Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ 14.12.2017

Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ 14.12.2017

ZÁPISKY zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2017

Nahrávku nájdete tu - od cca 50 tej minúty začínajú dopyty občanov

 

Bod 1. Otvorenie rokovania OZ
Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
ospravedlnená : PaedDr. Martina Koribská - PN
Starosta predniesol návrh zloženia komisií, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Návrhová komisia:
Ing. Aneta Nedbalová
Jana Verebová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Michal Husnaj
Ing. Oto Záviš
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Pružinská
Starosta dal hlasovať za návrh zloženia návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky:
Hlasovanie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
jednohlasne

Bod 2. Schválenie programu
Starosta vyzval poslancov na prípadné návrhy na doplnenie programu:
Adamčík – navrhuje stiahnuť VZN č.5/2017 – odôvodnenie, nebolo by v súlade so zákonom, pretože podľa návrhu nebýva vo vymedzenej lokalite aspoň 5% daňovníkov
Kolár – je za ponechanie tohto bodu – návrhu VZN č. 5/2017 a za jeho schválenie. Dáva na zváženie tento návrh pre poslancov, pretože sa chystá veľký developerský projekt, ktorý by priniesol financie pre obec. Navrhuje zadať celé katastrálne územie do tohto VZN.
Adamčík – VZN musí byť platné celý rok, ďalšie schválenie je možné až o rok
Verebová – pýta sa na možnosť príjmu pre obec, kde je možné ho použiť
Adamčík – iba na zákonom stanovené výdavky
Adamčík – sťahuje svoj návrh na zrušenie tohto bodu a návrh ostáva v pôvodnom znení
Starosta nechal hlasovať schválenie programu dnešného zasadnutia OZ:
Hlasovanie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

 

Bod 3. Dopyty občanov
Nosáľ F. – pýta sa ÚPO ZaD 08, prebehlo konanie, či sa plánuje OZ venovať územnému plánu
Starosta – na dnešnom OZ sa územný plán nebude riešiť
Nosáľ – ako sa rieši územný plán? Aký je názor poslancov, starostu k súčasnému návrhu územnému plánu?
Starosta – podklady, pripomienky k návrhu sa spracovávajú a budú sa ešte raz pripomienkovať, ktoré budú akceptované alebo neakceptované. Približne v marci by mal byť proces ukončený
Kolár – doplní – vyjadruje sklamanie z činnosti p. architekta Buráka, veci, kt. sa vyžadovali sa nezapracovali, alebo len minimálne. Pokiaľ bude ÚP v konečnej fáze, treba to odkontrolovať.
Adamčík – pravda je že neboli zakreslené veci, ktoré boli dohodnuté, tak sa bude trvať na tom, aby sa to zakreslilo podľa návrhov, samozrejme v medziach zákona, resp. kresliť tak ako chcú občania
Nosáľ – prebehne jednanie pred odsúhlasením? Prosí o súčinnosť a navrhuje, aby sa poslanci aktívne zapojili do tohto procesu.
Nosáľ – prosí o zvolanie dotknutých obyvateľov lokality Bunkov – zakreslenie obslužnej komunikácie
Kolár – je zbytočné to riešiť teraz, treba to ponechať na schôdzu pred schválením ÚP
Adamčík – tento stav vznikol ešte v r. 2006 s prvým UP, snažil sa informovať občanov o ZaD 08 všetkými možnými prostriedkami, preto je určite aj toľko pripomienok
Starosta – p. Burák nezakreslil ÚP podľa občanov a potrebujeme to zmeniť

