Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ 28.6.2018

Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ 28.6.2018

Doplnené zápisky zo zasadnutia OZ dňa 28.06.2018:

 

1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov a občanov.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
ospravedlnený :
Jana Verebová
PaedDr. Martina Koribská

2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Pán starosta navrhol zmenu programu - bod 3 otázky občanov a bod 4 odpredaj pozemkov ulica Školská a SNP
Ing. Adamčík - navrhuje zameniť bod 3 – podnetné návrhy občanov
Starosta dal hlasovať za zmenu programu:
Hlasovanie za program s úpravou:
za všetci: 6

Starosta navrhol zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Návrhová komisia:
Ing. Marek Rabada
Matúš Dugas
Overovatelia zápisnice:
Ing. Aneta Nedbalová ...................................................
Ing. Michal Husnaj ...................................................
Hlasovanie: za komisie
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
(Ing. Husnaj – neprítomný počas hlasovania z dôvodu oneskoreného príchodu)

 

3. Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta prečítal, ktoré uznesenia mu vyplynuli z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva
- rokovanie so spoločnosťou Tempus o refundácii nákladov spojených s obstarávaním ZaD08 – konateľ spoločnosti je naklonený tejto téme, je ochotný uhradiť faktúru po ukončení obstarávania ZaD08

 

4. Otázky občanov
Adrián Šula
Ulica SNP - urobený rigol oproti cintorínu a na druhej strane je to zanedbané, v minulom roku bola vytopená pivnica, čistí to aj napriek tomu, že to nie je jeho pozemok. Je to 3. dom od Hyľového potoka. Pýta sa na možnosť úpravy rigola, kosí sa cintorín, takisto ľavá strana cesty a pravá strana ulice sa nekosí.
Starosta – rigoly spravuje Správa ciest KSK, suplujeme ich práce z našich prostriedkov. Obec poriešila jednu stranu a Správa ciest mala zabezpečiť dlažobné kocky, aby sa zabránilo záplavám, zatopeniam. Obec sa bude týmto zaoberať, bol by prepych mať chodníky po oboch stranách, ale rigoly sa budúci rok môžu v spolupráci so správou ciest urobiť. Mal by to zabezpečiť KSK – tam patrí aj zabezpečenie kosenia.
Kolár – navrhuje riešiť to s KSK, aby sa zapojili aj do úpravy rigolov
Starosta – bude sa robiť premostenie a bude sa musieť vyčistiť aj kanál/rigol
MUDr. Kasová
Pýta sa na odpredaj pozemkov na ul. Školskej
Starosta – bude sa to riešiť v dnešnom programe

 

5. Odpredaj pozemkov na ul. Školskej a SNP
Starosta predniesol žiadosti občanov o odpredaj pozemkov – ul. Školská: Husnaj, Popovič, Ondruš, Domby, Kasová
- Jedná sa o pozemky, ktoré sú obecné, sú prihradené, užíva sa obecný pozemok
- Obec je ochotná tieto pozemky odpredať
- Už sa to v obci realizovalo, bol vypracovaný znalecký posudok a geometrický plán
- Je na poslancoch za akú sumu sa odpredá
- Znalecký posudok bol vypracovaný Ing. Pojezdalom
- na daných pozemkoch sú uložené siete
- suma podľa znaleckého posudku je € 19,36 hodnota za m2 a k tomu by sa mali započítať náklady na znalecký posudok a geometrický plán + 1 euro – € 20,36
- Obec nemôže predávať za cenu nižšiu ako je znalecký posudok
MUDr. Kasová – pýta sa, či je braté do úvahy, že je tam vecné bremeno - siete
Starosta – áno je to zvážené v posudku
Kasová – sú to staré potrubia, kde sa objavujú už aj poruchy
Kolár – pôvodne sa siete uložili na obecný pozemok teraz je to prihradené
Kasová – ak to odkúpi, tak musí pozemok sprístupniť, keďže ide o verejný záujem. Keď pozemok kupovala, nevedela o tom, že je obecný.
Kolár – obec nevie prinútiť plynárne a iných dodávateľov, aby to preložili
Kolár – chyba bola, keď sa začali stavať ploty
Kasová – ako bude obec postupovať, voči občanom, ktorí neodkúpia?
Kolár – nebude sa to zatiaľ riešiť iným spôsobom
Kasová – upozorňuje na to, že sa bezplatne stará obci o pozemok
Kasová – týka sa to občanov aj nad Školskou ulicou?
HK – najmenej za cenu znaleckého posudku,
Husnaj – je to nevyriešený problém z minulosti, ktorý je teraz na poslancoch a občanoch, aby sa vyriešil
Návrh na uznesenie:

 

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predaj pozemkov obce zapísaných na LV č. 748 v obecnom vlastníctve vo výške € 20,36 za m² na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing. Jánom Pojezdalom.
Hlasovanie
Za:7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

