Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ

Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ

Moje zápisky zo schôdze OZ Rozhanovce zo dňa 29.10.2015 o 17:30 – Malá sála KD Rozhanovce

Prítomní poslanci: Ing. Matúš Adamčík, Matúš Dugas, PaedDr. Martina Koribská, Jana Verebová, Ing. Oto Záviš, Ing. Aneta Netbalová , Ing. Marek Rabada, Ing. Michal Husnaj [od 19:30]

Ospravedlnení:

Ďalej prítomní starosta obce: Viktor Gazdačko – viedol zasadnutie, Hlavný kontrolór: JUDr. Mária Želinská, Prednosta obecného úradu: Ing. Mgr. Miroslav Šulík

Hostia: 5, prílohou zápisnice je prezenčná listina

Začiatok: 17:40

Koniec: 22:14

 

Presné znenia uznesení sa uvádzajú v dokumente uznesenia č.9/2015

 

Zahájenie schôdze:

Starosta predniesol návrhy k návrhovej komisii a zapisovateľa.

Návrh zapisovateľ: Ing. Matúš Adamčík

Návrh overovatelia zápisnice:  Jana Verebová, Matúš Dugas

Návrhová komisia: Ing. Michal Rabada, PaedDr. Martina Koribská, Ing. Oto Záviš

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomný)

 

Program schôdze – Schválenie programu rokovania OZ

 

Starosta navrhol vypustiť niektoré body programu, pretože po konzultácii s kontrolórkou obce tieto nie je nutné schvaľovať, resp je nutné zrušiť schválené VZN o sociálnej pomoci. Vypustené body programu sú prečiarknuté. Hlavná kontrolórka vysvetlila zákonné podmienky, ktoré sa musia dodržať.

 

Návrh program zasadania obecného zastupiteľstva bol zmenený s návrhom starostu v nasledujúcom znení -                                                                   

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva :   

               

1.  Otvorenie zasadnutia OZ

2.  Schválenie programu rokovania, b)Voľba návrhovej komisie, c) určenie 

       overovateľov zápisnice

3.  Dopyty a návrhy občanov

4.  Schválenie návrhu VZN č.   /2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

       Rozhanovce

5.  Schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2015

6.  Schválenie návrhu Smernice zabezpečovania poskytovania stravovania ako 

       podpornej služby v obci Rozhanovce pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek,

       majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

7.  Schválenie návrh Štatútu obce.

8.  Schválenie  Zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Rozhanovce

       a vymenovanie veliteľa, zástupcu veliteľa a preventivára DHZO.

9.  Schválenie návrhu prevádzkového poriadku pre priestor na dočasné uskladnenie

       separovaného odpadu

10. Schválenie návrhu na udelenie mimoriadnej odmeny pre poslanca Matúša Dugasa

11. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontrolnej činnosti

12. Dopyty a interpelácie poslancov

13.  Rôzne

14  Záver

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomný)

 

Ďalším bodom návrhy a dopyty občanov

 

Starosta odovzdal slovo prítomným občanom, p. Dancák sa pýtal na riešenie betonóvej opravy na uličke oproti domu služieb. Posklankyňa Koribská mu vysvetlila, že to bol jej návrh a to z dôvodu ťažkej manipulácie s kočiarom. Ďalej sa pýtal na prečo obec umiestnila odpadkový koš na škoklskej tak, že sa zúžil prechod po chodníku a znemožnil sa prechod kočiarom. Prednosta informoval, že obecní robotníci ich umiestňovali kde to bolo možné.

 

Ďalším bodom bolo schválenie návrhu VZN č. /2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rozhanovce

Schválené - 7x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomný) 1x sa zdžal

 

Ďalším bodom bolo schválenie zmeny rozpočtu obce Rozhanovce č. 1/2015

Predsedníčka finančnej komisie Aneta Nedbalová, vysvetlila, že na rokovanie finančnej komisie neboli komisii obecným úradom poskytnuté požadované materiály resp. čerpanie rozpočtu vo forme schváleného rozpočtu  ani k 30.8. 2015, ani k 30.9.2015 a preto sa finančna komisia nemohla k úprave vyjadriť. Na základe týchto skutočnotí navrhla nerokovať o schválení návrhu úpravy rozpočtu obce, ale rokovať len o návrhu úpravy rozpočtu základnej školy. Kontrolórka obce preštudovala čerpanie rozpočtu a zhodnotila, že je veľmi nízke čerpenie vo viacerých položkách. Ďalej vysvetlila, že jej nesedeli úpravy v rozpočte základnej školy, čo potrebovala mať vysvetlené. Pani ekonómka ZŠ Agáta Hovancova, bola zároveň prizvaná na rokovanie OZ, aby túto položku vysvetlila.