p. riaditeľ ZŠ Takács
- problém sa týka nedostatočnej kapacity ZŠ, je to vážna až kritická situácia
- navrhuje ako riešenie prístavbu k ZŠ
- informuje o náraste počtu tried, budúci rok až 18 tried, potreba vytvorenia odborných učební, zrušená knižnica
- spájajú sa triedy, kvôli nedostatočnej kapacite
- v 9/2017 sa zapojili do projektu na vybavenie učební, v prípade vybrania tohto projektu nebude kde realizovať vybavenie týchto učební
- aktuálne nebola zverejnená výzva na realizáciu výstavby alebo prístavby ZŠ
- vybrali prístavbu a zároveň prepojenie ZŠ s telocvičňou, a tým aj rozšírenie kapacity školskej jedálne
- ZUŠ Valaliky, elokované pracovisko Rozhanovce – takmer 80 žiakov ZUŠ navštevuje, ale vyučuje sa po rôznych kabinetoch, triedach a pod.
- žiada o financovanie, reálna suma bude známa až keď prebehne verejné obstarávanie
- každý rok vedia ušetriť určité finančné prostriedky, takto ušetrené prostriedky by využili na túto prístavbu
- nie je to záležitosť riaditeľa, ale robí všetko preto, aby bol každý pyšný na túto školu, robí sa to pre žiakov, ktorých počet neustále stúpa
- spoluprácu s ostatnými obcami – spolufinancovanie, nevie si to dosť dobre predstaviť, či by to bolo vôbec reálne
Kolár – za posledné roky pribudlo veľa obyvateľov, o niekoľko rokov už bude neskoro niečo riešiť
riaditeľ – nie sú ani náhradné priestory na ďalšie triedy
Husnaj – prešiel si žiadosť, projekt a chce povedať, že navrhnutá suma 400 000 eur je dosť a ďalšia vec je vysúťažená cena, ktorá môže byť podstatne nižšia
- dávame na škd 40000 ročne - či sa nedajú použiť tieto prostriedky
- osloviť okolité obce
- narástol by počet žiakov, tým by obec získala viac peňazí od štátu
- oželieť chodník ale radšej investovať do vzdelania detí
- škola má progres
Rabada – myslí si, že väčšina poslancov je za, páči sa mu prístavba, nájsť formu ako financovať tento projekt
vedúca školskej jedálne – p. Tóthová – je za projekt, pristavila sa jedáleň, urýchlilo sa to, kapacitne ale nespĺňa potreby
- odporúča pristaviť aj jedáleň, kuchyňu a skladové priestory
- jedlo sa prekladá, znehodnocuje, kuchárky majú čo robiť aby to jedlo bolo čo najlepšie a najteplejšie
- bolo by to najideálnejšie riešenie
Kolár – bolo by potrebné myslieť aj na ďalšie rozšírenie ZŠ, myslieť na jedáleň, myslí že to je dobrá voľba
Starosta – tiež navrhuje rátať v projekte aj s jedálňou
Nedbalová – na budúcej schôdzi OZ budeme vedieť prebytok rozpočtu
Adamčík – je za návrh ísť do projektu, mať ho pripravený, tiež stavebné povolenie pretože môžu prísť výzvy počas roka 2018
Starosta – pýta sa poslancov, či majú všeobecný súhlas s prístavbou ZŠ
poslanci – vyjadrili všeobecný súhlas s realizáciou prístavby ZŠ, ktorý predniesol riaditeľ ZŠ
Nosáľ A. – pýta sa na ÚP, je tam riešená ďalšia ZŠ a predškolské zariadenie

/pozn.je tam riešená iba ako plocha občianskeho vybavenia t.j. môže byť všetko čo patrí do občianskeho vybavenia/

viď


riaditeľ – vidí to reálne postaviť to počas budúceho roka

 

Gazdačko Ľuboš – zaujíma ho téma rozpočet najmä - výdavkové položky , využiť 70000 eur na požiarnu zbrojnicu
- dotáciu KŠK
- položka oprava vozidiel
- dotácie pre cirkvi 0 eur - prečo

- výrub drevín pri zbronici 

- kultúrne akcie 10000 eur -nech si nikto nerobí kampaň za obecné peniaze
- prečo je rozpočet vyrovnaný, neuvažuje sa o úveroch
- rozpočet je mu v značnej miere nejasný

- prosí o stanovisko k tomu načo bol potrebný plot na ihrisku
Nedbalová – vyrovnaný je preto, lebo je schvaľovaný tento rok a ešte nie je známy prebytok rozpočtu - bežná prax
- 15 dní bol zverejnený na internete s možnosťou pripomienkovať, neprišla žiadna

