľadom klavíra v KD, ktorý by sa dal zrekonštruovať/naladiť, zisťoval cenu
Starosta – je to veľmi kvalitný klavír, bolo by vhodné to naladiť
Ing. Rabada – ohľadom budovy – bývalý Dom služieb - návrh od občanov -zriadiť ZUŠ
- dáva do pléna
- navrhuje uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok
Starosta – statický posudok na budovu je veľmi zlý
Ing. Nedbalová – navrhuje ponúknuť budovu na dlhodobý prenájom
Starosta – bola ponuka, na ktorú nikto nereflektoval, statik odporúča budovu zbúrať, najefektívnejšie riešenie
Prednosta – prezrel všetky výzvy, ale na výstavbu škôl zatiaľ nie je zverejnená žiadna výzva
Ing. Adamčík – odporúča nafotiť budovu a v budúcnosti zachovať architektúru tejto budovy, pre prípad zbúrania a postavenia na novo
Ing. Rabada – ako to vyzerá s ÚP ZaD08?
Starosta - pred týždňom prebehlo vyhodnotenie pripomienok ZaD 08, spracovateľ každému vysvetlil osobne zdôvodnenie neakceptovania pripomienok. Je potrebné prijať uznesenie o súhlase OZ s vyhodnotením pripomienok, ďalej sa pokračuje v spracovaní až do júnového zastupiteľstva, kde sa urobí konečný výstup.
Ing. Kolár – vadí mu jedna vec, bolo by vhodné urobiť jeden jednotný ÚP. Nevenoval sa ÚP a myslel, že firma splní požiadavky občanov, nie je spokojný so spoločnosťou ATRIUM Architekti.
Ing. Adamčík –p. Bittóová z Okresného úradu neustúpi pri otváraní ďalších lokalít, s p. Burákom bola úplne iná dohoda. Čo odporúča p. Bitóová – navrhuje nový UP, lokality ako napr. nad kostolom zredukovať pre nečinnosť a navrhnúť nové lokality aby sa neblokovali tí čo stavať chcú
Ing. Nedbalová – kapacity VVS a. s. sú naplnené aj na vodovod aj na kanalizáciu
- aby sa nestalo to, že vydanie stavebného povolenia bude podmienené vybudovaním studne a čističky
Ing. Rabada – už teraz je problém, a keď sa rozbehne výstavba spol. Tempus vznikne problém
Starosta – uvažuje sa o napojení Beniakoviec a Vajkoviec, tak v tomto prípade budú musieť rozšíriť kapacitu čističky
Ing. Rabada – je predpoklad schválenia UP v júni? Sú ešte otvorené veci?
Ing. Nedbalová – už 2 roky sa to rieši
Ing. Rabada – koľkým žiadostiam našich občanov sa vyhovelo za takú vysokú faktúru?
Ing. Kolár – je ich iba niekoľko
Ing. Adamčík – pokiaľ to takto zostane do budúcna, treba prehodnotiť spoluprácu s p. Burákom
Prednosta – je potrebné situáciu vopred riešiť
Ing. Nosáľ – občan
- rozumne to zhodnotil p. Adamčík – vzťah s p. Burákom
- dopredu dohodnuté riešenia s občanmi
- navrhuje, aby sa najrozumnejšie doriešili tieto ZaD 08
- podľa p. Hoppanovej je možné buď vypustiť lokalitu alebo navrhnúť nové veci
- v novom návrhu UP je treba úplne vypustiť obchvat v časti Bunkov
- je to cca 20 ha, a cez 400 vlastníkov parciel
- nie je treba riešiť a vyhadzovať peniaze na architekta, ktorý naplánuje to, na čo obec nebude mať nikdy peniaze

Ing. Adamčík - súhlasí z vypustením obchvatu, je to ekonomická aj relaizačná utópia vymyslená a s chválená v roku 2009

Ing. Nedbalová – navrhuje dohodnúť sa so spol. Tempus, aby refundovala alikvotnú časť nákladov za obstaranie UP
Rabada – vyriešila sa situácia iba pre Tempus, nie pre občanov
OZ - poveruje starostu s ponížením faktúry za obstaranie UP a refundovanie časti nákladov spoločnosťou Tempus
Ing. Kolár – navrhuje vypracovať smernicu, ktorá by určovala koľko z rozpočtu sa schváli na dotácie pre cirkvi.
HK – je už vypracované VZN o dotáciách.
Prednosta – je to približne rovnako prerozdelené pre viacerých.
Ing. Nedbalová – pýta sa na byt, ktorý ostal voľný po odsťahovaní p. Puškáša
starosta – bol ponúknutý pre p. Mycovú, ktorá mala podanú žiadosť o pridelenie bytu
starosta - byt Školská – rieši pán advokát Treščák – má byť súdom vydané rozhodnutie o vyprataní
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov odporúča starostovi vstúpiť do jednania s firmou Tempus ohľadom úhrady alikvotnej časti nákladov spojených s vypracovaním Územného plánu obce Rozhanovce, Zmeny a doplnky 08 a vrátiť faktúru spol. Atrium Architekti a jej uhradenie až po odovzdaní diela.
Hlasovanie:
Za: 9 Proti: 0 zdržal sa: 0
jednomyslene
Starosta ukončil rokovanie OZ o 19:35
 

pridané 27.3.2018