Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ v Rozhanovciach

Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ v Rozhanovciach

Moje zápisky zo schôdze OZ Rozhanovce zo dňa 3.9.2015 o 17:30 – Malá sála KD Rozhanovce

 

Prítomní poslanci: Ing. Matúš Adamčík, Matúš Dugas, PaedDr. Martina Koribská, Jana Verebová, Ing. Oto Záviš, Marián Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Michal Husnaj

Ospravedlnení: Ing. Aneta Nedbalová

Ďalej prítomní starosta obce: Viktor Gazdačko – viedol zasadnutie, Hlavný kontrolór: JUDr. Mária Želinská, Prednosta obecného úradu: Ing. Mgr. Miroslav Šulík

Hostia: 4

Trvanie cca 2 hodiny

 

Program schôdze – schválenie programu rokovania

Návrh program zasadania obecného zastupiteľstva bol zmenený a to na nasledovný

                                                                        

Otvorenie zasadnutia OZ

 Schválenie programu rokovania,

b/ Voľba návrhovej komisie

c/ Určenie overovateľov zápisnice

d/ zapisovateľa

Prerokovanie žiadosti riaditeľa ZŠ o zriadenie č. Oddelenia ŠKD v šk. Roku 2015-2016

Dopyty a návrhy občanov

Kontrola plnenia uznesení – OZ na svojom zasadnutí 3.9. berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení

Návrh na schválenie:

a – Štatútu obce

b – zásad odmeňovania poslancov a členov komisií a neposlancov členov komisií

1.7. Správa o činnosti od ostatného zasadnutia zastupiteľstva starostu obce

1.8. Správa o činnosti HK – OZ berie na vedomie

1.9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. Polrok 2015

1.10. Vzdanie sa členstva vo finančnej komisii Mgr. Ing. Miroslava Šulíka

1.11 Dopyty a interpelácie poslancov

1.12 Rôzne

1.13 Záver

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomní)

 

 

Zahájenie schôdze:

Starosta predniesol návrhy k návrhovej komisii a zapisovateľa.

Návrh zapisovateľ: Ing. Matúš Adamčík

Návrh overovatelia zápisnice:  PaedDr. Martina Koribská, Ing. Michal Husnaj

Návrhová komisia: Ing. Marek Rabada, Marián Nosáľ, Jana Verebová,

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomní)

 

 

 

Ďalším bodom bolo Prerokovanie žiadosti riaditeľa ZŠ o zriadenie č. Oddelenia ŠKD v šk. Roku 2015-2016

Slovo dostal riaditeľ základnej školy Mgr. Ľuboš Takács a predstavil žiadosť na zriadenie ďalšej triedy školskej družiny a to zvýšením príspevku na ďalšie pracovné miesto na polovičný úväzok pre vychovávateľku alebo vychovávateľa. Predstavil tak isto počet detí a ich trvalé pobyty. Po diskusii poslancov a hlavnej kontrolórky poslanci schválili žiadosť riaditeľa ZŠ o zriadení štvrtej triedy a s 50 percentným úväzkom. Návhr úpravy pripraví obecný úrad

 

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasovala (Neprítomná)

 

Ďalším bodom boli Dopyty a návrhy občanov

Na dopyty občanov reagoval Ing. Marek Kasa, ktorý sa pýtal na možnosť výsadby okrasnej zelene okolo trafostanice na školskej a zároveň navrhol, že by to spravil na svoje náklady. Mgr. Ing. Miroslav Šulík ho informoval, že dňa 4.9.2015 o 19:00 má stretnutie s obyvateľmi dotknutej bytovky na ktoré ho pozval k prevereniu možnosti výsadby okrasných drevín a hlavne parkovania. Starosta obce ho zároveň informoval, že elektrárne už tento okrasný prvok plánujú postaviť na ich náklady. Pán Ing. Kasa sa tak isto pýtal na zdržanie v prácach na asfaltovaní po preložke trafostanice. Starosta ho informoval, že tieto práce viac krát potvrdzoval so zhotoviteľom stavby a informoval ho o harmonograme, ktorý poskytol zhotoviteľ prác.