Adamčík – v textovej časti sú vysvetlené všetky položky výdavkov
- Na zbrojnicu dostaneme 35000 eur od štátu a tiež refundáciu za odkúpenie budovy preto je na jednej strane príjem a výdaj, sú to extra dotačné peniaze sľúbené od ministerstva vnútra, inak by ich obec ani nedostala čiže by tam ani neboli, počíta sa aj s refundáciou za nákup budovy čiže možno to obec nebude stáť nič, treba chápať aj to
- ďalej rozprávať že obec dala 10 000 za výrub drevín je blud a zavádzanie, /o brigáde si prečítate tu/ jediné za čo obec platila je vývoz odpadu a štiepkovanie defakto stroje, lebo po to v akom stave bola budova sa vyviezlo 360 ton odpadu bolo vyvezených z okolia zbrojnice za sponzorskú cenu, výrub robili hasiši sami v rámci brigády, neviem odkiaľ má takéto informácie, ale sú chybné

- k budove - bola obava, že tam prídu ďalší rómovia, obec to mohla odkúpiť ak by zriadila verejnoprospešnú stavbu, preto sa to riešilo odkúpením a následne sa bude riešiť rekonštrukcia na požiarnu zbrojnicu, kvôli bezpečnosti obyvateľov
Kolár – výrub drevín to nebol, obec platila iba stroje, treba uvádzať pravdivé informácie
- Boli snahy od problémových občanov na odkúpenie ako bolo spomenuté
- Všetko ako plot a čistenie pozemku sa urobilo z ušetrených peňazí z VO
- Do 2 rokov je potrebné požiarnu zbrojnicu sfunkčniť, taká je podmienka
Husnaj – vysúťažená cena na rekonštrukciu zbrojnice bude oveľa nižšia
Adamčík – pohybuje sa často na ihrisku, množia sa odpadky neúnosná situácia, plot bol veľmi potrebný, stál cca 8000 eur a konečne spraví poriadok na ihrisku, cez zápas im behajú deti z osady po ihrisku, prípadne ich psy naháňajú hráčov, nepekná vizitka pre obec keď k nám prídu hostia je to hanba
- Dotácia pre KŠK nechápe čo mu vadí - okrem obce má klub aj sponzorov, ale asi nemá predstavu koľko čo stojí hlavne poplatky a autobusy nehovoriac
- Pýta čo je to za poznámka o propagáciu vlastných akcií, to nie je pravda to je opäť len zavádzanie. Preto že je pred voľbami nemajú sa konať žiadne kultúrne akcie hej?! Predvolebná kampaň by to bolo keby sa konali len vo volebnom roku, lenže oni sa konali dlhodobo a to je veĺký rozdiel. Ak chce má prísť pomôcť.

Pozn. Predvolebná kampaň to bola pred troma rokmi tesne pred voľbami keď sa objednával autobus pre dôchodcov do Poľska, vtedy si na nich spomenuli...

A pre pokojný spánok niektorých, Matúš Adamčík nemá momentálne žiadne ambície kandidovať na starostu obce a podľa mojích informácii tak nejde urobiť žiadny poslanec či zamestnanec obecného úradu, či súčasný starosta.

Dugas – hovorí o množstve financií o rôznych výdavkov na kultúru, zoškrtalo sa z 13000 na 10000, vyše polovica sú dotácie a sponzorské z tohto vykryté tak že nechápe poznámke
- 50. ročník AFS, tam je potrebné veľké množstvo financií pretože ide o okrúhle výročie
- 2500 občanov, ktorí chcú aj nejakú kultúru, konajú sa športové akcie, deň obce, vatra, posedenie pre starších a majú vysokú účasť
Nedbalová – k dotáciam Gréckokatolícka cirkev, už dostala na výstavbu veže dotáciu, teraz je to 2. rok kedy sme nedali dotáciu, pretože chceme dokončiť investičné akcie, ktoré sa začali v obci
Starosta – gréckokatolícka cirkev, farnosť Rozhanovce dostala najprv budovu, parkovisko, pozemok, ale prispievalo sa aj na ostatné veci – napr. ozvučenie
- Keby sme dali peniaze na výstavbu veže – kapitálový výdavok, bolo by to porušenie zákona, pretože obec nemôže financovať výstavbu – cudzí majetok
- V takejto formulácii táto dotácia nemôže prejsť, ak tak obec urobila v minulosti tak pochybila podľa šetrenia kontrolórky
HK – podľa VZN o poskytnutí dotácií nie je možné poskytnúť prostriedky na výstavbu, je to porušenie finančnej disciplíny, iba v prípade obnovy historických budov
- dobrú spolupracuje s poslancami, HK upozorní na problém a navzájom sa rešpektujú preto tak urobila aj teraz
Dugas – na kultúru sa získavajú peniaze aj z iných zdrojov nielen z obecných peňazí
Pacák – informuje o tom, že od obce už získali dotáciu, ale sú odkázaní na pomoc druhých, tým že sú malé spoločenstvo veriacich
- Je za pomoc aj hasičom, ale chce aby bola nejaká zhodná cesta
HK – upozorňuje na to, že budova zbrojnice je majetkom obce a výstavba veže v chráme gréckokat. cirkvi nie je možná, z toho dôvodu, že nie je majetkom obce
Pacák – ak je nejaká cesta schodná, je treba hľadať spôsob ako sa to dá
- je potenciálna možnosť aj nárastu farníkov v Rozhanovciach, nové rodiny
- pracuje s mládežou,
- vysvetľuje význam vybudovania tejto veže
- život bez praktizovania viery si nevie predstaviť
- nerobí to pre seba, ale pre občanov
Kolár – každý je citlivý na svoju oblasť, uznáva, že všetky sú dôležité
- Zriaďovateľ DHZ je obec, a tá je povinná zveľaďovať svoj majetok
Pacák – chýba veža na chráme
Nedbalová – rozpráva sa s farníkmi a podľa nich nie všetkým chýba veža
Dancák – prišiel kvôli tomu, aby vysvetlil veci k činnosti dhz a zámeru riešiť zbrojnicu
- dostávajú od štátu dotáciu
- vysvetľuje možnosť dotácií od štátu