 

Starosta následne udelil slovo p. Puškášovej, ktorá mu adresovala sťažnosti k stavu obecných bytov a sťažnosť na stav elektroinštalácie, že sa s ich podnetom od leta tohto roku nič nerobí. Tak isto sa sťažovala na to, že obec nerozširuje škôlku. Starosta zobral pripomienky na vedomie. Starosta sa vyjadrí v diskusii a p. Puškášová si to môže prečítať v zápisnici zo schôdze.

 

Ďalším bodom bolo schválenie Štatútu obce Rozhanovce

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomný)

 

Ďalším bodom bolo schválenie Zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Rozhanovce a vymenovanie veliteľa, zástupcu veliteľa a preventivára DHZO

Predseda DHZ ešte vysvetlil, funkcie členov navrhovaného združenia a ich náplň práce.

Schválené jednohlasne 8x ZA, 1x Nehlasoval (Neprítomný)

 

Ďalším bodom bolo schválenie návrhu na udelenie mimoriadnej odmeny pre poslanca Matúša Dugasa.

Poslanec Adamčík predstavil svoj návrh a odmenu vo výske 150 € pre poslanca Dugasa. Prečítal dôvodovú spravu a vymenoval akcie, ktoré poslenec Dugas organizoval, alebo pomáhal pri ich realizácii. Poslanec Nosáľ opäť zdôraznil, že sú aj iní ktorí si zaslúžia a poslanci by sa odmien mali vzdať.  Na základe doterajších zistení o hospodárení s obecným majetkom obce si myslí, že mu táto odmena patrí a nemal by sa jej vzdať, pretože keď obec platí elektrinu podnikateľom v nelegálnom nájme tak práca pre obyvateľov obce má hodnotu minimálne nákladov na telefonovanie, benzín a podobne a že navyše poslanec Dugas je študentom.

 

Schválené, hlasovanie: 6x ZA, 1x Proti (Nosáľ), 1x sa zdržala (Koribská)

Ku schôdzi sa po hlasovaní pridal aj ospravedlnení poslanec Ing. Husnaj

 

Ďalším bodom bolo prerokovanie správy hlavnej kontrolórky z vykonanej kontrolnej činnosti

Kontrolórka upozornila, že predstaví skutočnosti z ktorých musí byť vylúčená verejnosť a dala podpísať povinnú mlčanlivosť o pohľadávkach a daňových skutočnostiach a ich plnení. Zápisnica skutočnosti neuvádza. Na základe záverov správy odporučila zastupiteľstvu uložiť úlohy prednostovi obecného úradu aby tieto záležitosti riešil.

 

Na základe predložených informácii OZ zobralo správu na vedomie a pripravilo návrhy uznesení k riešeniu pohľadávok, ktoré bolo prijaté združeným hlasovaním a uvedené sú aj v uzsenení č. 9.

 

O slovo sa prihlásil poslanec Adamčík. Otázka k nájomcovi v budove služieb – starosta informoval, že podnikateľ sa dnes z budovy vysťahoval a odovzdal obci kľúče od budovy. Poslanec Adamčík informoval pritomných o obhliadke priestorov a evidentnom využívaní elektriny a priestorov bez nájomnej zmluvy. Ďalej vyjadril nespokojnosť s dlhodobým neriešením tejto skutočnosti kedy starosta od marca sľuboval, že podnikateľ sa z budovy vysťahuje. Do dnešnoho dňa si podnikateľ robil v budove čo chcel a navyše bez nájomnej zmluvy a platby za nájom čo je v rozpore so zásadami o hospodáreni s majetkom obce, ktoré mu obecný úrad zaslal. K tomu sa pridal aj poslanec Husnaj a tak isto vyjadril nespokojnosť pretože nevie kto má byť za tieto straty zodpovedný. Poslanec Adamčík informoval o neustálych sťažnostiach. Starost a informoval, že už nevie ako sa má k téme vyjadriť jednoducho mu priesotry podnikol lebo je starosta asi pred troma rokmi. Na otázku prečo sa nevysťahoval skôr odpovedal, že podnikateľ mu neustále hovoril že sa vysťahuje. Na to poslanec Adamčík poznamenal, že hádam mohol starosta zavoalť políciu resp. to riešiť tak ako správca obecného majetku má. Tak isto ostatné budovy za, ktoré obec platí energie napriklad čistička a vodojem – starosta informoval, že to riešit. Poslanec Adamčík mu pripomenul, že už to mal vyriešiť na podnety starého zastupiteľstva. ale nie je tomu tak. Starosta povedal že mu dal súhlas na základe toho že mu dal súhlas lebo je starosta a nebude hovoriť na základe akých pravidiel.