 

Ďalším bodom bola kontrola plnenia uznesení

 

-           Vyvolať rokovanie s nájomníkmi bytov na Kostolnej ulici kvôli elektrickej energii – problém je v riešení v 37. týždni nastúpi elektrikár, ktorý posúdi problém s odbernými miestami a poskytne revíznu správu

-           Starostovi zabezpečiť orez stromov okolo bocianieho hniezda – starosta informoval, že orez je dohodnutý a momentálne rieši dôležitejšie veci v obci

-           Upozorniť občana Dudáša aby obecný pozemok pred svojim domom uviedol do pôvodného stavu – Pán bol upovedomený, do dnešného dňa nereagoval, do konca týždňa mu bude zaslaná ďalšia upomienka

-           Vypratanie obecného bytu na ulici kostolnej – je to riešené s právnikom, čakáme na stanovisko okresného súdu

-           Podpis zmluvy s hlavnou kontrolórkou - vykonané

-           Stavebná komisia odporučiť spôsob riešenia postupu pri žiadostiach spevniť cesty v súkromnom vlastníctve – Ing. Husnaj informoval, že stavbená komisia počas leta nezasadala – naďalej v riešení

-           Starosta zabezpečiť úpravu terénu na vybraných uliciach k spevneniu vozovky – zatiaĺ je to zrealizované len čiastočne, dohodol sa určitý postup, Marián Nosáľ informoval, že vybrané ulice prešli spoločne s prendostom a dohodli postup na základe posúdenia stavu.

-           Zakúpenie inventára do kultúrneho domu – splnené

 

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z posledného zastupiteštva

 

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasovala (Neprítomná)

 

Návrh na schválenie:

a – Štatútu obce

b – zásad odmeňovania poslancov a členov komisií a neposlancov členov komisií

 

Starosta obce predstavil novelizovaný návrh štatútu obce.

 

Slovo dostal poslanec Adamčík, ktorý ešte odporúča odstrániť drobné nedostatky po konzultácii s kontrolórkou obce. Návrh dokumentu štatútu obce bol teda presunutý na ďalšiu schôdzu. Kontrolórka spomenula drobné nedostatky a odporučila schváliť jeden ucelený návrh.

 

Návrh zásad odmeňovania. Mgr. Ing. Miroslav Šulík upresnil, že v prípade, že sa poslanci alebo neposlanci vzdajú odmien, musia tak urobiť písomne na obecnom úrade do evidenice jednoduchým vyhlasením, resp. Že pre nich pripraví na úrade vzor. Kontrolórka odporučila doplniť znenie dokumentu o neposlancov resp. Členov komisií. Objasnila aj právny stav, kedy sa poslanci kolektívnym uznesením vzdali odmien na základe doterajších zásad odmeňovania, ale keďže ide o individuálne odmeny, o týchto nemôže rozhodovať kolektívne rozdhonutie, ale individuálne rozhodnutie poslanca resp. neposlanca. Zároveň prednosta upozornil predsedov komisii, aby dodali čísla účtov resp rozhodnutia členov komisií podľa ich rozhodnutia.

 

 

Hlasovanie o návrhu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasovala (Neprítomná)

 

 

Ďalši bod rokovania: Správa o činnosti od ostatného zasadnutia zastupiteľstva starostu obce

 

Starosta informoval o činnosti za posledné obdobie v nasledujúcom znení:

-           Zabezpečenie projektu na chodníky 1. mája, SNP – projekt bol dnes dodaný

-           Projekt na ulice Robotnícka a časť chodníka od Komes po koniec dediny sa dokončuje

-           Kosačka – obec zabezpečila obstaraním novú kosačku na údržbu – dodanie do konca septembra

-           Geodetické merania na odvodnenia – Dúhova, Záhradná, Mlynská, Ružová – projekt bude najskôr v októbri

-           Geodetické merania aj na Krátkej, do 18.9.2015 by mal dodať dokumentáciu

-           Tak isto bol vypracovaný geodetický posudok na pozemky ulica kostolná, ktoré sú prihradené do 18.9.2015 bude dodaná potrebná dokumentácia a následne riešili najskôr znalecký posudok a potom vysporiadanie