- nechápe útokom na zámer so zbrojnicou

- čo sa týka plota – obhajuje jeho výstavbu, aby sa ihrisko izolovalo od neprispôsobivých, pracuje sa tam s deťmi, boli prípady kedy ich naháňal pes po ihrisku a cigani
- obhajuje prácu dobrovoľných hasičov na brigádach a práci pre obec, hasení požiaru domu ale aj hliadky počas dušičiek ktoré tiež uhasili hrob
- vysvetľuje položku servis vozidiel, je možnosť aj dodania nového auta od štátu a servis bol čerpaný len asi 170 eur a keby sa niečo s Karosou stalo, treba mať peniaze na opravu
Maščák – vôbec nemá nič proti hasičskému zboru, má obavu z chátrajúcej budovy roky a jej terajšej rekonštrukcie
- čo sa týka kultúry – neuznáva akcie typu „pivo a guľáš zadarmo“

Adamčík - nikdy nebola akcia kde bolo pivo zadarmo, čo sa týka guľaša nebude si zakladať každý poslanec alebo člen komisie živnosť aby predával guľáš s registračnou pokladňou, na to je predsa repre fond, je to tak jednoduchšie a obec ešte na jeden guľáš za 50 eur má, ale ak má niekto z prítomných možnosť podarovať suroviny tak určite to bude aj menej

Husnaj – chce sa vyjadriť ku žiadosti gréckokatolíckej cirkvi - návrh
- prispieva na kultúru v obci, organizuje akcie, venuje sa deťom –navrhuje prispieť na zriadenie pastoračnej miestnosti, bude potrebné prešpecifikovať žiadosť
Pacák – nikto ho neoslovil, s tým že treba prešpecifikovať žiadosť

Adamčík - teraz Vám to vysvetľujeme ako by sta to dalo

Kolár – nebude za veci, ktoré sú v rozpore so zákonom, minulý rok sa neriešil obsah žiadosti o dotáciu ale to, že bola doručená neskoro
Nosáľ A. – pýta sa na svoju žiadosť, výstavbu cesty na ulici Poľnej
Starosta – zaoberal sa touto žiadosťou a požiada sa SPF o prevedenie všetkých pozemkov na obec a potom môže obec konať už na svojom pozemku aj o vyčlenení peňazí na opravu

 

4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta prečítal uznesenia, ktoré mu vyplynuli z predchádzajúceho OZ
- oplotenie starej sporiteľne
- byt Rusnáková – sudkyňa je dlhodobo PN, spis bol pridelený inej sudkyni, mala by rozhodnúť v najbližšom čase
- parkovisko školská – je spracovaný projekt, bude sa riešiť v jari 2018, iba terénne úpravy spolu s chodníkom Družstevná