 

Ďalším bodom boli dopyty a interpelácie poslancov

 

Poslanec Adamčík predstavil svoje interpelácie a dopyty:

 • Otázka k riešeniu pozemku na Záhradnej, kedy príde sľúbený žeriav riešiť túto situáciu, následne informoval, že žiadny bager sa mu nepodarilo zabezpečiť a potom to neriešil lebo má teraz iné veci. Na to sa pýtal poslanec Adamčík do kedy majú čakať obyvatelia na riešenie. Starosta povedal, že to bude riešiť až nové odvodnenie.
 • V akom stave je projekt rekoštrukciu škôlky – prednosta informoval, že riešia projekt na dotáciu z eurofondov. Poslanec Rabada sa informoval do kedy sa bude riešiť tento projekt. Posudzovať to budu projektoví manažéri ministerstva. Za obec bude podávať podklady firma, ktorú vybrali, rokovali s viacerým. Ďalej, že 9.10.2015 podal žiadosť na ministerstvo z enviromentálnych fondov na zateplenie kultúrneho domu a výmenu okien. Ďalší projekt pripravujú na komunitné centrum na mieste bývalej Kelcovej kúrie (budova služieb), miestne komunikácie (zatiaľ len pre obce do 1000 obyvateľov). Ďalšia možnosť je výstavba nájomných bytov, obec by musela zabezpečiť siete a parkovacie miesta. Poslanec Husnaj informoval, že projekt na rekoštrukciu strechy bude hotový v polovici novembra. Okná rieši pán Feník, ktorý je vyťažený.
 • Ďalej žiadal vysvetlenie prečo stavebnej komisii neboli poskytnuté všetky projekty a podklady pre stavebnú komisiu, ktorá technické riešenie chcela z odborného hľadiska zhodnotiť. Poslanec Adamčík nerozumie prečo môže starosta ukazovať projekt v kultúrnom dome na dataprojektore, ale nemôže ho poslať členom stavebnej komisie k zaujatiu stanoviska. Ak ho chcú vidieť údajne majú isť na obecný úrad osobne. Poslanec Husnaj informoval o žiadosti členov komisie prezrieť si či všetko v obstaraní spĺňa. Starosta obce informoval že, chce mať istotu, že nebude projekt šírený ďalej a pošle nám. Starosta informoval, že budúci rok sa bude obstarávať len realizácia chodníka na ulici 1.mája a SNP.
 • Sťažnosť obyvateľov Kostolná 1 v akom stave je riešenie – starosta informoval, že to ešte chce prejst s nejakými odborníkmi. Poslanec Rabada apeloval na garanciu termínu do kedy to starosta chcel vyriešiť preto že je to dlhodobý problem a hrozí ohrozenie zdravia. Poslanec Husnaj navrhol spoluprácu so stavebnou komisiou, ktorá spoločne so starostom zabezpečí previerku priestorov a problémov s elektrinou. Poslanec Rabada informoval, že treba urýchlene tento problém rieši preto, že občanom nikto neodpovedal od leta kedy si žiadosť o riešenie problému podali.
 • Vodárne predaj vodovodu – starosta informoval, že na najbližšie zastupiteľstvo príde riaditeľ vodárni a predstaví ponuku na odkúpenie vodovodu.
 • Odkúpenie bývalej stanice polície – starosta zistťuje aktuálne informácie na polícii, údajne sa bude dať stanica odkúpiť pre verejnoprospešné účely a to za podmienok, ktoré vyplynú z hodnoty znaleckého posudku.
 • Oplotenie ihriska – Poslanec Adamčík sa pýta do kedy sa ešte bude čakať na opravu plota a aké dokumenty sa ešte vyžadujú. Informoval prísediacich, že už odovzdal výmery, alternativy použitých materiálov až mu napokono bolo oznámene, že už nie je vhodné meniť plot. Následne prednosta obecného úradu oznámil poslancovi Adamčíkovi, že ešte nezorganizvoal žiadnu brigádu. Poslanec Adamčík odpovedal, že jedine ak by na tejto brigáde vešal imaginarnú sieť. Na to prednosta úradu povedal, že poslanec Adamčík ešte nezorganizvoal v obci žiadnu brigádu. Poslanec Adamčík len konštatoval, že s prednostom sa na túto tému je škoda sa baviť. (asi zabudol na to kto dobrovoľne namaľoval na irhisku čiary, kto dobrovoľne vykopal 50 metrov odvodňovacieho kanála na futbalovom ihrisku a zorganizvoal čistenie futbalového ihriska od odpadu atď, atď.) Starosta informoval, že sa kúpi sieť a vyrieši sa to.
 • Organizačný poriadok obecného úradu – prednosta informoval, že ho zverejní ako aj iné dokumenty.
 • Sťažnosť pána Lovášiho na upchaté rigoly na hlavnej ceste – starosta nemá informácie od správcu komunikácie.
 • Sťažnosť anonyma s fotografiou na stav kanalizácie Košická ulica – starosta to rieši s vodárňami s tým, že to majú vodárne chcú riešiť výstavbou novej kanalizácie v réžii vodárni, kvôli rozborom vody. Navrhuje to riešiť s predstaviteľmi vodárni na najbližšej schôdzi.
 • Sťažnosť obvyateľov z Rybárskej na rekonštrukciu potravín – prednosta tam dnes bol a riešil to s majstrom na stavbe. Už tam údajne parkovať nebudú. Poslanec Rabada chce aby obecný úrad riešil aj ich odtok vody z tejto budovy.