-           Výtlky – firma bola vybratá opravy výtlkov majú začať budúci týždeň od 07.09.2015

-           Informoval aj o inštalácii zrkadiel na Výjazdoch zo Severnej, Lesnej resp. na ulici Robotníckej

-           Informoval že nám boli schválené prostriedky na nový kamerový systém v sume 5000 eur, obec sa bude podieľať sumou 3869 eur, momentálne prebieha príprava zadania zákazky do EKS

-           Pripravuje sa projekt na dokončenie oplotenia okolo základnej školy

-           Materská škola – obec zabezpečili práce v areáli a maľovky v hlavnej budove a v kuchyni

-           Obecný úrad zabezpečil prípravu areálu na galakoncert v amfiteátri

-           Nebola schválená žiadosť na úrad vlády k dotácii na multifunkčné ihrisko pri ZŠ

-           Boli namontované dve nové svetlá na severnej ulici ktoré nahradili tie, ktoré už dlhšie nefungovali

-           Po 15.9. sa bude ukladať optický kábel na zvýšenie intenzity internetu po starý kostol

-           Namontovalo sa nové svietidlo na ihrisko pri obecnom úrade – ak bude vyhovovať zakúpia sa ďalšie

-           Podpísala sa zmluva o prenájme futbalového ihriská s vlastníkom v sume 500 Eur ročne

-           Projekt strechy začne kresliť projektant v druhej polovici septembra

-           Projekt na okná v materskej škôlke, môžeme realizovať až v októbri pretože títo projektanti sú vyťažení

-           Verejné zhromaždenie občanov sa uskutoční 25.9.2015 o 19:00 v kultúrnom dome

 

 

OZ berie na vedomie správu starostu o činnosti

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasovala (Neprítomná)

 

Správa o činnosti HK – oz berie na vedomie

Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti. Správa je prílohou zápisnice

Týkalo sa to dodržiavania povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr. Nedostatky boli zistené vo zverejňovaní zmlúv, ostatné dokumenty boli zverejňované včas. Odporučila riešiť na obecnej webovej stránke. Upozornila na nedostatky, ktoré majú byť odstránené.

Ďalej upozornila, že materiály bude poslancom predkladať aj vytlačené.

 

 

OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasovala (Neprítomná)

 

 

Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. Polrok 2015

Hlavná kontrolórka informovala, ako bude prebiehať kontrola podľa predloženého plánu a tak isto, že sa zameria hlavne na pohľadávky a tak isto pomoc s prípravou rozpočtu a sledovať plnenie rozpočtu.

 

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasovala (Neprítomná)

 

Vzdanie sa členstva vo finančnej komisii Mgr. Ing. Miroslava Šulíka

 

OZ berie na vedomie vzdanie sa členstva vo finančnej komisii Mgr. Ing. Miroslava Šulíka

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasovala (Neprítomná)

 

Dopyty a interpelácie poslancov

 

Jana Verebová sa pýtala na značenie na po ceste = starosta informoval, že je značenie kvôli optickému káblu. Rozšírenie nesúvisí s petíciou ale ide o plánované rozšírenie na náklady prevádzkovateľa. Poslanec Adamčík informoval, že plánovaná optická sieť je bezo zmeny a prevádzkovateľ bude informovať začiatkom roka 2016

Ďalej sa pýtala na dom po stanici polície – zatiaľ neprišla odpoveď.

 

Marek Rabada sa pýtal na predaj vodovodu – v priebehu septembra komisia opäť bude jednať s VVS

Ďalej sa s prednostom dohol, že spíše zoznam zanedbaných nehnuteľností a dodá na OcÚ, ktorých majiteľov obec vyzve k riešeniu. Ide o zarastené stavby a budovy v horšom stave, ktoré môžu ohroziť okoloidúcich.

 

Matúš Dugas sa pýtal na výstup z folklórnych slávnosti hlavne čo sa týka ekonomických ukazovateľov nákladov a podielov. Starosta informoval poslanca, že na ďalšiu schôdzu pripraví správu.