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Hlasovanie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
5. Správa o činnosti starostu
Starosta predniesol svoju činnosť za uplynulé obdobie:
- Koordinácia VPP
- spolupracoval na VO spolu s prednostom
- Hýľov potok – čistenie
- dozariaďovala sa 4. trieda MŠ
- uskutočnil sa vývoz veľkokapacitných kontajnerov
- postavil sa adventný veniec
- zakúpila sa nová chladnička do KD
- zabezpečil stromček
- vybavuje stavebnú agenda
- rozpracované veci, osvetlenie ul. Poľnej
- zúčastňoval sa na akciách
- preberanie stavieb, líniové stavby, chodník Robotnícka, SNP
- dokončil sa plot na ihrisku
- Osadenie značiek pri ZŠ
- pripravuje sa nová web stránka, elektronická pečať, vybavenie kancelárie nábytkom
- prebehla kontrola NKÚ, KSK, bez problémov
- Kontrola zo Sociálnej poisťovne

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie správu o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

 

6. Návrh VZN č. 4/2017 o zrušení ZŠ a jej súčastí, zrušenie MŠ a zriadenie ZŠ s MŠ
Starosta predniesol návrh VZN a vyzval na diskusiu.
p. riaditeľka Nohajová
- ide o dosť vážne rozhodnutie
- osobne nevidí v tom význam, bolo by to opodstatnené pokiaľ by mala MŠ iba 1 triedu, každý má svoje starosti a problémy
- keď dôjde k zlúčeniu, myslí si, že pôjdu ako bremeno pre ZŠ
- budova je v dezolátnom stave, už sa niečo urobilo, interiéry, zateplenie, vybavenie, chodníky
- nie je to šťastné riešenie, pri tejto situácii prístavby ZŠ
- vyjadrenie riaditeliek MŠ, ktoré týmto prešli, nebolo kladné
- čo sa týka byrokracie, neustále pribúda agenda, ktorú musia riešiť
- pýta sa na túto situáciu, prečo sa zlučuje?
starosta – aby sa zefektívnil celý proces chodu MŠ
p. riad. Takács
- bude musieť prebehnúť výberové konanie na riaditeľa školy
- kvantum práce naviac, pre ZŠ to bude cudzia problematika
- na rade školy, ktorá sa uskutočnila kvôli tomuto zlúčeniu sa väčšina členov vyjadrila kladne
- zaujíma ho finančná stránka, nie je štandardné z dôvodu, že MŠ nie je v spolu v jednom areáli
- čo sa týka investícii do MŠ, bude to náročnejšie ako mal predstavu
Rabada –
- v rámci návrhu VZN je dôvodová správa, ktorá odôvodňuje toto zlúčenie
- neefektívne finančné prostriedky
- argumenty boli aj za aj proti
- bude to výhodnejšie pre obec, bude komunikovať iba s jednou školskou inštitúciou
- finančnej zodpovednosti sa obec nezbavuje– stále sa rieši rekonštrukcia MŠ
- predniesol hlasovanie rád MŠ aj ZŠ
- vlastný názor – je za zlúčenie
- vzniknú aj lepšie možnosti čerpania financií zo štátu
Husnaj – chce oboznámiť p. riaditeľa so skutočným stavom budovy MŠ
- v posledných rokoch sa veľa investovalo do MŠ
- budova bude v dobrom stave, je treba doplniť vybavenie, nie je v dezolátnom stave
Starosta - je opravená strecha, okná, bude sa riešiť elektroinštalácia aj zateplenie
Adamčík – aj v rozpočte je vyčlenená položka na rekonštrukciu MŠ
Nedbalová – obci odpadne veľa starostí, niekedy aj riešenie malicherností
Nohajová – samostatne nemohla riešiť problémy, pretože nemá právnu subjektivitu
- problémy sa nevyskytli v pedagogickej činnosti,
- snažila sa zapájať aj do projektov
HK – podstatou je skvalitnenie pedagogického procesu
Nohajová – obhajuje pedagogický proces, chváli prácu pedagógov aj pripravenosť detí na vstup do ZŠ
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
1. berie na vedomie návrh VZN č. 4/2017 o zrušení Základnej školy, ul. SNP č. 121, Rozhanovce a jej súčastí,
Materskej školy, ul. SNP č. 446, Rozhanovce
a zriadení Základnej školy s materskou školou, ul. SNP č. 121, Rozhanovce a jej súčastí. Elokované pracoviská ako súčasť Základnej školy s materskou školou ul. SNP č. 446, Rozhanovce.
2. schvaľuje návrh VZN č. 4/2017 o zrušení Základnej školy, ul. SNP č. 121, Rozhanovce a jej súčastí,
Materskej školy, ul. SNP č. 446, Rozhanovce
a zriadení Základnej školy s materskou školou, ul. SNP č. 121, Rozhanovce a jej súčastí. Elokované pracoviská ako súčasť Základnej školy s materskou školou ul. SNP č. 446, Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 7 Zdržal sa: 1 (Záviš) Proti: 0