Žiadosť Ing. Sekerák/Sekeráková
Doručili žiadosť o odkúpenie parcely na ul. SNP- cca 14 m2, medzitým bol vypracovaný geometrický plán je výmera presne 21 m2
- je to parcela na konci dediny pri vstupe na SOU, pozemok nezaujímavý na využitie, nepoužiteľný
- je potrebné v prípade ochoty predať, schválenie zámeru predaja a znalecký posudok
Sekerák – má vypracovaný znalecký posudok
Adamčík – stretol sa osobne s p. Sekerákovou, všimol si, že pozemok je aj nedávno oplotený, pýtal sa na to. Vysvetlenie bolo, že sa prekladal nejaký optický kábel. Myslí si že by to nemalo byť za cenu znaleckého posudku, po chybe v minulosti, kde sa vzápätí pozemok, ktorý obec predala občanovi hneď predal za trhovú cenu. Pozemky sú oplotené s prípravou na výstavbu pravdepodobne RD, resp. stavebné.
Sekerák – dostali návrh 50 EUR za m², je to cena za stavebný pozemok. Tento pozemok nemá náležitosti stavebného. Na vlastné náklady dali preložiť kábel, nie sú tam siete, z jeho pohľadu je 50 eur veľa. Jemu to trošku pomôže, ak bude ochota predať, tak to kúpi, ak nie tak nie. Majú znalecký posudok na 11,30 EUR za m².
Sekeráková – nedá sa brať ako stavebný pozemok, celková výmera je 86 m², 40 m² je asfaltová cesta do SOU, zvyšných 40 m² je rigol a kúsok zelene.
HK – prečo to bolo prihradené ak to patrí obci?
Sekeráková – prekladal sa optický kábel, za ktorý zaplatili 5000 EUR.
Husnaj – pýta sa HK či obec potrebuje dať vypracovať svoj znalecký posudok?
HK – dôležité je to, že musí byť overený katastrom
Husnaj – môžeme schváliť zámer predaja? Ak budeme mať ďalšie informácie, v tom prípade vieme rozhodnúť o predaji
Kolár – jeho názor, tých 50 EUR je neadekvátna cena a druhá vec , ak ho teraz nepredáme, do budúcna pre obec neprinesie nič, tých 20 eur by bolo prijateľné
Sekerák – 20 eur je pre nich prijateľných
Husnaj – nemá prehľad o pozemkoch, nechce zahlasovať za niečo, aby sa v budúcnosti nemal výčitku že predal za nevýhodnú cenu obecný pozemok
Sekerák – plot je možné za hodinu preložiť
Rabada – nie je to veľký pozemok

 

Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje zámer predaja pozemkov obce zapísaných na LV č. 3215, parc. reg. „E“ č. 3146/114 katastrálne územie Rozhanovce vo výmere 21 m2.
Hlasovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predaj pozemku časť parcely KN – C č. 838/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2605 m² (novovytvorená parcela 383/214, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m² v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 11/2018, vedeného na mapovom liste č. Košice 2-8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran – GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26.03.2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 27.03.2018, úradne overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 25.05.2018 Ing. Martina Olexová, pod číslom 430/2018, zapísaného na LV č. 748, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne
územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor vo vlastníctve obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre Ing. Peter Popovič, rodený Popovič, narodený 06.09.1955, bytom Školská 10, Rozhanovce za kúpnu cenu vo výške 20,36 € (slovom dvadsať eur tridsaťšesť centov).

Hlasovanie:
Za:7 proti: 0 zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predaj pozemku časť parcely KN – C č. 838/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2605 m² (novovytvorená parcela 383/216, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m² v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 11/2018, vedeného na mapovom liste č. Košice 2-8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran – GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26.03.2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 27.03.2018, úradne overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 25.05.2018 Ing. Martina Olexová, pod číslom 430/2018, zapísaného na LV č. 748, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre Miroslav Husnaj, rodený Husnaj, narodený 17.08.1967, bytom Hanojská 3, Košice za kúpnu cenu vo výške 20,36 € (slovom dvadsať eur tridsaťšesť centov).

Hlasovanie:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 1 (Ing. Husnaj)
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predaj pozemku časť parcely KN – C č. 838/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2605 m² (novovytvorená parcela 383/215, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m² v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 11/2018, vedeného na mapovom liste č. Košice 2-8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran – GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26.03.2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 25.05.2018 Ing. Martina Olexová, pod číslom 430/2018, zapísaného na LV č. 748, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre MUDr. Kasová Anna, narodená 28.01.1975, bytom Školská 8, Rozhanovce za kúpnu cenu vo výške 20,36 € (slovom dvadsať eur tridsaťšesť centov).

Hlasovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predaj pozemku časť parcely KN – C č. 838/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2605 m² (novovytvorená parcela 383/212, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m² a novovytvorená parcela č. 383/213, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m²) v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 11/2018, vedeného na mapovom liste č. Košice 2-8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran – GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26.03.2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 27.03.2018, úradne overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 25.05.2018 Ing. Martina Olexová, pod číslom 430/2018, zapísaného na LV č. 748, okres Košice – okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve obce Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce pre Bohumil Ondruš, rodený Ondruš, narodený 04.04.1954 a manželku Milenu Ondrušovú, rodenú Lukáčovú, narodenú 25.08.1956, obaja bytom Mierová 11, Rozhanovce za kúpnu cenu vo výške 20,36 € (slovom dvadsať eur tridsaťšesť centov).

Hlasovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predaj pozemku časť parcely KN – C č. 838/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2605 m² (novovytvorená parcela 383/217, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m² v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 11/2018, vedeného na mapovom liste č. Košice 2-8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran – GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26.03.2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 27.03.2018, úradne overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 25.05.2018 Ing. Martina Olexová, pod číslo 430/2018, zapísaného na LV č. 748, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve obce Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce pre Radoslav Domby, rodený Domby, narodený 13.01.1976, bytom Školská 4, Rozhanovce za kúpnu cenu vo výške 20,36 € (slovom dvadsať eur tridsaťšesť centov).

Hlsovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Sekerák - pýta sa na možnosť odkúpenia – záver
Starosta – zámer predaja je odsúhlasený, v septembri bude určená cena
HK – áno

Starosta navrhuje presunúť ako ďalší bod Vyhodnotenie pripomienok - ZaD08 z dôvodu prítomnosti Ing. arch. Agnesy Hoppanovej.
6. Vyhodnotenie pripomienok Územného plánu obce Rozhanovce, Zmeny a doplnky 08
Ing. arch. Hoppanová – bola informovaná, že sa zmenili závery z výsledkov ZaD08, preto považovala za potrebné predniesť to poslancom, kde predpokladá opätovne prebratie vyhodnotenia pripomienok
Stavebný zákon neukladá povinnosť, aby OZ odsúhlasovalo v procese obstarania tieto vyhodnotenia. Zo skúsenosti vie, že pred záverečným schvaľovaním je potrebné, aby sa to prerokovalo, prejednalo aké dôsledky má pripomienkové konanie. Bolo dosť problémov, aj s osobitnými rokovaniami. Predovšetkým orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad.. Absolvovali aj prerokovanie neakceptovaných pripomienok. V niektorých príp. sa nedali vôbec pripomienky akceptovať. Sme v štádiu, kedy ešte nie je dokumentácia upravená, len tabuľkové prehľady, ktoré dostane Ing. arch. Burák, ktorý dokumentáciu upraví a až potom bude vydané konečné rozhodnutie Okresného úradu, odbor opravných prostriedkov, po týchto stanoviskách OÚ, už poslanci môžu schvaľovať konečný Územný plán.
Lokalita – pod cintorínom – zvolané opätovné rokovanie s p. Bittóovou, k záberu poľnohospodárskej pôdy, nepodarilo sa ju presvedčiť, kde by tento orgán uznal, že navrhovanú komunikáciu je treba nechať v riešení.
Lokalita Bunkov – bolo rokovanie, kde boli prizvaní všetci, ktorých sa to týka
- Celá lokalita Bunkov sa vypúšťa zo ZaD08
- Poslanci mali voči tomu určité námietky, kde skupina poslancov navrhuje zmeniť pripomienky
Adamčík – prezentuje výkres územného plánu od r. 2005 a porovnanie všetkých zmien k dnešnému dňu
Hoppanová – prečítala pripomienky – jednotlivých občanov
Adamčík – väčšina namieta, aby sa riešil navrhovaný obchvat,  keby to bol nový UP malo by zmysel riešiť. V tomto stave nemožno obchovat, ktorý tam je od roku 2005 vyňať pokiaľ to neurobí zhotoviteľ. Tí čo namietajú pravdepodobne boli privedení do omylu.