 

Zároveň prestavil poslanec Rabada svoje dopyty:

 • Riešenie osveltenia na Rybárskej, žiada o riešenie a pridanie svetla v dotknutej lokalite – starosta si požiadavku poznamenal.
 • Čo sa týka materskej školy – mohli by sa zakúpiť vodovodné batérie pákového typu a termostatické hlavice na radiátory pretože v sezóne sa miestnosti prekurujú pretože sa radiátory nedajú regulovať, následne sa vetrá deti sú z toho choré a podobne. Prednosta si poznamenal túto požiadavku.
 • Ďalej pri výberových konaniach sa sťažovali neúspešní uchádzač, že mu nebola zaslaná odpoveď o výsledku súťaže. Prednosta informoval, že každému bola zaslaná odpoveď a prednosta to ešte preverí pod akým číslom to išlo a ktorý deň. Poslanec Adamčík sa pýtal podľa akej smernice sa obstaráva a kde je zverejnená. Prednosta informoval, že ju zverejní. Informoval , že polovicu plota platí škola a polovicu platí obec.

 

Poslanec Husnaj predstavil svoje dopyty:

 • Poslanec chcel aby stavebnej komisii boli oznámené tieto stavebné aktivity a obstarania, pretože on ako predseda stavebnej komisie nebol o ničom informovaný. Žiada prednostu aby mu posielal tieto informácie vopred mailom. Ďalej nechápe prečo je také zložité vymeniť okná na škôlke keď nebolo problém vysúťažiť plot, cestu  a iné služby.
 • Ďalej požiadal navýšiť doplatky na stravu pre dôchodcov podľa zaslaného návrhu.
 • Ďalej sa pýtal na to akým spôsobom sa bude riešiť odvodneie a cesty vo vytipovaných lokalitách. Prednosta informoval, že najrpv sa bude robiť Dúhová a projekty pošle Husnajovi mailom a že sa spojí s poslancom Husnajom.
 • Žiadosť prechody – starosta informoval, že polícia schválila prechody a podla odpoveď z polície na nové prechody cez hlavnú cestu. Poprosil starostu aby ho urýchlene informoval, keď požadované informácie dodá. Po schválení políciou či išlo na správu ciest žiadosť na výstavbu prechodov prechodcov resp ich značenie. Na to musí obec dodať ďalšie podklady.

 

Starosta informoval poslancov, že eurobus testuje nový spoj a to autobus, ktorý chce prevádzkovateľ testovať ale obec naň musí prispieť. Poslanci jednohlasne súhlasili s dotáciou pre tento zámer 8x Za, návrh schválený. Dotácia bude spolufinancovaná s obcou Beniakovce a ponížená o tržby z predaja lístkov v rámci mesačnej testovacej prevádzky. Spoj bude vedený cca o 8smej z KE a cca o 8 30 z Beniakoviec smerom naspäť.