 

Bod 7. Návrh VZN č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
HK – po dôslednom preštudovaní zákona je buď potrebné neschváliť tento návrh alebo upraviť ho v § 2 kde je v rozpore so zákonom
HK – cituje zákon, v jednotlivej časti – je územie celistvá časť obce, v kt. žije najmenej 5% daňovníkov obce
- musí sa ustanoviť buď pre celú obec, alebo jednotlivé ulice
Kolár – navrhuje na celé územie, aby sa niečo nezmeškalo, keďže sa chystajú veľké developerské projekty
HK – miestny poplatok sa stanovuje pre celé katastrálne územie Rozhanovce -§2
HK – prečítala sadzby podľa návrhu, ustanovila sa najnižšia možná sadzba podľa zákona
- Je na poslancoch, či sa schváli
Rabada – dajú sa upraviť sadzby?
HK – v medziach zákona
Adamčík – prostriedky sa môžu použiť na kapitálové výdavky – napríklad aj na prístavbu ZŠ
Husnaj – pouvažoval by nad poplatkom 15 eur na stavby, ktoré sú určené na podnikateľské účely
- Ak by nejaký investor chcel investovať do priemyselnej zóny, neklásť mu prekážky, dať nižší poplatok
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje návrh VZN č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj so zapracovaním pripomienky: § 2 – Miestny poplatok za rozvoj sa stanovuje pre celé katastrálne územie obce Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Husnaj- odporúča citlivo VZN odkomunikovať, prečo sa schválilo, že prostriedky je možné použiť iba na kapitálové výdavky, investícia do majetku obce
Bod. 8 Správa z následnej kontroly účelového vymedzenia dotácie, podmienok poskytnutia a čerpania dotácie
HK – predniesla svoju správu, poslanci ju mali doručenú vopred
Okrem tejto činnosti vykonáva aj pomoc pri iných úkonoch v rámci obecného úradu:
- Spracovala výpoveď z nájmu bytu – do 31.12.2017
- vypracovala rozhodnutie o priestupku pri porušení VZN o používaní pyrotechnických výrobkov
- spolupodieľala sa na vypracovaní návrhu rozpočtu na r. 2018 – boli zapracované všetky požiadavky
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu z následnej kontroly účelového vymedzenia dotácie, podmienok poskytnutia a čerpania dotácie.
Za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Bod 9. Žiadosti o schválenie dotácií na r. 2018
Dobrovoľný hasičský zbor Rozhanovce
Starosta – prečítal žiadosť o dotáciu DHZ - 10 000,- eur
Nedbalová – do rozpočtu je zapracovaných 3000 eur, navrhuje tiež schváliť
Návrh na uznesenie :
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu € 3 000,- pre Dobrovoľný hasičský zbor Rozhanovce na účel uvedený v bode 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
OZ - Klub športu a kultúry Rozhanovce
Starosta – prečítal žiadosť o dotáciu KŠK - 7000,- eur ako minulý rok
Adamčík – dohodli sa pri tvorba rozpočtu na sume 6000 eur pretože sú nový sponzori
Výdaje klubu sú vo výške 11 000,- eur za rok 2017, najvyššia položka je na doprava ročne je 2000,- eur. Hľadajú si aj iných sponzorov nespoliehajú sa na obec.Rekonštruujú si sami budovu.
Rabada – chváli prácu klubu, prácu s mládežou.
Adamčík – upozorňuje ešte na to, že obec navyše platí nájom za ihrisko, kosenie a elektrinu čiže podporuje dostatočne.

Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu € 6 000,- pre Občianske združenie – Klub športu a kultúry Rozhanovce na účel uvedený v bode 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 (Ing. Adamčík)

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rozhanovce
Starosta prečítal žiadosť o dotáciu – Eur 7 500,-výstavba chrámovej veže, pastoračné centrum, schodište
Rabada – navrhuje hľadať spôsob, aby sme vedeli poskytnúť niečo pre aj cirkev
Kolár – treba žiadať na konkrétnu činnosť
Adamčík – v rozpočte sa vedia nájsť určité prostriedky v bežných výdavkoch, čiže treba zmeniť účel žiadosti
Pacák – má aj stavebné povolenie a súhlas susedov
Poslanci vyjadrili vôľu poskytnúť dotáciu pre gréckokatolícku cirkev, farnosť Rozhanovce, je potrebné preformulovať žiadosť.
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie žiadosť o dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Rozhanovce.
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

 

Žiadosť o prenájom priestorov – lekáreň
Starosta – vysvetlil žiadosť, ponuka na zriadenie lekárne v priestoroch zdravotného strediska
Bývala neurológia – menšia ambulancia bude fungovať ako ambulancia všeobecnej lekárky
Lekáreň Scorpio v Rozhanovciach – bola oslovená, ponuku na presun do priestorov zdravotného strediska neakceptovali

Adamčík - pre istotu by to mal niekto preveriť či je to pravda

Starosta – je lepšie prenajať to a mať zisk, ako by priestory mali ostať prázdne

 

Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. berie na vedomie žiadosť spoločnosti Monstill, s.r.o., Toryská 1/C, Košice o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku Rozhanovce za účelom zriadenia lekárne a spracuje podmienky možného prenájmu.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 Zdržal sa: 0
Bod č. 10 Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Rozhanovce na roky 2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
HK – prečítala svoje stanovisko
- upozorňuje, že ešte nebola zverejnená výška podielových daní na budúci rok
Upozorňuje na havarijný stav elektroinštalácie a havarijný stav strechy budovy OcÚ, v prípade havarijného stavu sa budú musieť použiť prostriedky z rezervného fondu.
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2020.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Starosta informuje o podaní žiadosti na Ministerstvo kultúry na rekonštrukciu strechy.

 

Bod č. 11 Návrh programového rozpočtu
Ing. Bombová – predniesla návrh rozpočtu. Rozpočet je vyrovnaný.
HK – je tvorený ako programový, ako zákon ukladá

 

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
a) schvaľuje
programový rozpočet pre rok 2018 podľa predloženého návrhu celkový rozpočet včítane FO vyrovnaný
v objeme: príjmy: 1 846 809,00 €
výdavky: 1 846 809,00 €
HV: 0,00 €
b) berie na vedomie
návrh programového rozpočtu pre roky 2019-2020 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Bod č. 12 Informácia o rozpočtových opatreniach
Ing. Bombová – prečítala informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce.

 

Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Bod č. 13 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rozhanovce na I. polrok r. 2018
HK – predniesla návrh plánu svojej kontrolnej činnosti na I. polrok r. 2018
HK – ešte neukončila veľkú kontrolu čo sa týka odpadov, z dôvodu PN pracovníčky zodpovednej za odpady
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok r. 2018
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

 

Bod č. 14 Návrh plánu zasadnutí OZ na r. 2018
Starosta prečítal návrh zasadnutí na budúci rok.
Nedbalová – predniesla - proti návrh prvé 3 zasadnutia je proti, a navrhuje tieto dátumy:
15.03
21.06.
20.09.
15.11.

 

Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje návrh plánu zasadnutí OZ Rozhanovce na r. 2018 podľa návrhu.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Bod č. 15 Voľba prísediaceho pre Okresný súd Košice okolie pre r. 2018 - 2020

 

Starosta – prečítal návrh na prísediaceho pre Okresný súd Košice okolie. Doteraz túto funkciu za obec vykonávala p. Božena Pekľanská.
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 140 zákona SNR č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení zmien a doplnkov schvaľuje do funkcie prísediaceho pre Okresný súd Košice – okolie, na funkčné obdobie 2018 – 2021 Ing. Máriu Paškovú, nar. 06.02.1952, bytom 19. januára 485/25, Rozhanovce.
Hlasovanie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

 