Matúš Dugas informoval o pláne organizovať kultúrne akcie a podujatia. Najbližšie Vatra pri príležitosti konca leta, koncert ruža pre starších

 

Matúš Adamčík sa pýtal na riešenie navrhovaného doplnku k VZN kvôli výške príspevku na stravu dôchodcov. Po konzultácii prednostu a kontrolórky požiadajú o ďalšie odborné stanovisko a poslancov budú informovať. Prednosta navrhol vyrešiť problém novým dodatkom  a legislatívne po konzultácii s právničkou na spoločnom úrade.

 

Ďalší dopyt sa týkal návrhu vypracovať dokument starostlivosti o dreviny, kvôli lepšej obhajobe účelových prostriedkov na ochranu a tvorbu drevín.

 

Návrh na uznesenie OZ odporúča starostovi obce vysúťažiť dodávateľa projektu dokument starostlivosti o dreviny.

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasovala (Neprítomná)

 

Ďalší dopyt sa týkal návrhu prijať smernicu pre postup k náboru zamestnancov. Dôvodom bolo transparentnejšie konanie vo veci prijímania zamestnancov a aby podmienky, ktoré mali uchádzači spĺňať boli tak isto verejne dostupné. Starosta dal verejný prísľub, že každé ďalšie nábory budú oznámené na internetovej stránke obce, úradnej tabuli a podobne. Kontrolórka obce doplnila, legislatívna úprava pre výberové konanie na vedúceho zamestnanca je stanovené zákonom. Nerobí sa to v prípade, ak nie je vedúcim zamestnancom, ale pravidlom býva to, že sa zverejnií voľné miesto. Starosta vymenuje komisiu na posúdenie žiadosti a komisia odporučí kandidátov a oficiálny zápis. Prednosta úradu upresnil, že všetkym žiadostiam na voľné miesto obecný úrad odpovedal a že všetky výzvy na voľné miesta pripraví na zverejnenie v budúcnosti.

 

Ďalej žiadal preložiť správu audítora. Prednosta  OcÚ poslancovi Adamčíkovi predložil správu audítora.

 

Ďalej sa pýtal na stav projektu chodníka – obecnú úrad ho sprístupnil, resp. sa s nim zaoberalo zastupiteľstvo v ďalšom priebehu schôdze.

 

Ďalej sa pýtal na inventár žiadostí a odpovedí na podnety od občanov – prednosta kedykoľvek sprístupní k nahliadnutiu tieto podnety na obecnom úrade.

 

Prednosta poslancov informoval o svojej práci

-           že pripraví zoznam pohľadávok, tak isto že bude spolupracovať s kontrolórkou na príprave rokovaní, uznesení atď.

-           O príprave obstarania na drvič konárov.

-           Od 1.8.2015 pripravil niekoľko interných smerníc, odovzdané písomnosti do štátneho archívu ,

-           preorganizoval a upresnil niektoré pracovné činnosti a kompetencie  pracovníčok na obecnom úrade a postupne sa pracuje na ďalších.

-           Zabezpečil kamerový systém na obecnom úrade, kvôli nedávnym krádežiam a múzeu v priestoroch OcÚ.

-           Zabezpečil výpočtovú techniku a reorganizáciu výpočtovej techniky v kanceláriách plus úpravu priestorov.

-           Tak isto rieši novú webovú stránku a modul pre zverejňovanie dokumentov.

-           Tak isto zabezpečil obstaranie k dodávke nového náčinia k workoutovému ihrisku na cvičenie. Firma dodá konštrukciu 11.9.2015.

-           Objasnil evidenciu podnetov a žiadostí občanov a že na všetko dohliada jednak pani Česláková, alebo on.

-           Tak isto zabezpečil osadenie odpadkových košov, ďalšie sa plánujú.

-           Drvič konárov - pripravil návrh ktorý odsúhlasili model a zabezpečí objednávku cez EKS.

-           Sťažnosti, ktoré riešil sú riadne zaevidované v registratúrnom denníku

-           V spolupráci so starostom zabezpečil nákup materiálu na výstavbu chodníka okolo ihriska pri škole.