- Uvádza príklady žiadateľov o zmenu v lokalite Bunkov, ktorí namietajú sami proti sebe a tak sami seba pripravia o zmenu, ktorú chceli. Obchvat obce nie je zmenou, je tam od roku 2005. Obchvat obce sa dá odstrániť iba novým územným plánom nie zmenami a doplnkami, resp. ak je odborne spôsobilá osoba ochotná ho vyňať čo v tomto prípade nie je. Trebalo naietať pri tvorbe nového územného plánu. Súhlasi, že obchvat obce je ekonimicky nezmysel a nikdy nebude realizovaný.
- V princípe ten obchvat tam ostane, bude to zložitejšie pre všetkých žiadateľov o zmenu ÚP
- Celá táto zmena by išla preč ak by len kvôli tomu nesúhlasili
- Je preto rozumné vyhodiť lokalitu Bunkov? Obchvat tam aj tak ostane, navyše zakreslené zmeny podľa žiadateľov zmiznú z predmetného riešenia čiže nebudú mať ani zmenu podľa požiadaviek ani odstránený obchvat. Ak by sa zmierili s odstránením obchvatu pri novom územnom pláne mohli by do toho času aspoň uspokojiť požiadavky na terajšie zmeny, to im asi nebolo pri prerokovaní vysvetlené. Všetky námietky smerovali k obchvatu pričom aj niektorí ktorí sa sťažujú boli sami prítomní pri jeho schvaľovaní či siedmich zmenách.
- Alebo sa nájde iný zhotoviteľ, ktorý to zohľadní ak tento nie je ochotný
Hoppanová – tomuto problému sa venovali, očakávali po predchádzajúcich rokovaniach, kde boli niektorí zástupcovia obyvateľov, že záver bude takýto, že sa ponechá lokalita Bunkov. Prijal sa záver, že sa vypúšťa celá lokalita Bunkov
Nanovo sa musí vysvetliť, že ich pripomienka sa neakceptuje. Aplikujeme v rámci obstarávania UP princíp, pokiaľ vlastník s riešením verejnoprospešnej stavby nesúhlasí, vtedy je možné aj napriek jeho nesúhlasu, prijať záver, že jeho pripomienka sa neakceptuje. Ale pokiaľ to nie je verejnoprospešná stavba, tak sa vypustí.
Urobí sa ešte raz vyhodnotenie pripomienok so všetkými občanmi. Musí to byť oficiálne. Záver musí byť pozmenený novým riešením.
Nosáľ – boli spolu v kontakte s p. Hoppanovou. Záver bol taký, že nie je možné v rámci zmien ju takto schváliť. Ak tento obchvat nechceme, tak musíme požiadať o zrušenie obchvatu v novo otvorenom UP. Uvedomuje si to, že či bude 20 m vyššie alebo nižšie, nič to nemení na tom, že tam ostane. Ak môže povedať za seba a za ľudí, ktorých dôveru má, tak nevidí problém vo vypustení tejto lokality.
Rabada – toto kompromisné riešenie by bolo správne pre obec. Došlo k dohode na nejakých malých úpravách. Zakreslené boli až teraz.
Hoppanová – nevie o nejakom kompromise
Nosáľ – vysporiadanie s miestnymi komunikáciami
Hoppanová – návrh, ku ktorému sa dávali pripomienky
- Vypúšťa sa celá lokalita Bunkov
Nedbalová – ani my poslanci sme nevedeli, veľké veci sa vypúšťať nemôžu
- Keby sme vedeli, že čo sa bude dať robiť, tak by sme otvorili nový UP, nie zmeny a doplnky 08
Hoppanová – bežná prax, nikto na začiatku procesu nedá záruku, že všetko prejde, architekt to nemôže hneď povedať, na to je proces obstarávania ÚP, kde sa vyjadruje 40 zúčastnených organizácii a vlastníci. Architekt musí do toho vniesť vklad, má svoju koncepciu. Niektoré zmeny sú proti tejto koncepcii.
Nedbalová – zo skúseností mohli vedieť, že už sa to stalo 3x, že to neprejde
Hoppanová – UP nie je len záležitosť ochrany poľnohospodárskej pôdy, je tam dalších x faktorov. Každý má pocit, že to dokáže vybaviť.
Adamčík – už to nevyriešime, takže je treba to uzavrieť, kopec žiadateľov čaká
Hoppanová – nevie, čo sa stane, keď polovica povie, že súhlasí a druhá nesúhlasí.
Kolár – hlavný problém je to, čo bolo nakreslené a čo nebolo nakreslené ako bolo dohodnuté
Hoppanová – tým, ktorým sme nevyhoveli, musíme vysvetliť prečo sme im nevyhoveli.
Nosáľ – aký ma zmysel, naťahovať toto, keď je zámer - obchvat dať preč. Je treba urobiť nový UP, ktorý chceme aby bol.
Hoppanová – chce sa vyhnúť tomu, aby sa ÚP preskúmaval prokurátorom.
Kolár – schváliť to tak, ako to je navrhnuté
Nedbalová – ak sa schváli Tempus-u, tak faktúru vedia zaplatiť, a môže sa otvoriť nový UP
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení súhlasí s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov a organizácií z verejného prerokovania návrhu „Územného plánu obce Rozhanovce – zmeny a doplnky 08“ s pripomienkou, že lokalita Bunkov sa ponechá v riešení ZaD08 a zvolá sa nové prerokovanie neakceptovaných pripomienok v tejto lokalite.

 

Hlasovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Kolesár- kedy to bude hotový UP ?
Starosta – bude to hotové v septembri alebo októbri 2018

 

7. Návrh na zápočet nájomného pre spoločnosť MEDI-LIVA s.r.o.
HK – prečítala návrh na zápočet nájomného pre spol. MEDILIVA s.r.o.
- Má prenajatú ambulanciu v priestoroch zdravotného strediska – všeobecná lekárka. Po predložení účtovných dokladov, nájomca investoval do nášho majetku. Navrhuje od 07/18 započítať nájomné.
- Potrebujú rokovať k nájomnej zmluve
Nedbalová – myslí si, že majú adekvátne nájomné voči priestorom
Rabada – ak budeme investovať do priestorov, tak nájomné by sa malo zvýšiť
Kolár – nemôžeme akceptovať zvýšené náklady
HK – prečítala niekoľko pripomienok spol. k návrhu nájomnej zmluvy
JUDr. Barabas – výška nájmu nebol problém, v zmluve sú šedé miesta. Nájomca mal hradiť iba bežné náklady, neboli umiestnené hasičské zariadenia. Sú to priestory, ktoré využívajú obyvatelia obce Rozhanovce, je treba skultúrniť tieto priestory. Najväčší problém je v médiach.
MUDr. Vávrová – k nájomnému platí aj energie – 130 € – zálohové platby. Tým, že prebrala ambulanciu, muselo sa rekonštruovať. Náhodná kontrola hygienikov by ambulanciu zavrela. Výdavky hradila zo súkromného účtu, takže tieto prostriedky, nemôžu byť zarátané.
MUDr. Vavrová – rozprávali aj o plošine pre imobilných ľudí, aby sa vedeli dostať na poschodie. Podnet vyšiel od pacientov.
Kolár – nájom je v poriadku z vašej, nie našej strany. Nájom je 150 eur.
Starosta – chápe tak, že p. dr. obviňuje obec. Byty majú svoje merače a zdravotné stredisko svoje. Nie je dôvod si myslieť, že platíte za niekoho energie.
Adamčík – seriózne jednanie je predostrieť problémy a možné riešenia a nevyhrážať sa, pokiaľ sú nejaké neodkladné veci, je treba urobiť zámer a predložiť ich do rozpočtu na ďalší rok
JUDr. Barabas – dohodne sa s HK

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení schvaľuje zápočet nájomného vo výške 605,08 EUR pre spoločnosť MEDI-LIVA s.r.o., IČO 36598925 so sídlom Kostolná 1, Rozhanovce za náklady na rekonštrukciu ambulancie a ostatných nebytových priestorov, so začiatkom zápočtu 01.07.2018.