Bod č. 16. Dopyty a interpelácie poslancov
Husnaj – navrhuje presunúť stavebný úrad do Rozhanoviec, pretože je problém s vybavovaním stavebných povolení, dlhé lehoty, pracovníčka nestíha
- Zriadiť na stavebný úrad na obci, presunúť agendu, obec platí sa za tieto prenesené kompetencie
- Vrátilo by sa to na skolaudovaných stavbách
Starosta – vysvetlil situáciu v minulosti, p. Nižňanská je zahatená agendou
- Rozprával sa aj s ostatnými starostami a boli by za tento návrh
- sám schvaľuje tento návrh
Nedbalová – do budúcnosti by uvažovala aj nad ostatnými agendami
- na stavebnú agendu navrhuje p. Ing. Vargová
Nedbalová – tlmočí žiadosť p. Nosáľovej, chce oceniť občanov, ktorí prispievajú darovaním krvi
- Nejaký malý darček pre každého darujúceho, občerstvenie,
Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.
Adamčík:
- Navrhuje nainštalovať v MŠ lyžiny na kočíky aby sa ľahšie dostali matky dnu
- Struňák – predniesol žiadosť p. Struňáka, poškodenie auta a nečinnosť obce s kamerovým systémom, ktoré to zapríčinilio
starosta – súhlasí so zriadením prístupu pre kočiare
- p. Struňák už dostal odpoveď na svoju žiadosť
Dugas – navrhuje zadebnenie prípojky pri OcÚ,
- Starosta prisľúbil odizolovanie
- Vhodné popremýšľať nad rekonštrukciou zásten v amfiteátri
- LED osvetlenie na amfiteátri – pri prípravných prácach počas akcií na amfiteátri
- navrhuje zriadiť elektrickú rozvodňu na amfiteátri – aby sa nemuselo napájať z kostola, stĺpa
- navrhuje nového člena do kultúrnej komisie – Tibor Sopko, pomáha pri akciách
Kultúrna komisia v súčasnosti pracuje v zloženi: poslanci – 3 členovia – Dugas, Verebová, Koribská a ak sa schváli, tak nový člen – Tibor Sopko
Starosta – potrebuje od všetkých predsedov komisií, zápisy a prezenčné listiny – do budúceho týždňa 20.12.2017, kvôli vyplateniu odmien za rok 2017

 

Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Tibora Sopka – neposlanca za člena kultúrnej komisie.
Hlasovanie:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Dugas –navrhuje tiež odmenu pre T. Sopka pre nezištnú prácu počas prípravy kultúrnych akcií
HK – nie je možné vyplatiť odmenu, pretože za člena komisie bol zvolený až teraz
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov odporúča starostovi:
- presunúť stavebnú agendu na obec Rozhanovce
- zriadiť v priestoroch MŠ nájazd pre detské kočíky
- zriadiť v priestoroch amfiteátra osvetlenie a zriadiť elektrickú rozvodňu
- zaizolovať prípojku vody pri OcÚ
Hlasovanie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Rabada – navrhuje odmenu pre p. starostu, vyjadruje spokojnosť s jeho prácou, spoluprácu pri zriadení 4. triedy MŠ, úspešné dokončenie rekonštrukcie
- navrhuje zvýšenie platu starostu o 70% za mesiac december 2017

 

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie platu starostu obce Rozhanovce za mesiac december 2017 o 70%.
Hlasovanie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Bod č. 17 Rôzne
Žiadosť p. Tomášová
- starosta prečítal žiadosť p. Tomášovej o vysporiadanie pozemkov, vyvlastnenie nehnuteľnosti z r. 1978 – chodník pre peších, ktorý ústi na ul. Košickú
- podľa informácií, ktoré má pán starosta, dostali za tento pozemok zaplatené, sú aj svedkovia
- preverí túto skutočnosť aj v archíve obce
- p. Tomášová nemôže zabrať túto parcelu, pokiaľ sa využíva ako cesta
- obec má aj vyjadrenie právnika k danej veci
Darovacia zmluva – J. Maščák – predĺženie ulice Mlynskej
- starosta predniesol návrh darovacej zmluvy od darcov pre obec Rozhanovce
- všetko je zariadené aj na katastri, je potrebný iba súhlas OZ a uznesenie

 

Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje uzatvorenie darovacej zmluvy a prijatie daru od darcov /zoznam v uzneseni/

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Záver
Starosta ukončil rokovanie OZ o 21:30
 

 

pridané 27.12.2017