-           Na 4.9.2015 zvolal stretnutie s obyvateľmi školskej 3 k riešeniu parkovania a tak isto pripravuje veci k odpredajú pozemku pod touto bytovkou a bytovkou na ulici SNP.

-           Informoval o príprave obstaranie pre tlač knihy o histórii Rozhanoviec, ktorú pripravil pán Jelč.

-           Ďalej že pani Fedorová preberá inventár v kultúrnom dome.

-           Objednal presun telefónu z knižnice na obecný úrad tak, že bude ďalšie číslo pre občanov k dispozícii a tak isto je k dispozícii  jeden mobilný telefón. Čísla sú už na web stránke obce.

-           Upovedomil poslancov o zaslaní oznámenia o konaní voči občanom, ktorých zachytili fotopasce pri tvorbe nelegálnych skládok.

-           Ďalej spolu s predsedom DHZ rieši presun DHZ Rozhanovce do vyššej kategórie B. Tak isto informoval, že schôdza členov DHZ Rozhanovce bude 17.9.2015 v kultúrnom dome.

-           Tak isto zabezpečil, že predbežný rozpočet na výmenu okien v kultúrnom dome, ktorý dodajú bezplatne do 17.9.2015.

-           Ďalej predstavil návrh na mimoriadne zasadnutie kvôli doplnkom VZN na 21.9.2015 o 17:30.

-           Tak isto požiadal poslanca Adamčíka o dohodu s futbalovým klubom  a DHZ k príprave prevádzkového poriadku pre ihrisko prostredníctvom zmluvy. Poslanec Adamčík súhlasil aj so stretnutím.

-           Ďalej sa prekonzultoval projekt na chodníky kde objasnil, že každý vjazd do domu je zakreslený podľa čísla domu, tak že každý si vie pozrieť ako bude chodník aj vjazd vyzerať. Tak isto sa doplnilo niekoľko prechodov pre chodcov.

 

Starosta doplnil, že zanesené prípadne zasypané rigolu už bol pozrieť predstaviteľ KSK – správy ciest na základe druhého upozornenia, že nereagovali na žiadosť riešiť problém kde má do pondelka dodať zoznam problémových lokalít a čísla domov, kde sú rigoly zasypané. Správca následne bude žiadať o odstránenie problému resp. bude hľadať osobu zodpovednú za zasypanie konkrétneho rigola. Tak isto sa snaží dohodnúť aspoň materiál od správy ciest aby si to vedeli ľudia opraviť aspoň svojpomocne. Bude informovať na ďalšej schôdze.

 

Ďalej poslanec Husnaj predstavil žiadosť občanov z Hyľovskej s pomocou pri kolaudácii domov, z dôvodu problému s prístupovou cestou

Po rozsiahlej diskusii bolo doporučené prejednať stavebnej komisii. Poslanec Husnaj sa pokúsi zorganizovať stretnutie so stavebným úradom a dotknutými vlastníkmi nehnuteľností.

 

V diskusii dostal slovo aj občan Rabada, ktorý sa pýtal či bude pokračovať oplotenie chodníka po jeho oprave v celej dĺžke SNP. Prednosta hovoril, že podľa projektu sa zachová pôvodné a riešiť sa to dá aj počas výstavby.

 

Poslanec Nosáľ – sa pýta aký je problém s projektom na výmenu okien - Technicky aký projekt na to potrebujeme? Starosta informoval, že je potrebné vyňať konkrétne práce a materiály. Poslanec Nosáľ reagoval, že sa to neustále ťahá a v pýtal sa v čom je problém. Odpovedalo sa, že kvôli podrobnému zadaniu zákazky do systému obstarania je nutný detailný projekt a výkaz výmer, ktorý sa snažia zabezpečiť. Prednosta informoval, že zákon je tak špecifický že je nutné vypracovať detailný projekt kvôli zadaniu zákazky ako napríklad momentálne riešia kvôli plotu pri ZŠ.

 

 

Schôdza bola ukončená starostom o 20:16.

 

pridané 5.9.2015