Za: 2 (Ing. Záviš, Ing. Adamčík)
Proti: 3 (Ing. Nedbalová, Ing. Kolár, Ing. Husnaj)
Zdržal sa : 2 (Matúš Dugas, Ing. Rabada)

Návrh neschválený

 

8. Správa o činnosti starostu a obecného úradu
- koordinácia prác VPP
- zabezpečenie doplnenia verejné osvetlenia na ul. M. Č. Trenčianskeho
- zabezpečenie naplnenia zákona o ochrana osobných údajov – GDPR
- zabezpečenia spracovania znaleckých posudkov a geometrického plánu
- zabezpečenie opravy rozhlasov
- zabezpečenie monitorovacej správy – regenerácia centrálnej zóny
- sponzori na AFS
- osvetlenie na pódiu - amfiteáter
- separovaný zber – zabezpečenie objednania nádob na separovaný odpad
- maľovanie kancelárii Obecného úradu
- s prednostom riešili možnosť získani financií pre prístavbu ZŠ prostredníctvom splnomocnenca vlády pre rómske komunity – Ravasz
- zabezpečenia jednania so Slovenským pozemkovým fondom - odpredaj, prevod na obec, cesty Kostolná, Lesná, M. Č. Trenčianskeho
- prevzatie obecného nájomného bytu po p. Rusnákovej - bude sa predávať
- odovzdanie nájomného bytu – Kostolná – p. Mycová
- zabezpečovanie stavebnej agendy
- vybavovanie dokladov k stavebnému povoleniu – prístavba ZŠ a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
- podpis zmlúv na poskytnuté dotácie – kompostéry a rekonštrukcia MŠ

 

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení berie na vedomie správu o činnosti starostu a obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
HK – predniesla svoj návrh kontrolnej činnosti, poslancom bol doručený e-mailom
Nedbalová – navrhuje doplniť do návrhu kontrolnej činnosti - bod kontrola vyberania poplatku za rozvoj
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle § 18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 s pripomienkou o doplnení 6. bodu – Kontrola vyberania miestneho poplatku za rozvoj.
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Rozhanovce za rok 2017
HK – prečítala správu
- Hospodárilo sa s prebytkom, ktorý navrhuje schváliť ako prevod do rezervného fondu
- bol zhodnotený majetok obce, nákup kamerového systému, zateplenie KD, kúpa hasičskej zbrojnice, projektová dokumentácia na komunikácie, chodník na ul. Robotníckej, projektová dokumentácia na ulicu Kostolnej, chodník ul. 19. januára, nákup infražiariča, projektová dokumentácia park ZŠ
HK – navrhuje schváliť Záverečný účet bez výhrad
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Rozhanovce v zmysle § 18f ods. 1, písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Rozhanovce za rok 2017.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
11. Záverečný účet obce Rozhanovce za rok 2017
Ing. Bombová – prečítala hlavné body záverečného účtu, materiál bol doručený poslancom
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Rozhanovce za rok 2017
b) berie na vedomie správu nezávislého audítora o vykonanom audite za rok 2017
c) schvaľuje záverečný účet obce Rozhanovce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
d) obecné zastupiteľstvo potvrdzuje výsledok hospodárenia – prebytok 31 665,10 €
e) obecné zastupiteľstvo potvrdzuje prebytok finančných operácií 202 989,91 €
f) schvaľuje odvod skutočného prebytku za rok 2017 t. j. 234 655,01 €
Hlasovanie:
Za:7 proti: 0 zdržal sa: 0
12. Dotácia pre Gréckokatolícku farnosť Rozhanovce
HK – prečítal žiadosť o dotáciu, viacero žiadosti bolo podaných
- Žiada 7500 eur, je na poslancoch koľko sa schváli
Návrhy poslancov:
Rabada – navrhuje 2500,-
Husnaj – má radosť v chráme, cíti sa tam dobre, dobre to tam vyzerá, navrhuje schváliť dotáciu
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SRR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu 2500,- Eur pre žiadateľa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rozhanovce na účel uvedený v bode 9 Žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie:
za:5 proti: 0 zdržal sa: 2 (Ing. Nedbalová, Ing. Kolár)

 

13. Návrh na 2. úpravu rozpočtu
Ing. Bombová - prečítala celkové príjmy a výdavky po úprave
- Upravili sa podielové dane
- Prevod z RF na opravu strechu
- Kompostéry – dotácia
- Zateplenie MŠ – dotácia
- Úprava cestovné

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ust. § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje
1. 2. úprava rozpočtu 2018 podľa predloženého návrhu
2. celkové príjmy v sume 3 298 364,74 €
celkové výdavky v sume 3 291 860,30 €
Hlasovanie:

Za:7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

14. Rozpočtové opatrenia starostu obce
- od zač. roka bolo 6 opatrení
- bežné výdavky
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ust. § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostu obce Rozhanovce.
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

15. Návrh na počet poslancov
- je potrebné odsúhlasiť počty poslancov na ďalšie volebné obdobie
Návrhy poslancov:
Ing. Husnaj – navrhuje 9
Ing. Kolár – 9
Ing. Rabada – 9
Návrh na uznesenie:
1. Obecné zastupiteľstvo obce Rozhanovce v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov určuje počet poslancov Obce Rozhanovce v novom volebnom období r. 2018-2022 9 (počet)
2. Obecné zastupiteľstvo obce Rozhanovce podľa § 166 ods. 1-4 zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva obce
Rozhanovce pre volebné obdobie 2018 – 2022 jeden volebný obvod, ktorý sa zhoduje s hranicami obce Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

16. Návrh na určenie rozsahu výkonu starostu
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Rozhanovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov určuje výkon funkcie starostu Obce Rozhanovce v novom volebnom období r. 2018-2022 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
17. Správa o výsledku finančnej kontroly
HK – vykonala kontrolu prideľovania dotácii, konštatuje správnosť a úplnosť poskytnutia dotácie
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach podľa § 25 ods. 9 zákona SNP č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

18. Návrh Doplnku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach a členov komisií
HK - prečítala zákon, na základe ktorého sa upravil poriadok odmeňovania
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo podľa § 25 ods. 9 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach a členov komisií.
Hlasovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

19. Schválenie návrhu Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce
Prednosta – proces zlučovania začal v 12/2017, prijatím VZN, všetky podmienky boli splnené, do siete škôl bola zaradená nová škola ZŠ s MŠ Rozhanovce. Teraz je potrebné schváliť jej zriaďovaciu listinu.
Zriaďovacia listina – predkladá ju zriaďovateľ
- bude potrebné výberové konanie na riaditeľa školy
- k 31.08. sa urobí fyzická inventúra majetku
Rabada – bude mať nový subjekt aj nové IČO?
Prednosta – ekonómka ZŠ má zistiť, v súčasnosti sa už umožňuje ponechať pôvodné
Rabada – budú sa informovať zamestnanci o situácii so spájaním škôl?
Prednosta – áno prostredníctvom riaditeľa ZŠ, riaditeľky MŠ a vedúcej ŠJ
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona SNR č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov schvaľuje Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

20. Komunitný plán obce Rozhanovce
Rabada – je to povinnosť obce mať takýto plán?
HK – áno
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Komunitný plán obce Rozhanovce na r. 2018-2022.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

21. Dopyty a interpelácie poslancov
Husnaj – v min. zastupiteľstve bola prednesená žiadosť na zriadenie vlastného stavebného úradu. Pýta sa na stav veci.
Nedbalová – zisťovala u Ing. Vargovej – má veľmi veľa práce, takže to nemôže prijať
Husnaj – navrhuje využiť ÚPSVaR a príspevok na zamestnanie – mladý človek do 25 rokov
Kolár – dá sa vyriešiť ihneď, odísť zo spoločného úradu?
Starosta – ako by sa v praxi poriešilo?
Husnaj – 54§ - Cestou k zamestnaniu/ÚPSVaR
Rabada – pýta sa na rekonštrukciu MŠ?
Starosta – zmluva ešte nie je podpísaná, iba na dotáciu na kompostéry, z dôvodu, že ešte máme čas, sú také šumy, že za takéto peniaze postavíme 2 materské škôlky, preto uvažuje, že to nepodpíše.
HK – nemôžeme hovoriť iba o zateplení škôlky, ale musíme hovoriť aj o ostatných prácach, ktoré sa majú urobiť
Rabada – čo obsahujú tieto práce?
Starosta – elektroinštalácia, rekuperácia, zateplenie strechy, zateplenie fasády...
Husnaj – chce povedať, že sám to tvrdí, je znechutený z eurofondov
Starosta – niekto na týchto eurofondoch profituje, ale tak to funguje v celom štáte
Kolár – veľa veci je tam predimenzovaných
Adamčík – nebojíte sa toho rizika, že neprídu nejaký fušeri, že sa to nestihne v danom termíne, keď sa to nestihne, kam sa umiestnia deti? Vedia o tom rodičia? Euforondy na škôlku sú schválené od apríla. Ako je možné, že nie je jasný harmonogram? Prečo nebol na rodičovskom a oznámil to rodičom? Ceková suma dotácie je 902 635,00 €.
Rabada – je dôležité, aby sa to stihlo do septembra
Adamčík – navrhuje sa zamyslieť nad týmto eurofondom postupne obstarávať, postupne rekonštruovať a nevyužiť eurofondy - predraženie, nutnosť vymeniť nedávno menené okná, nezmysel, riziko pokúť a riziko že deti nebudú môcť chodiť do škôlky, kam dajú rodičia deti?
Rabada – dá sa to etapovite rekonštruovať v tomto projekte?
Starosta – nedá sa, Eufofondy, je tam termín ukončenia prác - 02/2019 v zmluve
Husnaj – navrhuje iniciovať stretnutie so zástupcami firmy, ktorá vyhrala súťaž
Prednosta – informoval sa, naštudoval si podmienky sú prísne nastavené, vo všetkých prípadoch porušenia sa vracajú peniaze
Starosta – dohodne stretnutie so zástupcami firmy
- jedno sedenie so zástupcami firmy a druhé aj s rodičmi
Starosta – pýta sa názor poslancov, či podpísať alebo nepodpísať zmluvu?