 

 • Poslakyňa Koribská sa pýtala na to ako obec bude riešiť príspevky na stravu. Prednosta ozrejmil zámer zahrnutý v smernici, ktorej návrh poslancom zaslal elektornicky a vysvetlil zámer fungovania tejto služby.
 • Ďalej či by nemohol niekto zo zamestnancov obecného úradu písať zápisnice. Poslanec Adamčík navrhuje pána Šulíka, keď že má neustále pripomienky k zneniu zápisnice tak bude priam ideálny. Prenosta uvažuje nad pani Česlákovou ale vzhľadom na v budúcnosti sa rozšírujúce kompetencie obecných úradov bude nutné prijať pracovnú silu na úrad. Poslanec Rabada navrhuje využiť opäť projekt cez úrad práce.

 

Poslanec Nosáľ sa pýta kedy bude spustený zberný dvor resp dvor na dočasné uskladnenie odadu.

 • Prednosta iformoval, že spracoval prevádzkový poriadok a pripomienky poslancov a čoskoro ho zverejní.
 • Ďalej odpovedal, že sa obec nezapojila do projektu na odstraňovanie nepovolených skládok pretože v prípade, že nám nepriznajú dotáciu budú mať tieto skládky zmapované a prikážu nám ich na naše náklady odstrániť.

 

Poslankyňa Nedbalová sa pýta v akom stave sú legislatívne kroky k zákazu parkovania na verejných priestranstvách.

 • Prebehla diskusia k tejto téme ale bez nejakého záveru
 • Poslanec Adamčík sa ešte spýtal, či kosačka bude slúžiť aj na kosenie irhiska alebo či už obec riešila prevádzkový poriadok futbalového ihriska – prednosta informoval, že zatiaľ sa k tomu nedostali.

 

Prednosta obecného úradu – sa pýta či p. Rabada riešil dotáciu okolitých obci na obedy v ZŠ z výdajne stravy.

 • Poslanec Rabada objasnil v akom stave sú žiadosti, ale v prípade Košických Oľšan ich pozvú na ďalšie rokovanie ich zastupiteľstiev a Čižatice to plánujú od budúceho roka. Kontrolórka v K. Oľšanoch s tým ma údajne problém.
 • Ďalej či oslovil obyvateľov, ktorí neudržiavajú pozemky – poslanec Rabada to rieši.
 • Ďalej pán Rabada dodal vyúčtovanie za výlet do Maďarska.
 • Prednosta požiadal o vyúčtovanie kultrnych podujatí poslanca Dugasa a komentár k nákladom.
 • Ďalej sa informoval, že prečo pri akcii na seniorov nespoluprácoval s prednostom pri vybavovaní riešenia kultúrneho programu. Pán Dugas informoval, že to po konzultácii s odborníkom nevidel ako možné riešenie a ponechal vystúpenie len na jeden súbor.
 • Ďalej sa pýtal poslanca Husnaja kedy bude pokračovať brigáda na výstavbe chodníka, ten informoval že vo štvrtok 5.11.2015 od rána.
 • Ďalej sa pýtal ktorí poslanci chcú mať vytlačené podklady na každú schôdzu a poznačil si to.
 • Ďalej, že ešte nie všetci poslanci dodali papiere s potvrdením o vzdaní sa odmien.
 • Ďalej informoval, že sa vyzývali viacerí majitelia pozemkov, aby si svoje pozemky kosili resp udržiavali.
 • Starosta riešil kontajnery na nepotrebné šatstvo, ku ktorým sa žiadna firma nehlásila napokon prišla nejaká poľská firma, ktorá nemá s obcou žiadnu zmluvu a chcela si obsah kontajnerov odviesť. Pravedpodobne kontajnery presunie na dvor dočasného uskladnenia odpadu.
 • Ďalej ozrejmil výzvu na realizáciu komunitných centier, kde poslanci chcú realizvoať obhliadku budovy aby zhodnotili v akom je stave.

 

 

Prerokovali sa formy uznesenia, ktoré boli následne odsúhlasené jednohlasen 9x ZA.

 

Schôdza bola ukončená starostom o 22:14.

pridané 3.11.2015