 

Medzi tým bolo stretnutie so zhotoviteľom, ktorý podotýkal že je treba čím skôr poslať papiere na kontrolu inak nemôže začať. Je možné práce odložiť do ďalsieho leta. Starosta má zabepečiť neodkladné zaslanie dokumentov na kontrolu a zvolať stretnutie s rodičmi detí po obdržaní harmonogramu prác. Má sa robiť vonkajšie zateplenie, výmena okien lebo nespĺňajú nové normy /obec menila okná pred dvoma rokmi/, výmena kotolne, výmena elektroinštálácie v kotolni, montáž rekuperácie, výspravky, zateplenie strechy - nič viac.

 

Adamčík – kompostéry, pýta sa na distribúciu?
Starosta – do každej domácnosti
Adamčík – navrhuje, aby bola nejaká oficiálna komunikácia z obce ohľadom kompostérov nech každý vie o čo ide.
- strecha obecný úrad – aká je vysúťažená firma?
Prednosta – výzva bola zverejnená , do súťaže sa prihlásil 3 uchádzači, iba jeden splnil podmienky - firma, kt. vyhrala
- kontaktoval víťaza, ktorý sa vyjadril, že v súčasnosti sú iné ceny, musí sa prísť pozrieť na miesto
- predpokladaná cena zákazky bola 114000,- € bez DPH, vysúťažená bola cca 99000,- € s DPH
Adamčík – navrhuje oznámiť občanom, že sa budú rekonštruovať cesty aby nenastali komplikácie a neoznámené obmedzenia
- podnet na palisády Milk Agro – označenie reflexnými prvkami - už niekoľko mesiacov nerealizované, opäť nehoda aura.
- nenatrené zábradlie – Partizán - opäť jednoduchý podnet od občana a nič sa nerobí s tým
- diery – Infražiarič - na čo sme ho kupovali keď mešká oprava výtlkov, niektorí občania už začali opravoať sami príklad Blatná, sťažnosť od občana z Družstevnej že už dlhodobo nikto nerieši veľký výtlk, opäť sa s tým nič neurobilo, je to hanba
- problém vidí v organizácii práce robotníkov OcÚ - je ich málo, majú pomáať VPP, príklad z nedávnej kosby, jeden kosí, štyria pracovníci na VPP na neho pozerajú
- radar – Hýľ? - už vyše roka je podnet na riešenie nič sa s tým nerobi len stĺp leži v jarku pri ceste
- Žiadosť p. Kozárovej? – plot od školy, prečo nie je medzi žiadosťami uvedená? padá jej na pozemok, navrhuje betónový plot so spoluúčasťou obce a tiež obhliadku miesta
Starosta – vychádza, že to je to jej plot, nie obecný
Adamčík - pýta sa na odpoveď pre p. Kozárovú – je potrebné zaslať jej cenovú ponuku pre odkúpeni pozemku
- tlmočil žiadosť p. Hobľáka, žiadal na osadenie zrkadla na Zámočníckej ulici z minulého zastupiteľstva
- či sa konalo v tejto veci
Starosta – zatiaľ sa nekonalo v tejto veci

Adamčík - a bude sa?

Starosta - opýtaj sa na ďalšej schôdzi

Rabada - chodník na Robotníckej – ostal tam štrk po výstavbe chodníka, nedokončené - diery, bude sa tam niečo robiť?
Starosta – už je to poriešené, má to urobiť správa ciest KSK – vlastník cesty
Rabada - pýta sa na park pri ZŠ?
Kolár – pracuje sa na tom, dúfa, že do jesene sa to ukončí, v lete sa nedá robiť výsadba kvôli vysokým teplotám, robia sa iba stavebné práce
Rabada - prechody pre chodcov na ul. SNP?
Prednosta – keď robili cestu, tak sa niektoré prechody nevyznačili

Rabada - Slovenský pozemkový fond– výsledok jednania ohľadom ul. Rybárskej?
Starosta – je potrebné riešiť to, mať to v štádiu územného konania
Rabada - odpredaj vodovodu
Starosta – neriešilo sa to

 

 

22. Rôzne
Starosta - navrhuje schváliť zámery:
- nájomný byt – ul. Školská je voľný, odporúča schváliť zámer odpredať byt
- Zámer majetkovoprávneho vysporiadania ul. Rybárskej, kvôli zokruhovaniu
- Majetkovoprávne vysporiadanie chodník Kostolná/SNP - je prísľub na zámenu s majiteľmi pre vybudovanie chodníka
- Schválenie prevodu majetku SPF na obec Rozhanovce týkajúca sa ul. Kostolná, Lesná, M. Č. Trenčianskeho, Jarná

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje zámer odpredať nájomný byt na ul. Školská 1, byt č. 12 zapísaného na LV č. 1510.
Hlasovanie:
Za: 6 proti: 1 (Ing. Husnaj) zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje majetkovoprávne vysporiadania ulice Rybárskej.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje majetkovoprávne vysporiadanie križovatiek ul. Kostolná/SNP
Hlasovanie:
Za: 7 proti:0 zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje prevod majetku Slovenského pozemkového fondu do majetku obce na ul. Kostolná, Lesná, Matúša Čáka Trenčianskeho, Jarná

Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Rabada - Pozemkové spoločenstvo, návrhlo odpredať pozemky - ihrisko, na stretnutí sa predniesol návrh, že v tomto volebnom období nie sú na to prostriedky, odporúča sa to riešiť v ďalšom volebnom období.
Starosta – potrebujú súhlas OZ, predlženie nájmu do 30.06.2019
Adamčík – riešenie je buď také, že sa dohodne na cene, alebo máme aj ďalšie pozemky kde by sa ihrisko dalo zrealizovať ak by urbariát súhlasil, treba to urgetne riešiť po voľbách novým vedením obce v zájme zachovania športového areálu v obci a poďakovať urbariátu, že nás nechajú dohrať sezónu na ďalšiu sezónu
Rabada – stačí ak jeden z vlastníkov nebude súhlasiť
Kolár – 2/3 väčšina vlastníkov - stačí
Rabada – navrhuje vypracovať posudok a od tejto ceny sa odraziť
Kolár – predbežne je 20 eur za m2, nedá sa tam robiť nič

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie žiadosť Pozemkového spoločenstva o zaslaní stanoviska o predaji ihriska a predĺženie nájomnej zmluvy do r. 2019. Odpredaj nie je možný v tomto volebnom období, keďže naň nie sú vytvorené v rozpočte prostriedky.
Hlasovanie:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Žiadosť obce Sady nad Torysou
- žiadosť/návrh na zriadenie dobrovoľného spoločného hasičského zboru
Starosta – neodporúča schváliť
Dancák – predseda DHZO je tiež proti

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zamieta žiadosť obce Sady nad Torysou o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 

Bytový dom SNP: Žiadosť o vyčíslenie pozemku okolo bytovky
Starosta – neodporúča na predaj, aby mala obec k dispozícii pri starom kaštieli počas prípadnej rekonštrukcie

Adamčík - navrhuje iba prenajať keď je zájem že si tam chcú urobiť drobnú výsadbu aspoň skrášlia prostredie

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie žiadosť obyvateľov bytového domu na ul. SNP, nemá zámer odpredať pozemok a súhlasí s výsadbou trávy a stromčekov po konzultácii s Ing. Kolárom.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Vyúčtovanie za AFS
Matúš Dugas -prečítal vyúčtovanie AFS 2018
- Navrhuje oslovovať sponzorov- aj väčších
- Osloviť ohľadom Dni obce – Zeelandia, Prifol, Skanska
- Navrhuje nepokračovať v spolupráci s KCA
- Pracuje na budúcom ročníku, budúcemu zastupiteľstvu odovzdá už rozpracovanú koncepciu
Deň obce: 11.08.2018 Dugas
Pracuje na tom – predbežne ujo Ľubo – detský program
Headliner – nemá ešte zazmluvneného
Zvukár – už je zajednaný
- Je za kratší a kvalitnejší program
Cyklotrasa: 07.07.2018
Cez Beniakovce, 2 trasy pre náročnejších aj menej náročných
- Medaile pre bicyklistov
- Policajti sú vybavení
- Aj občerstvenie
Výlet autobusom – splavovanie Dunajca a ochutnávka v Nestville
- 07-08/2018
Adamčík
- Pýta sa na akciu a na odmenu za organizovanie AFS
- Navrhuje za čas venovaný prípravám a organizácii 250 eur za celý rok pre Matúš Dugasa
- má výhrady na Deň obce- opäť nepripravenosť a veci na poslednú chvíľu

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje odmenu pre poslanca Matúša Dugasa vo výške 250 eur, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne za celoročnú prácu a mimoriadnu aktivitu ako predseda kultúrnej komisie.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Dugas – navrhuje oceniť Tibora Sopka, min. rok ho prijali za člena kultúrnej komisie a teraz navrhuje odmenu 150 eur za jeho prácu, pomáha pri každej akcii, pomáhal aj s klziskom v zime

 

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje odmenu pre člena kultúrnej komisie Tibora Sopka vo výške 150 eur.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
HK – chcela, by poprosiť o zvýšenie úväzku z 0,3 na 0,4 – práca pri príprave OZ, príprava zmlúv,
Poslanci: všeobecný súhlas poslancov
Starosta :súhlasí s tým

 

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 18 c ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. určuje úväzok hlavnej kontrolórke 0,4 t. j. 15 hodín týždenne od 01.07.2018 pri zachovaní doterajšieho odmeňovania. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú mzdu hlavnej kontrolórky na 764,- EUR mesačne.
Hlasovanie:
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Rabada – AFS dopadli dobre, ale ceny detských atrakcií boli vysoké, navrhuje nabudúce odporúčať ceny pre predajcov
p. Štrbák – poskytnutie pomoci v núdzi
HK - navrhuje starostovi zvýšiť plat, s tým, že sa zaviaže a vyplatí mu danú sumu
Nedbalová – zistí možnosť poskytnutie do výšky trojnásobku výšky životného minima
HK – návrh - rozpočtové opatrenia starostu – 1000,-
Starosta ukončil rokovanie o 21:40
Viktor Gazdačko Mgr. Milan Kič
starosta obce prednosta

 

 

 

pridané 17.7.2018